Ylioppilastutkinto

NON SCHOLAE, SED VITAE.

Syk­syl­lä 2013 kou­lus­tam­me val­mis­tui vii­si yli­oppi­las­ta: Be­gic Ad­na­na, Hän­ni­nen Vil­le Os­ka­ri, Lam­pi­nen Hei­di Ma­ri­an­ne, Le­hi­koi­nen Jas­per Riku An­te­ro ja Man­ni­nen Las­se Mar­kus.

Ke­vään 2014 yli­op­pi­lai­den mää­rä on 84, jo­ten yh­teen­sä yli­oppi­lai­ta luku­vuo­den ai­ka­na val­mis­tui 89. Kou­lum­me 105 vuo­den his­to­ri­an ai­ka­na yli­oppi­lai­ta on val­mis­tu­nut yh­teen­sä 7147. Ke­vään 2014 yli­op­pi­laat:

Aut­to Lee­vi Valt­te­ri Ju­kan­poi­ka
Au­vi­nen Tiia Emi­lia
Ek­mark Hen­na-So­fia Mar­jat­ta
Fri­lan­der Elli-Mai­ja Ma­ria
Hal­len­berg Saa­ra Kus­taa­va Ta­pa­nin­ty­tär
Ha­po­nen Vee­ra Mar­jat­ta
Havu Mint­tu Pau­lii­na
Hir­vo­nen Lau­ra-Kai­sa
Ho­lo­pai­nen Elmo Tep­po-Ola­vi
Hon­ka­nen Vil­le Sa­mu­li
Huh­ta­nen Saa­na Su­san­na
Huus­ko­nen Mii­ka Kris­ti­an
Hy­nö­nen Joni Ka­ler­vo
Häk­ki­nen Jen­na Ka­ta­rii­na
Här­kö­nen Joni Eetu Pet­te­ri
Il­mo­nie­mi Kai­sa An­ni­ka
Kaart­ti Sa­mu­el Lee­vi
Kap­las Jiri Ka­le­vi Hel­me­ri
Kar­ja­lai­nen Hen­ri Jo­han­nes
Kar­ja­lai­nen Vil­le Alek­si
Kau­ha­nen Jaak­ko Ju­ha­ni
Kip­po­la Vili Valt­te­ri
Koik­ka­lai­nen Mar­jut Jo­han­na
Ko­so­nen Tan­ja Tuu­lik­ki
Ko­su­nen Kris­ta Jo­han­na
Krö­ger Vee­ra Elii­sa
Kum­pu­lai­nen Jen­na Ju­lia Jas­min
Kärk­käi­nen Niko Pet­te­ri
Laak­so­nen Pet­ri Jo­han­nes
Le­väi­nen Kat­rii­na Roo­sa Aman­da
Lii­na­kos­ki Lau­ri Tuo­mas
Lum­pei­nen Alma Kais­la Kir­sik­ka
Luuk­ko­la Meri Ka­ro­lii­na
Maja­mäki Ma­ti­as Ila­ri
Man­ni­nen Emmi Tuu­lia
Man­ni­nen Essi Emi­lia
Mara Mia He­le­na Alek­sand­ra
Mark­ka­nen Essi Kris­tii­na
Mo­no­nen Hen­ri Alek­si
Nauk­ka­ri­nen Nii­na An­ni­ka
Ne­no­nen Saa­ra Mai­li Kaa­ri­na
Neu­vo­nen Jen­ni Juu­lia
Nie­me­lä Vil­le Pet­te­ri
Ny­kä­nen Emma Pet­rii­na
Ny­kä­nen Juho Heik­ki Alek­si
Oja­la Inka Pil­vi Tal­vik­ki
Pa­ka­ri­nen Nina Ca­ri­ta Ca­ro­li­na
Pal­da­nius Oona Po­me­lii­na
Park­ki­nen Se­ve­ri Esa Pet­te­ri
Par­ta­nen Iina Aman­da Vil­hel­mii­na
Part­ti Noo­ra Tuu­lia
Pel­to­la Til­da Pep­pi­na
Pent­ti­nen Anni Eli­na
Pent­ti­nen Annu Kris­ti­na
Pe­so­nen Jas­min Anni Ju­lia
Poso Pau­lii­na Ma­ria
Pulk­ki­nen Hen­ri Sa­mu­li
Pu­ra­nen Jari Vesa San­ter
Pylk­kö­nen Ans­si Vil­ja­mi
Pääk­kö­nen Jere Al­bert Vil­ja­mi
Pääk­kö­nen Jes­se Urho Valt­te­ri
Pöy­hö­nen Essi Ka­ta­rii­na
Rei­jo­nen Ma­ria Hen­riik­ka
Rii­pi­nen Mik­ko Erik
Rin­ki­nen Sini Vil­ma Mi­ran­da
Ris­sa­nen Essi Ida Eli­na
Räi­sä­nen Oona-Rii­na Oner­va
Sa­pat­ti­nen Mit­ro Ari Eli­as
Sa­vo­lai­nen Saku Toi­vo Ju­ha­ni
Sil­ven­noi­nen Neea Maa­ret
Skön Roo­sa Ka­ta­rii­na
Soi­ni­nen Eve­lii­na Noo­ra Emi­lia
Teit­ti­nen Assi Eli­na
Ten­hu­nen Jen­ni Hil­ma Eve­lii­na
Tick Tiia An­ni­ka
Tiu­sa­nen Mai­ja-Lii­sa Ma­ri­ka
Tuo­mai­nen To­pi­as Sa­mu­el
Tyr­väi­nen Tomi Ola­vi
Vah­va­sel­kä Sai­ja Ali­sa
Vir­ta­nen Anni Eli­na
Väi­sä­nen Lau­ra Jo­han­na
Väi­sä­nen Mai­ju An­ni­ka
Väi­sä­nen Sai­ja Ma­ria
Väi­sä­nen Suvi Pau­lii­na

On­nit­te­lut ke­vään uu­sil­le yli­oppi­lail­le!

Syk­syn lak­ki­ais­juh­la pi­det­tiin 5.12. kou­lum­me luku­sa­lis­sa, mikä tar­jo­si erin­o­mai­set puit­teet ar­vok­kaal­le ja ko­dik­kaal­le ti­lai­suu­del­le. Kuva: Ari Kal­lio.

Yli­op­pi­las­la­kin laa­ke­ri oli an­tii­kin Krei­kas­sa voi­ton, tie­don ja ru­nou­den sym­bo­li. Lyy­ra oli mu­sii­kin ja tie­tei­den sym­bo­li.

Toi­min­ta­ker­to­mus 2013-2014Tou­ko­kuu 20148.4.2014