Matemaattiset aineet

Kohti uudistuvaa ylioppilastutkintoa

Fysiikka

Uu­si­tun mit­taus­lait­teis­ton ja uu­sien oh­jel­mis­to­jen käyt­töön­otto on jat­ku­nut luku­vuo­den ai­ka­na. Tämä pro­ses­si tu­lee jat­ku­maan tu­le­vi­na vuo­si­na. Uu­den op­pi­mi­nen on ol­lut ai­kaa vie­vää ja ras­kas­ta, mut­ta on­nek­si on­gel­mat ovat pää­sään­töi­ses­ti rat­ken­neet.

Uusi säh­köi­nen yli­op­pi­las­koe oli syk­syl­lä 2018 en­sim­mäis­tä ker­taa. Lu­ki­os­tam­me yksi opis­ke­li­ja osal­lis­tui sii­hen.

Sy­ven­tä­vil­lä kurs­seil­la on ko­keil­tu Läk­sy­vih­ko-oh­jel­mis­toa, ja ko­ke­muk­set ovat ol­leet vaih­te­le­via.

Ker­taus­kurs­sil­la otet­tiin käyt­töön en­sim­mäis­tä ker­taa säh­köi­nen oppi­ma­te­ri­aa­li (digi­kir­ja). En­sim­mäi­nen käyt­tö­ko­ke­mus oli roh­kai­se­va, mut­ta sen käyt­töön­otto ja hyö­dyn­tä­mi­nen vaa­ti­vat vie­lä suun­nit­te­lua.

Kemia

Ke­mi­an opis­ke­lus­sa on di­gi­taa­lis­ten työ­me­ne­tel­mien käyt­töä li­sät­ty, lu­ki­os­sam­me yli­op­pi­las­koe kir­joi­tet­tiin tänä ke­vää­nä en­sim­mäis­tä ker­taa säh­köi­ses­sä muo­dos­sa. Opis­ke­li­jat opis­ke­li­vat pal­jon yh­des­sä toi­si­aan kan­nus­ta­en ja tu­kien ja tu­lok­set oli­vat erin­o­mai­sia.

Lu­ki­om­me op­pi­lai­ta osal­lis­tui myös Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton lu­ki­o­lai­sil­le jär­jes­tä­mään kil­pai­luun fy­sii­kas­sa ja ke­mi­as­sa. Vee­ra Lip­sa­nen tuli kil­pai­lus­sa toi­sek­si ja Alma Liuk­ko­nen nel­jän­nek­si ja mo­lem­mat sai­vat pal­kin­nok­si opis­ke­lu­pai­kan yli­o­pis­tos­sa.

Veik­ko ja Vil­le tut­ki­vat liuok­sia ke­mi­an tun­nil­la.

Matematiikka

Syk­syl­lä 2018 oli ma­te­ma­tii­kan yli­op­pi­las­koe vii­meis­tä ker­taa pa­pe­ri­ko­kee­na. Lu­ki­os­tam­me osal­lis­tui run­sas mää­rä opis­ke­li­joi­ta ly­hy­en ma­te­ma­tii­kan ko­kee­seen, mikä nä­kyi sit­ten ke­vään 2019 kir­joit­ta­jien vä­häi­ses­sä mää­räs­sä. Pit­kän ja ly­hy­en ma­te­ma­tii­kan kaik­ki kir­joit­ti­vat ke­vääl­lä säh­köi­se­nä ko­kee­na. Vas­taa­mis­ta säh­köi­ses­sä muo­dos­sa oli har­joi­tel­tu kurs­seil­la eikä se tuot­ta­nut vai­keuk­sia opis­ke­li­joil­le.

Säh­köi­sil­lä oh­jel­mis­toil­la vas­taa­mis­ta on har­joi­tel­tu myös vii­koit­tain käyt­tä­mäl­lä Läk­sy­vih­ko-oh­jel­mis­toa ja oppi­tun­neil­la Ge­o­geb­raa ja las­kin­oh­jel­mis­to­ja. Digi­kir­jan käyt­tö li­sään­tyy vai­heit­tain tu­le­van luku­vuo­den ai­ka­na. Opis­ke­lu ta­pah­tuu edel­leen myös pe­rin­tei­sil­lä me­ne­tel­mil­lä eli pa­pe­ril­la ja ky­näl­lä.

Opis­ke­li­jat säh­köi­ses­sä ma­te­ma­tii­kan kurs­si­ko­kees­sa.

Ma­te­ma­tii­kan opis­ke­lu käyn­nis­sä.

Toi­min­ta­ker­to­mus 2018-2019Kesä­kuu 20191.6.2019