Taito- ja taideaineet sekä opinto-ohjaus

Arjen aherrusta ja juhlahumua!

Kuvataide

Opet­ta­ja Ari Kal­lio

Tänä luku­vuon­na opis­ke­li­ja­mää­rät eri kurs­seil­la ovat vaih­del­leet var­sin pal­jon. Pa­kol­li­sil­la KU1 ja KU2 kur­seil­la on ol­lut run­saas­ti osal­lis­tu­jia, mut­ta va­lin­nai­sil­la kurs­seil­la opis­ke­li­ja­mää­rät ovat vaih­del­leet suu­res­ti. It­se­näi­ses­ti on kurs­se­ja suo­ri­tet­tu myös pal­jon.

Kuva­tai­teen dip­lo­mi­työn suo­rit­ti kol­me opis­ke­li­jaa: Jen­na Kan­to­la, Tai­ka Määt­tä­nen ja Emi­lia Paak­ku­nai­nen.

Lu­kio oli mu­ka­na tou­ko­kuus­sa Po­lee­nis­sa jär­jes­te­tys­sä näyt­te­lys­sä yh­des­sä seu­tu­o­pis­ton ja kuva­tai­de­kou­lun kans­sa.

Syk­syn it­se­näi­syys­päi­vä­juh­laan opis­ke­li­jat te­ki­vät vi­de­on (LINK­KI VI­DE­OON).  Juh­las­sa la­ki­tet­tiin kol­me uut­ta yli­oppi­las­ta.

Syk­syn 2018 it­se­näi­syys­juh­la ja lak­ki­ai­set au­di­to­ri­os­sa.

Liikunta

Opet­ta­ja Pir­jo Ruot­sa­lai­nen

Lu­ki­os­sa pa­kol­li­sia lii­kun­ta­tun­te­ja on kak­si, li­säk­si va­lin­nai­sia kurs­se­ja on voi­nut va­li­ta esim. pal­loi­lun ja hy­vin­voin­nin mer­keis­sä. Opis­ke­li­jat ovat saa­neet suun­ni­tel­la osit­tain itse lii­kun­ta­kurs­sien si­säl­tö­jä opet­ta­jan opas­tuk­sel­la, näin mo­ti­vaa­tio on ol­lut hyvä kurs­sien ai­ka­na. Lii­kun­ta­kurs­seil­la on ope­tel­tu mm. gol­fia, kei­laa­mis­ta, cheer­le­a­din­giä ja Lac­ros­sea, mut­ta pe­rin­tei­set lii­kun­ta­muo­dot ovat ol­leet myös  suo­sit­tu­ja.

En­joy the school-pro­jek­tin myö­tä opis­ke­li­jat tu­tus­tui­vat lii­kun­ta­tun­nil­la ping­fu­vo­te-pe­liin, joka on ke­hi­tel­ty pin­gi­kes­tä, jal­ka­pal­los­ta, len­to­pal­los­ta sekä ten­nik­ses­tä. Es­pan­jas­sa vie­rail­leet opis­ke­li­jat opet­ti­vat pe­lin kurs­si­ka­ve­reil­leen. Li­säk­si En­joy the school-pro­jek­tiin kuu­lui suun­nis­tus­tun­ti, joka to­teu­tet­tiin kak­kos­ten lii­kun­nas­sa Hie­kan­pään alu­eel­la sprint­ti­suun­nis­tuk­se­na.

Po­lo­nee­si esi­tet­tiin pe­rin­tei­seen mal­liin ur­hei­lu­ta­lol­la ja wan­ho­jen tans­sit tans­sit­tiin juh­la­vas­ti Ve­tu­ri­to­ril­la.

Lii­kun­ta­ker­ho on toi­mi­nut ak­tii­vi­ses­ti maa­na­tai-il­tai­sin kou­lum­me ny­kyi­ses­sä sa­lis­sa, pää­a­si­as­sa len­to­pal­loa pe­la­ten.

Kal­le Tar­vai­nen suo­rit­ti an­si­ok­kaas­ti lii­kun­ta­dip­lo­min.

Musiikki

Opet­ta­ja Mik­ko No­ron­taus

Luku­vuo­si 2018-2019 su­jui mu­sii­kin osal­ta Piek­sä­mäen lu­ki­os­sa ak­tii­vi­sis­sa ja luo­vis­sa tun­nel­mis­sa. Osaa­mis­taan eri­lai­sis­sa ti­lai­suuk­sis­sa pää­si­vät esit­te­le­mään niin jo ru­ti­noi­tu­neet lu­ki­on ”van­hat sta­rat” kuin myös uu­sien yk­kös­ten jou­kos­ta esil­le nous­seet lah­jak­kuu­det.

Syys­luku­kau­den osal­ta mai­nit­ta­koon esi­mer­kik­si, että it­se­näi­syys­juh­las­sa/syk­syn lak­ki­ai­sis­sa kuul­tiin pe­rin­teis­ten Maam­me-lau­lun ja Gau­de­a­muk­sen li­säk­si Ans­si Ke­lan ”1972” sekä Anna Puun ”C’est La Vie”. Lu­cia-nei­don teh­tä­vät puo­les­taan hoi­ti an­si­ok­kaas­ti Meri-Tuu­li Hii­ro­la ai­rui­den­sa Mi­nea Jän­tin ja Anni Ko­leh­mai­sen avus­tuk­sel­la. Esiin­ty­mis­ti­lai­suuk­sia nei­doil­la oli tut­tuun ta­paan usei­ta eri puo­lil­la kau­pun­kia.

Ke­vät­luku­kau­del­la al­koi so­vel­ta­van Bän­di ja yh­ty­e­lau­lu -kurs­sin myö­tä työ ke­vään lu­ki­o­kon­sert­tia var­ten. Pää­osin lau­lu­so­lis­tien omien kap­pa­le­i­de­oi­den kaut­ta saa­tiin ai­kai­sek­si mu­sii­kil­li­ses­ti moni­puo­li­nen ja eri aika­kau­sien pop-roc­kia si­säl­tä­nyt oh­jel­mis­to. Eri­lai­set lau­la­ja­per­soo­nat sai­vat yh­des­sä ai­kaan vi­vah­teik­kaan ko­ko­nai­suu­den. Tä­män vuo­den so­lis­tei­na toi­mi­vat Gülsüm Cift­ci, Meri-Tuu­li Hii­ro­la, Rii­na Hir­vo­nen, Mi­nea Jänt­ti, Anni Ko­leh­mai­nen, Inka Nyys­sö­nen ja Vee­ra Veh­vi­läi­nen.

Bän­di­kurs­sin puit­teis­sa käy­tiin myös esiin­ty­mäs­sä pa­rin kap­pa­leen ver­ran Toi­voa nuo­ril­le -hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­ser­tis­sa Po­lee­nis­sa 31.3. Lo­pul­li­ses­ti mu­sii­kil­li­nen työ kul­mi­noi­tui niin ikään Po­lee­nis­sa 22.5. pi­de­tys­sä lu­ki­o­kon­ser­tis­sa, joka kan­toi ni­meä ”Lu­ki­on mu­sa­ju­bi­lee 2019″. Osa so­lis­teis­ta osal­lis­tui myös soit­to­puo­leen; Meri-Tuu­li soit­ti kos­ket­ti­mia, Inka alt­to­viu­lua, per­kus­si­oi­ta ja ki­ta­raa sekä Mi­nea per­kus­si­oi­ta. Li­säk­si ju­bi­lees­sa soit­ta­mas­sa oli­vat Alma Liuk­ko­nen (kos­ket­ti­met), Jaak­ko Kie­si­läi­nen (bas­so, kos­ket­ti­met) ja mu­sii­kin­o­pet­ta­ja­kak­sik­ko Aki Hie­ta­la (rum­mut, taus­ta­lau­lu) sekä Mik­ko No­ron­taus (ki­ta­ra, kos­ket­ti­met, bas­so, taus­ta­lau­lu). Kon­ser­tin juon­si Jere Poi­ko­lai­nen”. Kon­ser­tin lop­pu­tu­lok­ses­ta tuli run­saas­ti kii­tos­ta ylei­sön puo­lel­ta, ja myös esiin­ty­jät oli­vat itse tyy­ty­väi­siä hie­noon saa­vu­tuk­seen­sa.

Mu­sa­ju­bi­lee: Or­kes­te­ri ja so­lis­tit. Kuva : Esa Pul­li­ai­nen

Opinto-ohjaus

Opin­to-oh­jaa­ja Ari Holk­ko

En­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­joil­la oli opin­to-oh­jaus­tun­te­ja ha­jau­te­tus­ti kol­mes­sa en­sim­mäi­ses­sä jak­sos­sa. Oppi­tun­nit to­teu­tet­tiin moni­am­ma­til­li­se­na yh­teis­työ­nä eli kaik­ki opet­ta­jat oli­vat opin­to-oh­jaa­jan tu­ke­na to­teut­ta­mas­sa kurs­sia. Tee­moi­na oli­vat opis­ke­lu­tai­dot, op­pi­maan op­pi­mi­nen, lu­kio-opin­to­jen suun­nit­te­lu sekä itse­tun­te­mus ja elä­män­hal­lin­ta­tai­dot. Syk­syn en­sim­mäi­siin opin­to-oh­jaus­tun­tei­hin kuu­lui­vat myös lähi­oh­jaa­ji­na toi­mi­nei­den tu­to­rei­den oh­jaus­tuo­ki­ot.

Lop­pu­syk­syn ai­ka­na en­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­joil­le to­teu­tet­tiin tulo­haas­tat­te­lut. Ke­vääl­lä muu­ta­mia opis­ke­li­joi­ta kou­lu­tet­tiin pe­rin­tei­seen ta­paan tu­tor­kurs­sil­la lu­ki­o­tu­lok­kai­den lähi­oh­jaa­jik­si.

Toi­sen vuo­den opis­ke­li­joil­le jär­jes­tet­tiin ke­vään 2019 ai­ka­na opin­to-oh­jauk­sen lu­ki­o­kurs­si 2. Kurs­sin si­säl­tö pai­not­tui jat­ko-opin­to­tie­tou­teen. Mui­ta pai­no­pis­te­a­lu­ei­ta oli­vat itse­tun­te­mus, yli­op­pi­las­ko­kei­den suun­nit­te­lu sekä työ­e­lä­mä­tie­tous. Kurs­siin liit­ty­en opis­ke­li­jat te­ki­vät jat­ko-opis­ke­lu­suun­ni­tel­man, joka tar­kis­tet­tiin opin­to-oh­jaa­jan kans­sa. Sa­mal­la pe­reh­dyt­tiin haku­jär­jes­tel­mään ja eri alo­jen va­lin­ta­vaa­ti­muk­siin.

Abi­tu­rient­tien opin­to-oh­jauk­ses­sa on kes­ki­tyt­ty am­ma­tin­va­lin­nan oh­jauk­seen. Oh­jaus­kes­kus­te­lu­jen li­säk­si oli syk­syn oh­jel­mas­sa vie­rai­lu­käyn­ti Stu­dia-mes­suil­le Hel­sin­kiin. Kor­ke­a­kou­lu­jen ha­ki­jan päi­vil­lä oli mah­dol­li­suus it­se­näi­ses­ti käy­dä Kuo­pi­os­sa, Joen­suus­sa ja Jy­väs­ky­läs­sä. Li­säk­si lu­ki­ol­la on luku­vuo­den ai­ka­na vie­rail­lut am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu- ja yli­o­pis­to-opis­ke­li­joi­ta ja -kou­lut­ta­jia esit­te­le­mäs­sä kor­ke­a­kou­lu­o­pis­ke­lua.

KU2 kurs­sil­la teh­ty­jä tila­töi­tä ja KU1 kurs­sil­la teh­tyä gra­fiik­kaa Po­lee­nin näyt­te­lys­sä.

Toi­min­ta­ker­to­mus 2018-2019Kesä­kuu 20191.6.2019