Stipendirahastot ja stipendit

Palkintoja, kannustusta ja huomionosoituksia

Sti­pen­dien saa­jat ke­vääl­lä 2019

Läm­pi­mät ja sy­dä­mel­li­set kii­tok­set kai­kil­le sti­pen­dien lah­joit­ta­jil­le. Ke­vät­juh­las­sa on mie­lui­sa teh­tä­vä huo­mi­oi­da val­mis­tu­via eri­lai­sin tun­nus­tus- ja kan­nus­tus­pal­kin­noin. Jo­kai­nen nuo­ri on sti­pen­din­sä an­sain­nut.

102 vuot­ta sit­ten ja­et­tiin en­sim­mäi­nen Ag­nes Oker Blo­min, yh­den kou­lum­me pe­rus­ta­jan, sti­pen­di. Sti­pen­din suu­ruus oli 25 mark­kaa mikä vas­ta­si tuol­loin yli 21 tun­nin kes­ki­palk­kaa! Kou­lun van­hin sti­pen­di myön­ne­tään äi­din­kie­les­sä hy­vin me­nes­ty­neel­le yli­op­pi­laal­le.

Luku­vuo­den 1937-1938 ai­ka­na kou­lul­le pe­rus­tet­tiin toi­nen sti­pen­di­ra­has­to. Kant­to­ri L.V. Leh­mo­sen pe­ril­li­set luo­vut­ti­vat 1400 mark­kaa muis­to­ra­has­ton pe­rus­pää­o­mak­si, jos­ta ja­e­taan apu­ra­ho­ja kou­lun mu­si­kaa­li­sil­le op­pi­lail­le.

Kou­lun pit­kä­ai­kai­nen äi­din­kie­len opet­ta­ja Sai­ma Ros­si kuo­li äkil­li­ses­ti kesä­kuun 15 päi­vä­nä 1939. Vai­na­jan muis­toa kun­ni­oit­taak­seen kou­lun joh­to­kun­ta pe­rus­ti hä­nen ni­me­ään kan­ta­van muis­to­ra­has­ton pe­rus­pää­o­mal­taan 5000 mark­kaa, jos­ta ja­e­taan apu­ra­ho­ja etu­pääs­sä vähä­va­rai­sil­le suo­men­kie­les­sä eri­koi­ses­ti an­si­oi­tu­neil­le opis­ke­li­joil­le. Myö­hem­min Sai­ma Ros­sin ja Ag­nes Oker Blo­min ra­has­tot on yh­dis­tet­ty.

Kou­lun vuo­si­ker­to­muk­ses­sa vuo­del­ta 1944-1945 ker­ro­taan Lau­ri Kor­pe­lan ur­hei­lu­ra­has­ton pe­rus­ta­mi­ses­ta seu­raa­vaa:

” Tam­mi­kuus­sa an­net­tiin voi­mis­te­lu­näy­tös ja 15.4. toi­meen­pan­tiin voi­mis­te­lu- ja mu­siik­ki­juh­la san­ka­rei­na kaa­tu­nei­den ur­hei­li­ja­poi­kien muis­ton kun­ni­oit­ta­mi­sek­si ja ka­det­ti­luut­nant­ti Lau­ri Kor­pe­lan ur­hei­lu­ra­has­ton kar­tut­ta­mi­sek­si. Juh­las­sa oli kut­su­vie­rai­na jouk­ko vai­na­jan omai­sia, ja juh­la tuo­tos­ta lah­joi­tet­tiin 4000 mk edel­lä­mai­nit­tuun ra­has­toon, joka pe­rus­tet­tiin Lau­ri Kor­pe­lan hau­ta­jai­sis­sa 19.8.1944 ja jon­ka va­rois­ta ja­e­taan sti­pen­de­jä lu­vuis­saan edis­ty­vil­le ur­hei­li­ja­po­jil­le.”

On­nit­te­lut kai­kil­le sti­pen­dien saa­jil­le!

Toi­min­ta­ker­to­mus 2018-2019Kesä­kuu 20191.6.2019