Äidinkieli ja kirjallisuus

Monessa mukana

Mo­nes­sa mu­ka­na

En­sim­mäi­nen di­gi­taa­li­nen äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den yli­op­pi­las­koe toi syk­syl­lä 2018 erin­o­mai­set tu­lok­set, myös ke­vään 2019 lau­da­tur- ja exi­mia-arvo­sa­nat va­la­vat us­koa uu­dis­tuk­seen. Toi­saal­ta nyky­teks­tit vaih­te­le­vat mul­ti­mo­daa­li­si­na ja in­nos­ta­vat opis­ke­li­jaa hä­nen elä­es­sään kes­kel­lä me­di­a­maa­il­maa. Pe­rin­tei­nen ana­lyy­si­tai­to on edel­leen tar­peen, sa­moin kir­jal­li­suu­den­tun­te­mus. Il­man me­di­a­luku­tai­toa uu­des­sa ko­kees­sa ei kui­ten­kaan me­nes­ty.

Me­di­a­luku­tai­toon on­kin pa­neu­dut­tu moni­puo­li­ses­ti ja yli­op­pi­las­ko­keen uu­dis­tuk­ses­ta tie­toi­si­na. Äi­din­kie­len kurs­sien (ÄI01, ÄI02, ÄI04) kurs­si­töis­sä vlo­gi on jo va­kiin­tu­nut yh­dek­si esi­tys­muo­dok­si. Digi­me­di­aan pe­reh­ty­mi­sen ohes­sa Me­di­a­kurs­si (ÄI11) tuli ju­tul­laan tuo­neek­si print­ti­me­di­aa edus­ta­val­le Piek­sä­mäen Leh­del­le skuu­pin eli uu­tis­voi­ton: Kum­mas­sa­kin maam­me lu­ki­ois­sa käy­tet­tä­väs­sä pit­kän ma­te­ma­tii­kan oppi­kir­ja­sar­jas­sa on te­ki­jöis­sä lu­ki­os­tam­me yli­op­pi­laak­si kir­joit­ta­nut ma­te­maa­tik­ko. Ota­val­la Anni Lai­ti­nen (Toi­vo­la) ja Sa­no­ma Prol­la Mika Lei­kas, ma­te­ma­tii­kan toh­to­rei­ta kum­pi­kin. Ja mo­lem­mat muis­tut­ta­vat myös äi­din­kie­len opis­ke­lun tär­key­des­tä!

Toi­mit­ta­ja, ulko­maan­kir­jeen­vaih­ta­ja, tie­to­kir­jai­li­ja Mari Man­ni­nen vie­rai­li Me­di­a­kurs­sin kut­su­ma­na lu­ki­os­sam­me 6.5. ker­to­mas­sa myyt­tien ja to­del­li­suu­den Kii­nas­ta.  Tie­to-Fi­lan­di­al­la vuon­na 2016 pal­kit­tu kir­jai­li­ja – toi­mit­ta­ja Man­ni­nen on asu­nut nel­jä vuot­ta Kii­nas­sa ja pe­reh­ty­nyt maan kult­tuu­riin, ta­lou­teen ja his­to­ri­aan. Te­ok­set Yh­den lap­sen kan­sa ja  33 myyt­tiä Kii­nas­ta va­lai­se­vat kult­tuu­ria, jon­ka tun­te­mus on opis­ke­li­joil­lem­me tar­peen ai­ka­naan: mo­nel­la tu­lee ole­maan työ­e­lä­mäs­sään kos­ke­tus Kii­naan jol­la­kin ta­val­la. Pait­si ta­lous­vai­ku­tuk­sia, myös kou­lu­tus­yh­teis­työ­tä teh­dään par­hail­laan­kin. Ti­lai­suu­den kes­kus­te­lua val­mis­te­li­vat puhe­vies­tin­nän- kurs­si­lai­set ja sen veti kurs­sil­ta Veik­ko Vuo­he­lai­nen (ÄI07). Ylei­sö­me­nes­tys oli val­tai­sa: koko lu­ki­o­yh­tei­söm­me saa­pui kuun­te­le­maan ja ky­se­le­mään. Piek­sä­mäen Leh­ti jul­kai­si laa­jan haas­tat­te­lun ai­hees­ta. Kii­tos kai­kil­le!

Luku­vuon­na äi­din­kie­li teki pal­jon yh­teis­työ­tä eri ta­voin: Mo­lem­mat opet­ta­jat osal­lis­tui­vat yh­des­sä ope­tus­hal­li­tuk­sen LU­KI­LO­KI-kou­lu­tuk­seen, jos­sa mm. ko­keil­tiin ajan­koh­tais­ta yh­teis­o­pet­ta­juut­ta. Se oli ki­vaa!

Tee­ma­vii­kol­la huh­ti­kuun alus­sa äik­kää (Son­ja Lie­vo­nen, ÄI) oli mu­ka­na niin jat­ko-opin­toi­hin kuin hy­vin­voin­tiin­kin täh­tää­vil­lä kurs­seil­la. Äi­din­kiel­tä ja yh­teis­kun­ta­op­pia yh­dis­tä­väl­lä Brän­din maa­il­ma -kurs­silla (Mar­ja-Lii­sa Ny­kä­nen, YH ja Ma­ri­an­ne Tyr­väi­nen, ÄI) tut­kit­tiin puo­les­taan vies­tin­näs­sä olen­nais­ta brän­diä, joka so­pii uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man moni­tie­tei­ses­ti tar­kas­tel­ta­vak­si il­mi­ök­si. Paik­ka­kun­nal­tam­me löy­ty­vä glu­tee­ni­ton tuo­te­lin­ja Vir­ta­sal­men Vil­ja­tuo­te oy:ltä Moi­las Oy:n uu­teen free from -brän­diin on kiin­toi­sa pe­reh­dy­tys ai­hee­seen. Osuim­me vie­rai­lul­le Moi­las Oy:lle 2.4. eli sa­ma­na päi­vä­nä kuin uu­tuus­brän­di jul­kais­tiin Piek­sä­mäen Leh­des­sä. Vir­ta­sal­men Vil­ja­tuo­te Oy:llä saim­me myös us­koa puh­taan luon­non vaa­li­mi­sen ja yrit­tä­mi­sen yh­dis­tä­mis­mah­dol­li­suu­teen. Lu­ki­on jal­kau­tu­mis­ta koti­seu­dun yri­tyk­siin kiit­te­li­vät mo­lem­mat isän­täm­me. Kii­tos vie­rai­lus­ta mo­lem­mil­le!

Yh­teis­työ bi­o­lo­gi­an kans­sa tuot­ti Sa­no­ma­leh­tien lii­ton Mei­dän jut­tu -verk­ko­leh­teä var­ten Tom­mi Ne­no­sen kir­joit­ta­man uu­ti­sen bi­o­lo­gi­an tun­nil­la vie­rail­lees­ta syö­pä­tut­ki­jas­ta. Sa­maan verk­ko­leh­teen liit­tyy Me­di­a­kurs­sin Anni Bo­ma­nin, Eli­sa Si­pi­sen, Mar­lee­na Mön­kä­reen ja Hen­na Put­ko­sen tut­ki­van jour­na­lis­min jut­tu kier­rä­tyk­ses­tä.

Op­paak­si suo­ma­lai­seen kult­tuu­riin ja yli­o­pis­to­kou­lu­tuk­seen, jos­kin eng­lan­tia pu­hu­en, äi­kä­no­pe pää­si 12.9.2019. Tuol­loin Eras­mus plus In­joy the School -hank­keen opet­ta­ja­vie­rai­den kans­sa tut­kit­tiin Jy­väs­ky­läs­sä Al­var Aal­to -mu­se­os­sa suo­ma­lai­suu­den sie­lua muo­toi­lun mes­ta­rin kä­den­jäl­jen kaut­ta. Leh­to­ri Pir­jo Ruot­sa­lai­sen koor­di­noi­man Eras­mus-yh­teis­työ­hank­keen aihe liit­tyy ter­vey­teen ja hy­vin­voin­tiin, jo­ten Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton In­for­maa­ti­o­tek­no­lo­gi­an tie­de­kun­nan de­kaa­ni, pro­fes­so­ri Pasi Tyr­väi­nen esit­te­li vie­rail­lem­me Teko­äly­so­vel­luk­sia hy­vin­voin­nis­sa ja ter­vey­den­huol­los­sa -han­ket­ta.

Kult­tuu­ri­kes­kus Po­lee­ni aloit­ti 30-vuo­tis­juh­la­vuo­ten­sa tar­jo­a­mal­la lu­ki­o­lai­sil­le Ma­no­el Pin­ton mo­no­lo­gin Maa­han­muut­ta­jan poi­ka, näy­tök­seen mei­dät kut­sui te­at­te­rin tuot­ta­ja Jari Tuo­no­nen. Li­säk­si mo­lem­mat äi­kä­no­pet kä­vi­vät luok­kien­sa kans­sa Po­lee­nin te­at­te­ris­sa. Agat­ha Chris­tien klas­sik­ko Hii­ren­louk­ku vie­hät­ti opis­ke­li­joi­ta eri­tyi­ses­ti.

Val­ta­kun­nal­li­sen puhe­vies­tin­tä­tai­to­jen päät­tö­ko­keen suo­rit­ti erin­o­mai­ses­ti abi­tu­rient­ti Tai­ka Määt­tä­nen.

Abit­ti-pa­jo­ja abi­tu­rien­teil­le ve­det­tiin niin syk­syl­lä kuin ke­vääl­lä­kin kak­si kap­pa­let­ta. Niis­tä sai tar­vi­tes­saan tu­kea uu­den ko­keen tek­nik­ka­puo­leen.

Läm­min kii­tos atk-spe­si­a­lis­ti Ma­rit­ta Val­ta­rille syys­luku­kau­den yh­teis­työs­tä, jos­sa äi­kä­no­pe oli op­pi­laa­na tek­nii­kan ihme­maas­sa! Läm­min kii­tos omal­le äi­kän ja kai­kil­le kol­le­goil­le sekä yh­teis­työ­kump­pa­neil­le niin lu­ki­os­sam­me kuin lu­ki­on ulko­puo­lel­la! On­nea yli­oppi­lail­le!

tii­min psta Ma­ri­an­ne-ope

Brän­din maa­il­ma -kurs­sil­la äik­kää kiin­nos­ti­vat Vir­ta­sal­men Vil­ja­tuo­te Oy:n brän­din vas­tuul­li­set ar­vot.

Toi­min­ta­ker­to­mus 2018-2019Kesä­kuu 20191.6.2019