Korkeakouluyhteistyö

Yh­teis­työs­sä Di­a­ko­nia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun itäi­sen yk­si­kön kans­sa to­teu­tet­tiin syk­syl­lä 2018 kur­kis­tus­kurs­si am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­o­pin­toi­hin. Se teh­tiin oh­jat­tu­na verk­ko­kurs­si­na, jo­ten it­se­näi­sen opis­ke­lun li­säk­si oli mah­dol­lis­ta saa­da hen­ki­lö­koh­tais­ta oh­jaus­ta am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun so­si­aa­li­alan kou­lut­ta­jil­ta. Kurs­sin suo­rit­ti kol­me Piek­sä­mäen lu­ki­on opis­ke­li­jaa.

Yh­teis­työ avoi­men yli­o­pis­ton kans­sa tu­lee lähi­vuo­si­na li­sään­ty­mään uu­dis­tu­van ope­tus­suun­ni­tel­man ja li­sään­ty­vän kiin­nos­tuk­sen seu­rauk­se­na. Jo täl­lä het­kel­lä lu­ki­os­sam­me on opis­ke­li­joi­ta, jot­ka te­ke­vät kurs­se­ja avoi­mes­sa yli­o­pis­tos­sa.

Kou­lul­lam­me kävi pe­rin­tei­seen ta­paan vie­rai­li­joi­ta eri kor­ke­a­kou­luis­ta. Näin saa­tiin tie­toa mm. Itä-Suo­men, Jy­väs­ky­län ja Ou­lun yli­o­pis­tois­ta. Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luis­ta esit­te­li­jöi­tä kävi Di­a­ko­nia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­ta sekä Kaak­kois-Suo­men ja Jy­väs­ky­län am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luis­ta. Li­säk­si lu­ki­om­me opis­ke­li­joi­ta vie­rai­li abi­päi­vil­lä Jy­väs­ky­län ja Itä-Suo­men yli­o­pis­tois­sa sekä Stu­dia-mes­suil­la Hel­sin­gis­sä, jos­sa oli­vat edus­tet­tui­na kaik­ki maam­me kor­ke­a­kou­lut.

Tee­ma­vii­kol­la kan­sain­väli­syys­ryh­mäs­sä opis­ke­li­ja Jere Poi­ko­lai­nen haas­tat­te­li pu­he­li­mit­se omaa pro­jek­ti­työ­tään var­ten seu­raa­via hen­ki­löi­tä: Jyr­ki Kal­lio (Ulko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin Kii­nan ja Aa­si­an tut­ki­muk­sen van­hem­pi tut­ki­ja), Mark­ku Ki­vi­nen (Ve­nä­jä-tut­ki­muk­sen pro­fes­so­ri, Alek­san­te­ri-ins­ti­tuu­tin en­ti­nen joh­ta­ja).

Tee­ma­vii­kon päät­teek­si kuun­te­lim­me Lau­ra Pou­run lu­en­toa tu­le­vai­suu­den­tut­ki­muk­ses­ta (Project Lead (MA, M.Soc.Sc), UNESCO Chair in Learning Society and Futures of Education, Finland Futures Research Centre, University of Turku).

Mar­ras­kuus­sa 2018 teim­me vie­rai­lun Kuo­pi­oon Itä-Suo­men yli­o­pis­toon tu­tus­tu­maan lää­ke­tie­teen ja far­ma­si­an opis­ke­lu­a­loi­hin. Meil­le ker­rot­tiin opis­ke­lus­ta yli­o­pis­tos­sa, opis­ke­li­jat pää­si­vät ko­kei­le­maan ham­pai­den paik­kaus­ta ja lää­ke­ai­neen mal­lin­ta­mis­ta tie­to­ko­neel­la. Ta­pa­sim­me myös lu­ki­om­me en­ti­siä opis­ke­li­joi­ta, jot­ka opis­ke­le­vat ny­kyi­sin Kuo­pi­os­sa.

Tee­ma­vii­kol­la vie­rai­lim­me Jy­väs­ky­län yli­o­pis­tos­sa. Tu­tus­tuim­me bio- ja ym­pä­ris­tö­tie­tei­den, fy­sii­kan ja ke­mi­an lai­tok­siin. Saim­me tie­toa opis­ke­lus­ta lu­en­non, kier­to­käyn­tien ja en­nen kaik­kia itse te­ke­mäl­lä ja pe­laa­mal­la.

Tee­ma­vii­kol­la työs­ken­nel­tiin ke­mi­an la­bo­ra­to­ri­os­sa Las­sin ja Tuo­mak­sen joh­dol­la.

Vie­rai­lul­la far­ma­si­an lai­tok­sel­la, op­paa­na pro­fes­so­ri Ant­ti Poso ja opis­ke­li­ja Kat­rii­na Poso.

Lot­ta Hän­ni­nen ko­kei­lee ham­paan paik­kaus­ta.

Kier­to­käyn­ti lää­ke­tie­teen demo­ti­lois­sa.

Bio- ja ym­pä­ris­tö­tie­tei­den lai­tok­sel­la pe­lat­tiin vie­ras­laji eko­sys­tee­mis­sä –pe­liä.

12.9.2018 En­joy the School-pro­jek­tin vie­rai­nen kans­sa tu­tus­tuim­me pro­fes­so­ri Pasi Tyr­väi­sen joh­dol­la Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton in­for­maa­ti­o­tek­no­lo­gi­an tie­de­kun­taan Jy­väs­ky­läs­sä.

Maan­tie­tees­sä Twit­te­rin Kysy Il­mas­tos­ta! -päi­vä­nä lä­he­tet­tiin lu­ki­os­tam­me ky­sy­myk­siä Suo­men Aka­te­mi­an tut­ki­joil­le.

Yli­o­pis­to­tut­ki­ja Jaa­na Har­ti­kai­nen Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­ta vie­rai­li ker­to­mas­sa syö­pä­tut­ki­muk­ses­ta osa­na ih­mi­sen bi­o­lo­gi­an kurs­sia.

Lu­ki­om­me op­pi­lai­ta osal­lis­tui myös Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton lu­ki­o­lai­sil­le jär­jes­tä­mään kil­pai­luun fy­sii­kas­sa ja ke­mi­as­sa. Vee­ra Lip­sa­nen tuli kil­pai­lus­sa toi­sek­si ja Alma Liuk­ko­nen nel­jän­nek­si ja mo­lem­mat sai­vat pal­kin­nok­si opis­ke­lu­pai­kan yli­o­pis­tos­sa.

Kisa­jouk­ku­eem­me Jy­väs­ky­läs­sä Ilpo-open joh­dol­la.

Vee­ra (1. va­sem­mal­ta) ja Alma (3. va­sem­mal­ta) pal­kit­tui­na ke­mi­a­kil­pai­lus­sa.

Toi­min­ta­ker­to­mus 2018-2019Kesä­kuu 20191.6.2019