Vieraat kielet

Hi! Tjäna! Hallo! Salut! Privet!

KIELTEN TIIMI

Luku­vuo­den 2018-2019 ai­ka­na kou­lus­sam­me opis­kel­tiin eng­lan­nin ja toi­sen ko­ti­mai­sen kie­len li­säk­si sekä pit­kää sak­saa että ly­hyi­nä kie­li­nä sak­saa ja ve­nä­jää. Uu­si­na opet­ta­ji­na kiel­ten tii­mis­sä aloit­ti­vat Tep­pa­na Kar­ko­la (ruot­si) ja Pau­la Sal­me­lai­nen (sak­sa).

Kou­lu osal­lis­tui edel­leen val­ta­kun­nal­li­seen ISO-vers­tas –hank­kee­seen.  Kou­lum­me opet­ta­jat tar­jo­si­vat myös mui­den oppi­lai­tos­ten opis­ke­li­joil­le verk­ko­kurs­se­ja eng­lan­nin ja ruot­sin kie­lis­sä. Verk­ko-opin­toi­na opis­ke­li­jam­me suo­rit­ti­vat kou­lun omien kurs­sien li­säk­si es­pan­jan ja ja­pa­nin kie­len opin­to­ja.

Säh­köi­nen yli­op­pi­las­koe jär­jes­tet­tiin kai­kis­sa vie­rais­sa kie­lis­sä. Kurs­si­ko­keet teh­tiin pää­sään­töi­ses­ti säh­köi­si­nä eri op­pi­mis­ym­pä­ris­töis­sä.

EA 8 ja RB 6 ovat val­ta­kun­nal­li­sis­sa ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teis­sa suul­li­sen kie­li­tai­don kurs­se­ja (Puhu ja ym­mär­rä pa­rem­min). Kurs­sien päät­teek­si jär­jes­tet­tiin Ope­tus­hal­li­tuk­sen laa­ti­mat val­ta­kun­nal­li­set suul­li­sen kie­li­tai­don ko­keet. Opis­ke­li­jat osal­lis­tui­vat kurs­seil­le in­nol­la ja ah­ke­ra opis­ke­lu nä­kyi myös kurs­si­arvo­sa­nois­sa. Eng­lan­nin päät­tö­ko­keen suo­rit­ti noin 40 opis­ke­li­jaa. Ruot­sin opis­ke­li­jat opis­ke­li­vat kurs­sin­sa pie­nes­sä kuu­den opis­ke­li­jan ryh­mäs­sä.

Fin­nish-Bri­tish So­cie­tyn jär­jes­tä­mään pe­rin­tei­seen kir­joi­tus­kil­paan osal­lis­tui alku­tal­ves­ta 12 en­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­jaa. Ven­la Ha­lo­nen si­joit­tui pal­kin­to­si­jal­le. On­nit­te­lem­me! Kou­lum­me opis­ke­li­joi­ta osal­lis­tui en­sim­mäis­tä ker­taa myös kan­sain­vä­li­seen Best in Eng­lish -kil­pai­luun, jo­hon osal­lis­tui kaik­ki­aan yli 21 000 opis­ke­li­jaa, 922 kou­lus­ta 30 eri maas­ta. Juouk­ku­eem­me si­joi­tus oli ensi­ker­ta­lai­sil­le hyvä: 81. maa­il­mas­sa ja kol­mas Suo­mes­sa.

Oman vä­rin­sä kiel­ten opis­ke­luun toi Eras­mus+ En­joy the School -han­ke, joka toi syk­syl­lä vie­raak­sem­me 20 opis­ke­li­jaa ja 10 opet­ta­jaa part­ne­ri­kou­luis­ta ja mah­dol­lis­ti luku­vuo­den ai­ka­na sen, että kaik­ki 12 opis­ke­li­jan kan­sain­väli­syys­ryh­mäs­tä pää­si­vät tu­tus­tu­maan yh­teen part­ne­ri­kou­luis­ta Ita­li­as­sa, Es­pan­jas­sa tai Un­ka­ris­sa. En­nen vie­rai­lu­ja opis­ke­li­jat te­ki­vät hank­keen ai­hei­siin liit­ty­viä vi­de­oi­ta, teks­te­jä ja tut­ki­muk­sia myös osa­na eng­lan­nin kurs­se­jaan. Link­ki esi­merk­kiin teh­dyis­tä töis­tä:

https://dri­ve.goog­le.com/file/d/11O5hqi_iDX660DaTnLDn40UK7rNw5LnT/view

Ke­säl­lä 2018 yksi opis­ke­li­jois­tam­me pää­si tes­taa­maan ruot­sin kie­len tai­to­jaan käy­tän­nös­sä, kun Meri-Tuu­li Ha­ri­maa va­lit­tiin yh­dek­si Poh­jo­la Nor­de­nin kie­li­kurs­si­sti­pen­din saa­jis­ta.

Bye! Hejdå! Tschüs! Poka!

Toi­min­ta­ker­to­mus 2018-2019Kesä­kuu 20191.6.2019