Yleiskatsaus

Lukion tärkein tuote

Luku­vuo­den päät­ty­es­sä oppi­lai­tok­sel­lam­me on ta­ka­na 110 vuot­ta ja yli­oppi­lai­ta on kou­lus­tam­me val­mis­tu­nut jo 90 vuo­den ajan. Juh­las­sam­me on kun­ni­a­vie­raa­na 50 vuot­ta sit­ten val­mis­tu­nei­ta rie­mu­yli­oppi­lai­ta ja 60 vuot­ta sit­ten val­mis­tu­nei­ta eme­ri­tus­rie­muy­li­o­pi­las­ta. Läm­min kii­tos, että kou­lum­me pe­rin­teet säi­ly­vät elin­voi­mai­se­na. Ke­vät­juh­las­sa la­ki­te­taan 52 uut­ta yli­oppi­las­ta ja vuo­sien saa­tos­sa lu­ki­os­tam­me on val­mis­tu­nut yh­teen­sä 7504 val­ko­lak­kia.

Lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mi­nen ja uu­dis­tu­mi­nen nä­kyi­vät jäl­leen men­neen luku­vuo­den ai­ka­na mo­nel­la ta­val­la. Tänä ke­vää­nä yli­op­pi­las­ko­keet suo­ri­tet­tiin kai­kis­sa ai­neis­sa di­gi­taa­li­si­na. Kou­lum­me kan­sain­vä­li­nen toi­min­ta jat­kui ak­tii­vi­se­na ja vilk­kaa­na. Uut­ta lu­ki­o­la­kia ja ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­den luon­nos­ta on tut­kit­tu ah­ke­ras­ti.

Uu­dis­tu­mi­nen jat­kuu, sil­lä seu­raa­vat kak­si luku­vuot­ta työs­te­tään uut­ta ope­tus­suun­ni­tel­maa Ope­tus­hal­li­tuk­sel­ta saa­dun han­ke­ra­hoi­tuk­sen tur­vin. Li­säk­si Piek­sä­mäen lu­ki­on opet­ta­jat ke­hit­tä­vät edel­leen kan­sain­vä­lis­tä osaa­mis­taan Eras­mus+ -hank­keen myö­tä. Uu­den hal­li­tuk­sen pää­tös oppi­vel­vol­li­suu­den ulot­ta­mi­ses­ta toi­sel­le as­teel­le tuo omat muu­tok­sen tuu­let tul­les­saan.

Ku­lu­nut luku­vuo­si oli ta­val­lis­ta ak­tii­vi­sem­pi ja ta­pah­tu­ma­ri­kas mm. eri­lais­ten pro­jek­tien ja vie­rai­lu­jen myö­tä.

Tä­män vuo­si­ker­to­muk­sen teks­tit ja ku­vat an­ta­vat lu­ki­joil­leen kat­ta­van ku­van päät­ty­nees­tä kou­lu­vuo­des­ta. Olem­me ha­lun­neet tuo­da omi­na ar­tik­ke­lei­naan esiin  Eras­mus+ -hank­keen ”En­joy the Scool”, yrit­tä­jyys­kas­va­tus­hank­keen, kor­ke­a­kou­lu­yh­teis­työn ja tee­ma­vii­kon. Us­kal­lan en­nus­taa, että ei tai­da tul­la tois­ta ker­taa sel­lais­ta ke­vät­tä, että kak­si mi­nis­te­riä vie­rai­lee kou­lus­sam­me kuu­kau­den si­säl­lä!

Tänä ke­vää­nä val­mis­tu­va ikä­luok­ka si­joit­tuu ke­vään val­ta­kun­nal­li­ses­sa tu­los­ver­tai­lus­sa hie­man val­ta­kun­nan kes­ki­ar­von ala­puo­lel­le. Piek­sä­mäen lu­ki­on yli­op­pi­lai­den val­mii­den tut­kin­to­jen ko­kei­den puol­to­ään­ten kes­ki­arvo oli 4,05, kun val­ta­kun­nan kes­ki­arvo oli 4,39. Kes­ki­ar­voa pa­rem­min me­nes­tyim­me maan­tie­tees­sä, us­kon­nos­sa, ke­mi­as­sa, fy­sii­kas­sa ja yh­teis­kun­ta­o­pis­sa.

Hel­sin­gin yli­o­pis­ton en­ti­nen kans­le­ri Kari Rai­vio tii­vis­ti erääs­sä haas­tat­te­lus­sa yli­o­pis­ton teh­tä­vän seu­raa­vas­ti: ”Yli­o­pis­ton tär­kein tuo­te on hy­vin kou­lu­tet­tu nuo­ri ih­mi­nen, joka kä­ve­lee ulos yli­o­pis­tos­ta, me­nee yh­teis­kun­taan ja muut­taa maa­il­maa.”

Kans­le­ri Rai­vi­o­ta mu­kail­len: lu­ki­on tär­kein tuo­te on hy­vin kou­lu­tet­tu nuo­ri ih­mi­nen, joka kä­ve­lee ulos lu­ki­os­ta, me­nee opis­ke­le­maan ja muut­taa maa­il­maa.

On­nit­te­len läm­pi­mäs­ti uu­sia yli­oppi­lai­ta. Men­kää, opis­kel­kaa ja muut­ta­kaa maa­il­ma! Tie ei ole aina peh­meä. Saa­man­ne mus­ta­vöi­nen lak­ki on vas­ta alku.

Kii­tän kaik­kia opet­ta­jia, hen­ki­lö­kun­taa ja opis­ke­li­joi­ta ku­lu­nees­ta luku­vuo­des­ta sekä toi­vo­tan hy­vää ke­sää kai­kil­le kou­lu­yh­tei­sön jä­se­nil­le ja yh­teis­työ­kump­pa­neil­lem­me, Piek­sä­mä­el­lä 1.6.2019

Vesa Vah­ter­mo, reh­to­ri (1508)

Toi­min­ta­ker­to­mus 2018-2019Kesä­kuu 20191.6.2019