Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyyskasvatus

Piek­sä­mäen lu­kio oli tänä luku­vuon­na mu­ka­na val­ta­kun­nal­li­ses­sa Yes – lu­ki­ot työ­e­lä­mään hank­kees­sa. Hank­keen tar­koi­tus oli li­sä­tä nuor­ten työ­e­lä­mä­tie­tout­ta ja työ­e­lä­mä­val­miuk­sia sekä luo­da kon­tak­te­ja työ­e­lä­mään. Hank­keen kon­tak­ti­o­pet­ta­ja­na toi­mi fi­lo­so­fi­an, psy­ko­lo­gi­an ja elä­män­kat­so­mus­tie­don opet­ta­ja Su­san­na Ka­jan­der.

Hank­keen avul­la voi­tiin  jär­jes­tää eri­lai­sia ta­pah­tu­mia opis­ke­li­ja­läh­töi­ses­ti. Syk­syl­lä jär­jes­tet­tiin yrit­tä­jän­päi­vän ta­pah­tu­ma Ve­tu­ri­to­ril­la, jo­hon kut­sut­tiin mu­kaan myös ylä­kou­lun yh­dek­säs­luok­ka­lai­set. Yrit­tä­jän­päi­väs­sä oli pää­pu­hu­ja­na me­di­a­per­soo­na ja yrit­tä­jä Ar­man Ali­zad.

Yrit­tä­jyys­kas­va­tus­hank­keen avul­la opet­ta­jil­le tar­jot­tiin mah­dol­li­suuk­sia kou­lut­tau­tua ja ver­kos­toi­tua työ­e­lä­män ja mui­den oppi­lai­tos­ten kans­sa. Myös opis­ke­li­joi­den yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­seen liit­ty­vät  toi­veet huo­mi­oi­tiin hank­keen ai­ka­na, sil­lä opis­ke­li­ja­kun­ta oli mu­ka­na han­ke­pa­la­ve­reis­sa.

Lu­ki­on en­sim­mäi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jat pää­si­vät 15.11. mu­kaan Ete­lä-Sa­von ELY:n jär­jes­tä­mään Ete­lä-Sa­von Nuor­ten foo­ru­miin: Koh­ti unel­mia! Lu­ki­o­lais­ten in­nos­ta­ji­na oli­vat mm. lu­ki­om­me en­ti­nen opis­ke­li­ja Vee­ra Leh­mo­nen  ja mik­ke­li­läi­nen yrit­tä­jä Lot­tie Saah­ko.

Vee­ra Leh­mo­nen ku­vas­sa va­sem­mal­la.

Vee­ra Leh­mo­nen on Cu­koo Wor­kout -työ­hy­vin­voin­ti­so­vel­luk­sen pe­rus­ta­ja ja toi­mi­tus­joh­ta­ja. Koh­ti unel­mi­aan hän on pääs­syt kuun­te­le­mal­la omaa sy­dän­tään ja te­ke­mäl­lä roh­kei­ta pää­tök­siä mui­den epäi­lyis­tä huo­li­mat­ta. Vee­raa joh­dat­taa aja­tus ”What would you do if you knew you could not fail?”

Toi­min­ta­ker­to­mus 2018-2019Kesä­kuu 20191.6.2019