Reaaliaineet

Monipuolista opiskelua ja tekemistä

Re­aa­li­ai­nei­den opet­ta­ji­na ovat toi­mi­neet:
Su­san­na Ka­jan­der (elä­män­kat­so­mus­tie­to, psy­ko­lo­gia, fi­lo­so­fia)
Ari Kal­lio (us­kon­to evl)
Mar­ja-Lii­sa Ny­kä­nen (his­to­ria, yh­teis­kun­ta­oppi)
Pir­jo Ruot­sa­lai­nen (ter­veys­tie­to)
Jo­han­na Tans­ka­nen (bi­o­lo­gia, maan­tie­de)
Vesa Vah­ter­mo (yh­teis­kun­ta­oppi)

Biologia ja maantiede

Bi­o­lo­gi­an ja maan­tie­teen opis­ke­lu jat­kui luku­vuon­na 2018-19 pe­rin­tei­sin me­noin. Te­o­ri­a­o­pin­to­ja ke­ven­net­tiin sil­loin täl­löin ha­vain­nol­lis­ta­mal­la, tut­ki­mal­la ja maas­tos­sa liik­ku­mal­la.

Luon­non­maan­tie­teen opis­ke­li­jat vie­rai­li­vat Nik­ka­ri­lan mai­se­mis­sa, mis­sä tu­tus­tut­tiin mm. drum­lii­nei­hin sekä tut­kit­tiin pod­so­li­maan­nok­sen ker­ros­tu­nei­suut­ta. Kult­tuu­ri­maan­tie­teen mai­se­ma­kä­ve­lyl­lä tar­kas­te­lim­me luon­non­muo­dos­tel­mien vai­ku­tus­ta asu­tuk­sen ja maa­ta­lous­toi­min­to­jen si­jait­tu­mi­seen Piek­sä­mä­el­lä. Osa opis­ke­li­jois­ta teki äi­din­kie­len AI4-kurs­siin kuu­lu­van ar­gu­men­taa­ti­o­a­na­lyy­sin maan­tie­teen tun­nil­la kat­so­tus­ta do­ku­men­tis­ta, ja Twit­te­rin Kysy Il­mas­tos­ta! -päi­vä­nä lä­he­tet­tiin lu­ki­os­tam­me ky­sy­myk­siä Suo­men Aka­te­mi­an tut­ki­joil­le. Uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man hen­ges­sä GE4-kurs­si­lai­set suun­nit­te­li­vat ja to­teut­ti­vat tut­ki- ja ke­hi­tä -tut­ki­muk­sia Piek­sä­mäen tur­vat­to­muu­des­ta (ky­se­ly­tut­ki­mus kak­ko­sil­le) ja es­teet­tö­myy­des­tä (ha­vain­noi­va tut­ki­mus). Mo­lem­mat työt toi­mi­tet­tiin tie­dok­si kau­pun­gin maan­käyt­tö­puo­lel­le.

Aino Riik­ki­lä tut­tus­tu­mas­sa GE4-kurs­sin es­teet­tö­myys tut­ki­muk­seen.

Bi­o­lo­gi­an yk­kös­kurs­si­lai­set tut­ki­vat kau­pun­gin il­man­laa­tua tar­kas­te­le­mal­la mm. jä­kä­lien peit­tä­vyyt­tä ja lumi­näyt­tei­den pH-ar­vo­ja. Tie­dot tal­len­net­tiin kart­ta­poh­jal­le.

Yli­o­pis­to­tut­ki­ja Jaa­na Har­ti­kai­nen Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­ta vie­rai­li ker­to­mas­sa syö­pä­tut­ki­muk­ses­ta osa­na ih­mi­sen bi­o­lo­gi­an kurs­sia.

Bi­o­lo­gi­an ja maan­tie­teen kurs­seil­la oli mu­ka­vas­ti opis­ke­li­joi­ta, tii­vis tun­nel­ma ja te­ke­mi­sen mei­nin­ki. Oppi­ai­nei­den yo-ko­kei­siin osal­lis­tu­neet opis­ke­li­jat me­nes­tyi­vät oi­kein hy­vin.

Historia ja Yhteiskuntaoppi

Luku­vuon­na 2018 – 2019 his­to­ri­an sekä yh­teis­kun­ta­opin yo-ko­keis­sa kir­joit­ta­neet oli­vat en­sim­mäi­nen ikä­luok­ka, joka on opis­kel­lut näi­tä ai­nei­ta uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kaan. Suu­rin muu­tos ai­nei­den kurs­seis­sa on pa­kol­lis­ten kurs­sien mää­rä. His­to­ri­as­sa (ver­rat­tu­na van­haan ope­tus­suun­ni­tel­maan) jäi yksi pa­kol­li­nen kurs­si pois, pa­kol­lis­ten kurs­sien mää­rän ol­len nyt kak­si kurs­sia. Toi­saal­ta yh­teis­kun­ta­opin pa­kol­lis­ten kurs­sien mää­rä nou­si yh­del­lä. Mu­kaan tuli YH 3-kurs­si, jon­ka si­säl­tö pai­not­tuu EU-asi­oi­hin ja glo­ba­li­saa­ti­on, pää­a­si­as­sa glo­baa­lien toi­mi­joi­den kaut­ta (esim. kan­sain­vä­li­set jär­jes­töt). Yo-kir­joi­tuk­set ai­neis­sa pai­not­tui­vat niin, että his­to­ri­an kir­joi­tet­tiin sekä syk­syl­lä että ke­vääl­lä suu­rin piir­tein sa­man ver­ran yo-ko­ke­lai­ta. Yh­teis­kun­ta­opin kir­joit­ta­jat ajoit­ti­vat urak­kan­sa suu­rim­mak­si osak­si ke­vään kir­joi­tuk­siin.

Ke­vät 2019 oli tänä vuon­na sii­tä poik­keuk­sel­li­nen, että Suo­mes­sa jär­jes­tet­tiin kah­det kan­sal­li­set vaa­lit hy­vin lä­hel­lä toi­si­aan. Edus­kun­ta­vaa­lit oli­vat huh­ti­kuun alku­puo­lel­la ja Eu-par­la­ment­ti­vaa­lit ai­van tou­ko­kuun lo­pus­sa. Vaa­li­ke­vät toi kou­luum­me mi­nis­te­ri­ta­son vie­rai­ta pe­rä­ti kak­si ker­taa. En­nen edus­kun­ta­vaa­le­ja kou­lus­sam­me vie­rai­li tam­mi­kuus­sa opis­ke­li­joi­den ten­tat­ta­va­na oi­keus­mi­nis­te­ri Ant­ti Häk­kä­nen, ja maa­lis­kuus­sa val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Orpo. Mo­lem­mat vie­rai­lut su­jui­vat ren­nois­sa tun­nel­mis­sa ja vie­raat is­tus­ke­li­vat ala-au­lan mu­ka­vil­la soh­vil­la opis­ke­li­joi­den osu­viin ky­sy­myk­siin vas­tail­len.

His­to­ri­an 5 –kurs­sil­la (Suo­men his­to­ria esi­his­to­ri­as­ta Ve­nä­jän val­lan ai­kaan) saim­me vie­raak­sem­me Piek­sä­mä­el­tä maa­il­mal­le läh­te­neen tut­ki­jan Nina Maa­ra­sen. Hän työs­ken­te­lee täl­lä het­kel­lä toh­to­ri­kou­lu­tet­ta­va­na Bour­ne­mout­hin yli­o­pis­tos­sa Isos­sa-Bri­tan­ni­as­sa ja on mu­ka­na tut­ki­mus­ryh­mäs­sä, joka tut­kii sala­pe­räis­ten hyk­so­jen ai­kaa mui­nai­sen Egyp­tin his­to­ri­as­sa. Ni­nal­la on taus­ta­na kak­si mais­te­rin­tut­kin­toa (ar­ke­o­lo­gia ja pa­le­o­pa­to­lo­gia) ja hä­nen eri­kois­a­laan­sa on ar­ke­o­lo­gi­set luu­löy­dök­set. Saim­me kuul­la ja näh­dä mie­len­kiin­toi­sen esi­tyk­sen ar­ke­o­lo­gi­an me­ne­tel­mis­tä ja löy­dös­ten ajoit­ta­mi­ses­ta. Kuu­lim­me myös oma­koh­tai­sia esi­merk­ke­jä yl­lät­tä­vis­tä­kin ti­lan­teis­ta, joi­ta oli tul­lut vas­taan kai­vauk­sil­la niin Lähi-idäs­sä kuin Egyp­tis­sä­kin.

Uskonto

Tänä luku­vuon­na  on us­kon­non opis­ke­lus­sa kak­si pa­kol­lis­ta en­sim­mäis­tä kurs­sia to­teu­tet­tu edel­li­sen luku­vuo­den ta­paan. Va­lin­nai­sia kurs­se­ja on suo­rit­ta­nut pie­ni, mut­ta in­nos­tu­nut ryh­mä niin, että on voi­tu to­teut­taa luok­ka­o­pe­tuk­se­na myös kurs­sit 3-5. Kurs­sia 6 on opis­kel­tu it­se­näi­ses­ti. Us­kon­non kir­joit­ti yli­op­pi­las­ko­keis­sa sekä syk­syl­lä että ke­vääl­lä yksi opis­ke­li­ja. Ke­vääl­lä Hen­riik­ka Heis­ka­nen kir­joi­ti us­kon­non erit­täin hy­vin tu­lok­sin.

Elämänkatsomustieto

Elä­män­kat­so­mus­tie­don kurs­se­ja on myös tänä vuon­na voi­nut suo­rit­taa kon­tak­ti­o­pe­tuk­se­na. Elä­män­kat­so­mus­tie­don tun­neil­la kes­kus­tel­tiin nuor­ten oman maa­il­man­kat­so­muk­sen ja iden­ti­tee­tin ra­ken­ta­mi­sen kan­nal­ta tär­keis­tä asi­oi­ta, ku­ten ar­vois­ta, asen­tei­sta ja us­ko­muk­sis­ta. Kurs­seil­la oli käy­tös­sä Tab­let­kou­lun laa­duk­kaat ma­te­ri­aa­lit.

Psykologia

Psy­ko­lo­gi­an kurs­seil­la riit­ti opis­ke­li­joi­ta myös tänä vuon­na. Mo­net ko­ke­vat niin oman it­sen­sä kuin tois­ten ih­mis­ten toi­min­nan ym­mär­tä­mi­sen ole­van mie­len­kiin­tois­ta ja tar­vit­se­van­sa psy­ko­lo­gi­aa myös lu­ki­on jäl­kei­sis­sä opin­nois­saan.

Kurs­seil­la teh­tiin yh­teis­työ­tä kou­lun ulko­puo­lis­ten ta­ho­jen kans­sa. Esi­mer­kik­si ke­hi­tys­psy­ko­lo­gi­an kurs­sil­la vie­rail­tiin Hie­kan­pään päi­vä­ko­dis­sa ja per­soo­nal­li­suus­psy­ko­lo­gi­an kurs­sil­la jär­jes­tet­tiin Va­lo­nas­sa asu­vil­le van­huk­sil­le hei­dän toi­vei­den­sa mu­kais­ta oh­jel­maa. Myös psy­ko­lo­gi­an oppi­tun­neil­la kävi vie­rai­li­joi­ta, ku­ten TET-kes­kuk­sen psy­ko­lo­gi ja yk­si­tyis­y­rit­tä­jä­nä toi­mi­va psy­ko­te­ra­paut­ti.

Psy­ko­lo­gi­an opis­ke­li­jat vie­rai­lul­la Hie­kan­pään päi­vä­ko­dis­sa.

Filosofia

Fi­lo­so­fi­as­sa to­teu­tui myös tänä vuon­na kah­den pa­kol­li­sen kurs­sin li­säk­si kak­si val­ta­kun­nal­lis­ta sy­ven­tä­vää kurs­sia. Fi­lo­so­fi­an tun­neil­la kes­kus­tel­tiin ja poh­dit­tiin yh­des­sä ja kes­ki­ös­sä oli ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti ajat­te­lun tai­to­jen ke­hit­tä­mi­nen.

Heti jou­lu­lo­man jäl­keen tam­mi­kuus­sa teh­tiin opin­to­ret­ki Hel­sin­kiin vuo­sit­tai­seen nuor­ten fi­lo­so­fi­a­ta­pah­tu­ma Nu­fi­tiin. Kak­si­päi­väi­nen ta­pah­tu­ma kiin­nos­ti ja in­nos­ti mo­nia. Myö­hem­min ke­vääl­lä yh­teis­kun­ta­fi­lo­so­fi­an kurs­si­lai­set suun­nit­te­li­vat ja to­teut­ti­vat fi­lo­so­fi­a­kah­vi­la -ta­pah­tu­man osa­na kurs­si­suo­ri­tus­ta. Kol­mat­ta ker­taa jär­jes­tet­tä­väs­sä ta­pah­tu­mas­sa oli ai­hee­na va­paus, jos­ta kes­kus­tel­tiin eri alo­jen edus­ta­jien kans­sa. Kah­vi­tar­joi­lut tar­jo­si Yes – lu­ki­ot työ­e­lä­mään -han­ke. Tie­to­te­o­ri­an ja meta­fy­sii­kan kurs­sil­la vie­rai­li sai­raan­hoi­ta­ja Eli­na Par­ta­nen ker­to­mas­sa suku­puo­li-iden­ti­tee­tis­tä.

Fi­lo­so­fi­an opis­ke­li­jat opin­to­ret­kel­lä Hel­sin­gis­sä.

Terveystieto

Ter­veys­tie­don ope­tuk­ses­ta on vas­tan­nut Pir­jo Ruot­sa­lai­nen. Lu­ki­os­sam­me on tar­jol­la kol­me ter­veys­tie­don kurs­sia pa­kol­li­sen li­säk­si. Ter­veys­tie­dos­sa on käy­tet­ty di­gi­taa­lis­ta Tab­let­kou­lu-oppi­kir­jaa kai­kil­la kurs­seil­la. Uu­sien ope­tus­suun­ni­tel­mien myö­tä ter­veys­tie­don ar­vi­oin­tia on py­rit­ty muut­ta­maan si­ten, että kaik­ki kurs­sil­la teh­dyt teh­tä­vät ker­ryt­tä­vät arvo­sa­naa. Ter­veys­tie­don koe­teh­tä­vät opis­ke­li­jat ovat saa­neet en­nen ko­et­ta, että voi­vat suun­ni­tel­la vas­tauk­si­aan etu­kä­teen. Ter­veys­tie­don arvo­sana on koos­tuu teh­ty­jen teh­tä­vien sekä koe­teh­tä­vän yh­teen­las­ke­tus­ta pis­te­mää­räs­tä. Näin opis­ke­li­jan koe­taak­ka on jon­kin­ver­ran ke­ven­ty­nyt. Ter­veys­tie­don tun­neil­la opis­ke­li­jat ovat saa­neet opas­tus­ta li­säk­si tie­to­tek­niik­kaan, kos­ka ter­veys­tie­don yli­op­pi­las­ko­keet suo­ri­te­taan tie­to­ko­neil­la. Lu­ki­om­me vaih­to-opis­ke­li­ja Ama­ran­ta Gar­cia esit­te­li ter­veys­tie­don tun­nil­la ko­ti­maan­sa­Mek­si­kon kult­tuu­ria, ter­vey­den­huol­toa, kou­lu­tus­jär­jes­tel­mää sekä nuor­ten elä­män­tyy­liä.

 

Toi­min­ta­ker­to­mus 2018-2019Kesä­kuu 20191.6.2019