Enjoy the School -hanke

Kak­si­vuo­ti­sen En­joy the school-pro­jek­tin toi­nen vuo­si al­koi pro­jek­ti­mai­den opet­ta­jien ko­koon­tu­mi­sel­la Piek­sä­mä­el­le. Pro­jek­tis­sa on mu­ka­na Suo­men li­säk­si  Ita­lia, Un­ka­ri, Es­pan­ja Turk­ki sekä Hol­lan­ti. Syys­kuus­sa vie­raat sai­vat tu­tus­tua Piek­sä­mä­el­lä mm. Piek­sä­mäen kau­nii­seen luon­toon Met­sä­o­pis­ton mai­se­mis­sa, Ese­dun toi­min­taan sekä itse Piek­sä­mäen kau­pun­kiin.

Tu­tus­tuim­me pro­fes­so­ri Pasi Tyr­väi­sen joh­dol­la Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton in­for­maa­ti­o­tek­no­lo­gi­an tie­de­kun­taan. Jy­väs­ky­läs­sä kä­vim­me myös Al­var Aal­lon mu­se­os­sa ja Kes­ki-Suo­men Luon­to­mu­se­os­sa. Han­ka­sal­men Re­von­tu­les­sa pää­sim­me golf­faa­maan, kei­laa­maan ja naut­ti­maan eri­lai­sis­ta suo­ma­lai­sis­ta  sau­nois­ta.

Ita­li­aan läh­ti­vät Sara Ja­ku­po­vic, Ka­ta­rii­na Kaup­pi­nen, Iida-Ma­ria Ruot­sa­lai­nen sekä Emi­lia Mark­ka­nen. Opet­ta­jis­ta oli­vat mat­kal­la Pir­jo Ruot­sa­lai­nen ja Mari Surk­ka. Mat­kan ajan­koh­ta oli 24.11.-1.12.2019 Ita­li­an Pa­ter­no.

Ita­li­as­sa opis­ke­li­jat sai­vat tu­tus­tua ete­lä-Ita­li­an kult­tuu­riin lä­hei­ses­ti asu­es­saan isän­tä­per­heis­sä sekä seu­raa­mal­la pai­kal­lis­ten ar­kea. Opis­ke­li­joil­le ol­tiin jär­jes­tet­ty eri­lais­ten ak­ti­vi­teet­tien, ku­ten suun­nis­tuk­sen li­säk­si myös va­paa-ai­kaa os­tos­ten te­koon, jol­loin sa­mal­la tu­tus­tui ita­li­a­lai­siin kau­pun­kei­hin. Mat­kan ai­ka­na näh­tiin myös hie­no­ja näh­tä­vyyk­siä, kun opet­ta­jat sekä opis­ke­li­jat pää­si­vät tu­tus­tu­maan Etna tuli­vuo­reen. Ita­li­as­sa opis­ke­li­jat pää­si­vät myös kes­kus­te­le­maan eri­lais­ten päih­tei­den hait­ta­vai­ku­tuk­sis­ta sekä nii­den käy­tös­tä.

Es­pan­jaan mat­kus­ti­vat Meri-Tuu­li Hii­ro­la, Vili Pul­li­ai­nen, Vee­ra Vil­ja­kai­nen, Mai­ja Ra­mu­la, Mil­ja Pul­li­ai­nen ja Aada Par­ta­nen, Mari Surk­ka sekä Vesa Vah­ter­mo huol­ta­ji­naan. Mat­kan ajan­koh­ta oli 31.3.-6.4.2019 ja koh­de Es­pan­ja, Se­vil­la. Opis­ke­li­jat asui­vat pai­kal­lis­sis­sa per­heis­sä, joi­den nuo­ret oli­vat ol­leet Piek­sä­mä­el­lä ke­vääl­lä 2018.

Es­pan­jas­sa opis­ke­li­jat sai­vat tu­tus­tua Se­vil­lan kau­pun­kiin ja pro­jek­tin yh­teis­työ­kou­luun, li­säk­si mo­niin Se­vil­lan näh­tä­vyyk­siin ja his­to­ri­al­li­siin koh­tei­siin. Yh­te­nä pää­a­si­a­na Es­pan­jas­sa oli sir­kus ja si­kuk­seen liit­ty­vät ak­ti­vi­tee­tit. Opis­ke­li­jam­me te­ki­vät esi­tel­män pai­kal­li­ses­ta Teit­ti­län tal­lis­ta ja siel­lä jär­jes­tet­tä­vis­tä Hor­se show-ta­pah­tu­mis­ta. Ma­la­gas­sa opis­ke­li­jat pää­si­vät Mari Sur­kan joh­dol­la ko­ke­maan es­pan­ja­lai­sen pako­huo­neen.

Pro­jek­tin vii­mei­nen ta­paa­mi­nen on Un­ka­ris­sa 4.6.-9.6.2019. Opis­ke­li­jois­ta Un­ka­riin läh­te­vät Sara Ja­ku­po­vic, Son­ja Ma­ti­lai­nen ja Aino Les­ki­nen. Opet­ta­ja­e­dus­ta­jat ovat Vesa Vah­ter­mo, Mari Surk­ka sekä Pir­jo Ruot­sa­lai­nen.

En­joy the school-pro­jek­tin opet­ta­jia Piek­sä­mäen lu­ki­on vie­raa­na.

Ita­li­as­sa Iida-Ma­ria, Ka­ta­rii­na, Sara ja Emi­lia.

Es­pan­jas­sa Aada, Vee­ra, Mai­ja, Vili, Mil­ja ja Meri-Tuu­li.

Toi­min­ta­ker­to­mus 2018-2019Kesä­kuu 20191.6.2019