Tuntijako

Uutta ja vanhaa

Ke­vään 2019 yli­op­pi­laat ovat en­sim­mäi­nen ikä­luok­ka, mikä on opis­kel­lut vuo­den 2016 ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kaan. Vuo­den 2016 ope­tus­suun­ni­tel­mas­ta tu­lee lu­ki­on his­to­ri­an ly­hyt­i­käi­sin ope­tus­suun­ni­tel­ma, sil­lä seu­raa­van tu­lee käyt­töön syk­syl­lä 2021.

Lu­kio-opin­not muo­dos­tu­vat val­ti­o­neu­vos­ton an­ta­man ase­tuk­sen mu­kai­ses­ti pa­kol­li­sis­ta, sy­ven­tä­vis­tä ja kou­lu­koh­tai­sis­ta so­vel­ta­vis­ta kurs­seis­ta. Pa­kol­li­set kurs­sit ovat kai­kil­le opis­ke­li­joil­le pa­kol­li­sia, sy­ven­tä­vät kurs­sit ovat val­ta­kun­nal­li­ses­ti mää­ri­tel­ty­jä sy­ven­tä­viä kurs­se­ja, opis­ke­li­jal­le va­lin­nai­sia oppi­ai­nei­den pa­kol­li­siin kurs­sei­hin liit­ty­viä kurs­se­ja.

Kou­lu­koh­tai­set so­vel­ta­vat kurs­sit ovat opis­ke­li­jal­le va­lin­nai­sia esim. eri oppi­ai­nei­den ker­taus­kurs­se­ja sekä lu­ki­o­dip­lo­mi­kurs­se­ja. Kaik­ki opis­ke­li­jat ovat opis­kel­leet so­vel­ta­va­na kurs­si­na tie­to­tek­niik­kaa, min­kä avul­la on var­mis­tet­tu pe­rus­o­saa­mi­nen di­gi­taa­li­sia yli­op­pi­las­ko­kei­ta aja­tel­len.

Piek­sä­mäen lu­ki­on kurs­si­tar­jo­tin on pys­tyt­ty pi­tä­mään ta­lou­del­li­sis­ta pai­neis­ta huo­li­mat­ta moni­puo­li­se­na, ja lä­hes kai­kis­sa oppi­ai­neis­sa on pys­tyt­ty to­teut­ta­maan lä­hi­pe­tuk­se­na val­ta­kun­nal­li­set sy­ven­tä­vät kurs­sit sekä so­vel­ta­vat yli­op­pi­las­ko­kei­siin ker­taa­vat kou­lu­koh­tai­set kurs­sit.

Ope­tus­suun­ni­tel­man aihe­ko­ko­nai­suuk­sia on kä­si­tel­ty luku­vuon­na 2018-2019 tee­ma­o­pin­to­vii­kol­la, asi­an­tun­ti­ja­vie­rai­lu­jen yh­tey­des­sä sekä yrit­tä­jyys­kas­va­tus­hank­keen ta­pah­tu­mis­sa. Kult­tuu­rien tun­te­mus ja kan­sain­vä­li­syys on ko­ros­tu­nut edel­leen Eras­mus+ -hank­kees­sa ja yrit­tä­jyys­kas­va­tus­hank­keel­la on edis­tet­ty ak­tii­vis­ta kan­sa­lai­suut­ta.

Toi­min­ta­ker­to­mus 2018-2019Kesä­kuu 20191.6.2019