Ilmoitusasiat

Luku­vuo­si 2014-2015

Seu­raa­van luku­vuo­den kou­lu­työ al­kaa tos­tai­na elo­kuun 7. päi­vä­nä 2014.

Opis­ke­li­jat ko­koon­tu­vat kou­lun luku­sa­liin Kes­kus­katu 32 seu­raa­vas­ti:

Täl­löin jo­kai­sen opis­ke­li­jan tu­lee olla läs­nä tai hä­nen on toi­mi­tet­ta­va il­moi­tus kou­luun, mi­kä­li hän ei sai­rau­den tai muun es­teen vuok­si pää­se saa­pu­maan.

Jos opis­ke­li­ja ai­koo ero­ta kou­lus­ta, on hä­nen huol­ta­jan­sa il­moi­tet­ta­va sii­tä kir­jal­li­ses­ti reh­to­ril­le, sekä mai­nit­ta­va, mi­hin osoit­tee­seen ero­to­dis­tus lä­he­te­tään.

Opis­ke­li­jak­si il­moit­tau­tu­mi­nen ja opis­ke­lu­pai­kan vas­taan­ot­ta­mi­nen

Lu­ki­oon pyr­ki­jät il­moit­tau­tu­vat kou­luun tors­tai­na 12. päi­vä­nä kesä­kuu­ta klo 9.00 – 12.00.

Il­moit­tau­tu­es­sa on kans­li­aan jä­tet­tä­vä pe­rus­kou­lun päät­tö­to­dis­tuk­ses­ta jäl­jen­nös. Pää­tös lu­ki­oon va­li­tuis­ta opis­ke­li­jois­ta on näh­tä­vil­lä kou­lun pää­o­vel­la 12.6.2014.

Piek­sä­mäki 31. tou­ko­kuu­ta 2014,

Vesa Vah­ter­mo
reh­to­ri

Toi­min­ta­ker­to­mus 2013-2014Tou­ko­kuu 20148.4.2014