Opettajat ja muu henkilökunta

Opet­ta­jat

Holk­ko Ari, Opin­to-oh­jaa­ja, (2004)
Jääs­ke­läi­nen Ant­ti, FM, leh­to­ri, (2004); äi­din­kie­li 8.3.2019 saak­ka
Ka­jan­der Su­san­na, FM, tun­ti­o­pet­ta­ja; psy­ko­lo­gia, fi­lo­so­fia, us­kon­to ja elä­män­kat­so­mus­tie­to, 2B
Kal­lio Ari, KO, TM, apu­lais­reh­to­ri, leh­to­ri, (1986); kuva­tai­de, us­kon­to, 3C
Kar­ko­la Tep­pa­na, FM, tun­ti­o­pet­ta­ja, ruot­si
Kau­nis­to Ilpo, FM, leh­to­ri, (1996); ma­te­ma­tiik­ka, fy­siik­ka
Lie­vo­nen Son­ja, vs. leh­to­ri, (2017); äi­din­kie­li ja kir­jal­li­suus
Liuk­ko­nen San­na, FK, leh­to­ri, (1995); eng­lan­ti, ve­nä­jä
No­ron­taus Mik­ko, FM, vt. mu­sii­kin­o­pet­ta­ja
Ny­kä­nen Mar­ja-Lii­sa,
FM, leh­to­ri (2013) his­to­ria, yh­teis­kun­ta­oppi, 1A
Riik­ki­lä Tar­ja, KM, eri­tyis­o­pet­ta­ja
Ruot­sa­lai­nen Pir­jo, LiTM, leh­to­ri, (1992); lii­kun­ta, ter­veys­tie­to, 2C
Sal­me­lai­nen Pau­la, FM,  tun­ti­o­pet­ta­ja, sak­sa
Surk­ka Mari, FM, leh­to­ri, (2005); eng­lan­ti, ruot­si, 3B
Tans­ka­nen Jo­han­na, FM, leh­to­ri (2013); bi­o­lo­gia, maan­tie­de, 2A
Tu­ru­nen Heli, FK, leh­to­ri, (1991); ma­te­ma­tiik­ka, ke­mia, 3A
Tu­ru­nen Ilpo, FK, leh­to­ri, (1984); ma­te­ma­tiik­ka, tie­to­tek­niik­ka
Tyr­väi­nen Ma­ri­an­ne, FM, leh­to­ri, (1991); äi­din­kie­li, kir­jal­li­suus, 1B
Vah­ter­mo Vesa, KTM, eko­no­mi, reh­to­ri, (2003); yh­teis­kun­ta­oppi ja opin­to-oh­jaus

Muu hen­ki­lö­kun­ta

Kans­lia: Hä­mä­läi­nen Arja, (2017); kou­lu­sih­tee­ri.

Ter­vey­den­huol­to:  Emma Hyt­ti­nen, ter­vey­den­hoi­ta­ja.

Op­pi­las­huol­to­hen­ki­lös­tö

Kou­lu­ku­raat­to­ri: Hol­la­ri Heli (2014)  (si­jai­se­na Piia Kuu­se­la)  

Toi­min­ta­ker­to­mus 2018-2019Kesä­kuu 20191.6.2019