Teemaviikko

Piek­sä­mäen lu­ki­on tee­ma­viik­ko to­teu­tet­tiin 1.-5.4.2019. Opis­ke­li­jat työs­ken­te­li­vät vii­kon ajan opis­kel­len va­lit­se­maan­sa ai­het­ta opet­ta­jien ryh­mis­sä te­ke­mien suun­ni­tel­mien mu­kaan. Tee­ma­o­pin­to­jen kes­kei­se­nä teh­tä­vä­nä oli tar­jo­ta mah­dol­li­suuk­sia use­an eri oppi­ai­neen tie­to­jen ja tai­to­jen yh­dis­tä­mi­seen ja so­vel­ta­mi­seen. Tee­ma­o­pin­to­jen ta­voit­tee­na oli kan­nus­taa hah­mot­ta­maan on­gel­mia, il­mi­öi­tä tai ky­sy­myk­siä ja in­nos­taa et­si­mään nii­hin rat­kai­su­ja yk­sin ja yh­teis­työs­sä mui­den kans­sa. Vii­kon ai­ka­na opit­tiin myös ha­ke­maan in­for­maa­ti­o­ta eri läh­teis­tä ja ar­vi­oi­maan tie­to­läh­tei­den luo­tet­ta­vuut­ta.

Suun­nit­te­lu­vai­hees­sa tee­ma­kurs­sien työ­ni­mi­nä oli­vat hy­vin­voin­ti­val­men­nus, ura­val­men­nus, ku­lut­ta­ja­val­men­nus, kult­tuu­ri­val­men­nus ja tut­ki­va työs­ken­te­ly.

Bi­Fy­Ke-ryh­män opet­ta­ji­na oli­vat Ilpo Kau­nis­to, Jo­han­na Tans­ka­nen, Heli Tu­ru­nen ja Ilpo Tu­ru­nen

Bi­Fy­Ke – ryh­mäs­sä vie­rail­tiin Par­ta­har­jun puu­tar­hal­la ja Jy­väs­ky­län yli­o­pis­tos­sa sekä teh­tiin bi­o­lo­gi­an, fy­sii­kan ja ke­mi­an la­bo­ra­to­ri­o­töi­tä sekä pe­lat­tiin pako­huo­ne­pe­liä.

Hy­vin­voin­ti­val­men­nus

Su­san­na Ka­jan­der ja Pir­jo Ruot­sa­lai­nen jär­jes­ti­vät tee­ma­vii­kol­la va­lin­nai­sen hy­vin­voin­ti­val­men­nuk­sen, jo­hon osal­lis­tui yli 40 opis­ke­li­jaa. Kurs­sil­la tut­kit­tiin hy­vin­voin­tia koko­nais­val­tai­ses­ti psyyk­ki­ses­tä, so­si­aa­li­ses­ta ja fyy­si­ses­tä näkö­kul­mas­ta.

Vii­kon oh­jel­mas­sa oli hy­vin­voin­tiin liit­ty­viä asi­an­tun­ti­ja­lu­en­to­ja ja käy­tän­nön har­joi­tuk­sia. Hy­vin­voin­ti­val­men­nuk­ses­sa kä­si­tel­tiin mie­len­ter­veyt­tä ja sen yllä­pi­toa psy­ko­te­ra­peu­tin joh­dol­la, suun­ni­tel­tiin ja to­teu­tet­tiin ter­veel­li­nen päi­väl­li­nen ra­vit­se­mus­te­ra­peu­tin kans­sa, kuul­tiin Yh­dys­val­to­jen Tek­sa­sis­sa ole­van vaih­to-op­pi­laan miet­tei­tä hy­vin­voin­tiin ja ter­vey­teen liit­ty­vis­tä kult­tuu­ri­e­rois­ta ja käy­tiin ul­koi­le­mas­sa van­hus­ten kans­sa.

Vii­kon ai­ka­na opis­ke­li­jat sai­vat myös teh­dä ha­lu­a­man­sa tuo­tok­sen, ku­ten tut­kiel­man, lau­ta­pe­lin, pos­te­rin tai Po­wer Point -esi­tyk­sen va­lit­se­mas­taan hy­vin­voin­tiin liit­ty­väs­tä ai­hees­ta. Ai­hei­na oli muun mu­as­sa uni ja lepo, mie­len­ter­veys ja sen tu­ke­mi­nen ja suku­puo­li-iden­ti­tee­tin mer­ki­tys hy­vin­voin­nil­le. Li­säk­si mo­net opis­ke­li­jat tut­ki­vat ai­het­taan kan­sain­vä­li­ses­tä näkö­kul­mas­ta ver­tail­len esi­mer­kik­si ter­veel­lis­tä ra­vit­se­mus­ta, eri lii­kun­ta­la­jien suo­si­o­ta ja sek­su­aa­li­suut­ta eri mais­sa.

Te­e­e­ma­vii­kol­la hy­vin­voin­ti­val­men­nus­ryh­mäs­sä ko­ka­taan yh­des­sä, pe­la­taan bin­goa van­hus­ten kans­sa ja soi­te­taan Face-time -pu­he­lu vaih­to-op­pi­laal­le Tek­sa­siin.

Opis­ke­li­jat an­ta­vat ver­tais­pa­lau­tet­ta ryh­mä­töis­tä.

Työ­e­lä­mä ja jat­ko-opin­not

Kurs­sin ta­voit­tee­na oli saa­da tie­to­ja ja tai­to­ja jat­ko-opin­toi­hin sekä työ­e­lä­mään ha­keu­tu­mi­ses­ta. Sa­mal­la tut­kail­tiin tu­le­vai­suu­den työ­e­lä­mään liit­ty­viä haas­tei­ta sekä mah­dol­li­sia 2020-lu­vun työ­teh­tä­viä ja am­mat­te­ja.

Kurs­sin si­säl­tö koos­tui tie­tois­kuis­ta, joi­hin liit­tyi run­saas­ti käy­tän­nön har­joi­tuk­sia. Tee­moi­na oli­vat työ­e­lä­mä­tie­tous, tu­le­vai­suu­den am­ma­tit, vi­de­o­työ­ha­ke­mus, vies­tin­tä ja vuo­ro­vai­ku­tus, työ­hön­otto­haas­tat­te­lu, ryh­mä­kes­kus­te­lu sekä moni­kult­tuu­ri­nen opis­ke­lu- ja työ­ym­pä­ris­tö.

Kan­sain­vä­li­syys

Kan­sain­väli­syys­ryh­män ve­tä­ji­nä oli­vat Ari Kal­lio ja San­na Liuk­ko­nen. Vii­kon ai­ka­na tut­kit­tiin piek­sä­mä­ke­läis­ten en­nak­ko­luu­lo­ja opis­ke­li­joi­den va­lit­se­mis­ta mais­ta ja et­sit­tiin tie­tout­ta näis­tä mais­ta. Aluk­si pe­reh­dyt­tiin ky­se­ly­tut­ki­muk­sen te­ke­mi­seen ja to­teu­tet­tiin ky­se­ly lu­ki­ol­la, ylä­kou­lul­la ja kau­pun­gil­la mm Pris­mas­sa. Ky­se­lyn vas­tauk­sia ana­ly­soin­tiin ja laa­dit­tiin tu­lok­sis­ta yh­teen­veto. Lop­pu­ra­port­tei­hin lii­tet­tiin tut­ki­mus­tu­los­ten li­säk­si tie­tout­ta ky­sei­sis­tä mais­ta ja poh­din­taa tut­ki­muk­ses­ta. Koh­de­mai­na oli Ja­pa­ni, Ugan­da, Thai­maa, Ve­nä­jä sekä suur­val­to­jen USA, Kii­na ja Ve­nä­jä suh­teet.

Brän­di

Brän­di­ryh­mäs­sä opet­ta­ji­na toi­mi­vat Mar­ja-Lii­sa Ny­kä­nen ja Ma­ri­an­ne Tyr­väi­nen. Tee­ma­kurs­sin ai­hee­na oli ot­taa sel­vää, mikä il­miö brän­di on ja mi­ten se elä­mäs­säm­me vai­kut­taa. Aihe liit­tyi kes­tä­vään ke­hi­tyk­seen ja eri brän­dien arvo­maa­il­maan. Vii­kon ai­ka­na kuun­nel­tiin lu­en­to­ja, teh­tiin ryh­mä­töi­tä ja vie­rail­tiin mie­len­kii­toi­sis­sa yri­tyk­sis­sä (mm Vir­ta­sal­men vil­ja­tuo­tel­la)

Tee­ma­viik­ko päät­tyi kai­kil­le yh­tei­seen lu­en­toon tu­e­le­vai­suu­den­tut­ki­muk­ses­ta. Lu­en­noit­si­ja­na oli Lau­ra Pou­ru (Project Lead (MA, M.Soc.Sc), UNESCO Chair in Learning Society and Futures of Education, Finland Futures Research Centre, University of Turku).

Lau­ra Pou­run lu­en­to au­di­to­ri­os­sa.

Sal­la Mark­ka­nen ja Vee­ra An­ti­kai­nen tut­ki­vat par­ta­ko­neen te­rän rau­ta­pi­toi­suut­ta tee­ma­vii­kol­la.

Tom­mi Ne­no­nen te­kee tark­kaa työ­tä liuok­sen kans­sa.

Viik­ko päät­tyi pako­pe­liin, jos­sa oi­ke­at koo­dit löy­tyi­vät ke­mi­an ja bi­o­lo­gi­an tie­to­jen ja tai­to­jen avul­la.

Par­ta­har­jun puu­tar­hal­la Han­na Su­ho­nen esit­te­li meil­le kyl­vök­siä ja ker­toi yri­tyk­sen toi­min­nas­ta.

Toi­min­ta­ker­to­mus 2018-2019Kesä­kuu 20191.6.2019