Opiskelijat ja opiskelijakunta

Opis­ke­li­ja­mää­rä syk­syl­lä 2018 oli 212 opis­ke­li­jaa ja tam­mi­kuus­sa 2019 opis­ke­li­joi­ta oli 208. Vuo­sit­tain aloit­ta­va ikä­luok­ka on ja­et­tu kah­teen tai kol­meen pe­rus­ryh­mään, joi­den koko on ol­lut alle 30 opis­ke­li­jaa. Opis­ke­li­jois­ta 61,6 % oli nai­sia. Piek­sä­mäen ulko­puo­lel­ta tu­lee 2,4 % opis­ke­li­jois­ta. Ai­kuis­ten lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kaan yk­sit­täi­siä aine­o­pin­to­ja on suo­rit­ta­nut 3 opis­ke­li­jaa.

Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus 2018- 19

Pu­heen­joh­ta­ja: Inka Nyy­sö­nen
Jä­se­net: Ab­dul­qa­dir Ja­fa­ri, Sara Ja­ku­po­vic, Vil­le Jal­ka­nen, Os­ka­ri Kan­kai­nen, Ka­ta­rii­na Kaup­pi­nen, San­te­ri Kir­ja­vai­nen, Jere Poi­ko­lai­nen, Mii­ka Strid

Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus on toi­mi­nut ak­tii­vi­ses­ti lu­ki­on hy­vän ilma­pii­rin ja yh­teis­hen­gen luo­mi­sek­si.  ”YH-il­lat” ovat mah­dol­lis­ta­neet va­paa­muo­toi­sen yh­des­sä­olon oppi­tun­tien ulko­puo­lel­la. Opis­ke­li­ja­kun­nan edus­ta­jat ovat käy­neet muu­ta­man ker­ran opet­ta­jien ko­kouk­sis­sa ker­to­mas­sa opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen toi­min­nas­ta ja opis­ke­lij­poi­den kuu­lu­mi­sis­ta.

Opis­ke­li­ja­kun­nan oh­jaa­va­na opet­ta­ja­na on toi­mi­nut Ari Kal­lio.

Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus 2018-19

Toi­min­ta­ker­to­mus 2018-2019Kesä­kuu 20191.6.2019