Päättökokeet ja lukiodiplomit

Monipuolisia näyttöjä osaamisesta

Suul­li­sen kie­li­tai­don koe on osa lu­ki­on suul­li­sen kie­li­tai­don kurs­sia. Eril­li­nen to­dis­tus suul­li­sen kie­li­tai­don ko­keen suo­rit­ta­mi­ses­ta an­ne­taan lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen liit­tee­nä.

Eng­lan­nin kie­li, pit­kä A

Ar­gil­lan­der Alek­si
Bo­man Anni
Ee­ro­la Saa­ra
Ha­ku­li­nen Ja­la­va
Ha­ri­maa Meri-Tuu­li
Heis­ka­nen Hen­riik­ka
Hok­ka­nen Mar­kus
Hok­ka­nen Veik­ko
Huup­po­nen Iitu
Hyn­ni­nen San­te­ri
Häk­kä­nen Art­tu
Hän­ni­nen Ida
Kai­pai­nen Hen­na
Kan­to­la Jen­na
Karp­pi­nen Anu
Kei­nä­nen Jus­si­pek­ka
Kivi­mäki Ma­ria
Koh­vak­ka Niko
Kol­la­nus Roo­pe
Kää­ri­äi­nen Iiro
Lai­ti­nen Lot­ta
Mak­ko­nen Mil­la
Man­ni­nen Vee­ra
Mies­ko­lai­nen Mil­ja
Mön­kä­re Mar­lee­na
Myl­ly­har­ju Ma­ti­as
Määt­tä­nen Tai­ka
Nis­ka­nen Sa­mu­li
Nyys­sö­nen Inka
Paak­ku­nai­nen Emi­lia
Poh­jo­lai­nen Vee­ti
Puik­ko­nen Vil­ma
Put­ko­nen Juho
Sil­vast San­ni
Si­mo­nen Joo­na
Tar­vai­nen Jari
Vi­ho­nen Alek­si

Ruot­sin kie­li, kes­ki­pit­kä B

Ha­ri­maa Meri-Tuu­li
Heis­ka­nen Hen­riik­ka
Hok­ka­nen Veik­ko
Häk­kä­nen Art­tu
Mak­ko­nen Mil­la
Määt­tä­nen Tai­ka

Ope­tus­hal­li­tus on ke­hit­tä­nyt lu­ki­o­dip­lo­mit, jot­ta lu­ki­on opis­ke­li­ja sai­si mah­dol­li­suu­den an­taa eri­tyi­sen näy­tön osaa­mi­ses­taan ja har­ras­tu­nei­suu­des­taan tai­to- ja tai­de­ai­neis­sa. Lu­ki­o­dip­lo­mit täy­den­tä­vät mui­den lu­kio- opin­toi­hin liit­ty­vien eril­lis­ten näyt­tö­jen ta­voin lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen ja yli­op­pi­las­tut­kin­to­to­dis­tuk­sen osoit­ta­maa osaa­mis­ta. Ope­tus­hal­li­tus on vah­vis­ta­nut val­ta­kun­nal­li­set lu­ki­o­dip­lo­min suo­rit­ta­mi­sen eh­dot, ar­vi­oin­ti­kri­tee­rit ja to­dis­tuk­sen muo­don. Opis­ke­li­jal­le an­net­ta­va lu­ki­o­dip­lo­mi­to­dis­tus on lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen lii­te, jo­ten opis­ke­li­ja voi saa­da to­dis­tuk­sen suo­ri­te­tus­ta lu­ki­o­dip­lo­mis­ta suo­ri­tet­tu­aan lu­ki­on koko oppi­mää­rän.

LII­KUN­NAN LU­KI­O­DIP­LO­MI

Tar­vai­nen Kal­le

KUVA­TAI­TEEN  LU­KI­O­DIP­LO­MI

Kan­to­la Jen­na
Määt­tä­nen Tai­ka
Paak­ku­nai­nen Emi­lia

VAL­TA­KUN­NAL­LI­NEN PUHE­VIES­TIN­TÄ­TAI­TO­JEN PÄÄT­TÖ­KOE

Määt­tä­nen Tai­ka

Toi­min­ta­ker­to­mus 2018-2019Kesä­kuu 20191.6.2019