Päättökokeet ja lukiodiplomit

Monipuolisia näyttöjä osaamisesta

Suul­li­sen kie­li­tai­don koe on osa lu­ki­on suul­li­sen kie­li­tai­don kurs­sia. Eril­li­nen to­dis­tus suul­li­sen kie­li­tai­don ko­keen suo­rit­ta­mi­ses­ta an­ne­taan lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen liit­te­nä.

Eng­lan­nin kie­li, pit­kä A

Aut­to Lee­vi 3A
Ek­mark Hen­na-So­fia 4
Fri­lan­der Elli-Mai­ja 3A
Ha­po­nen Vee­ra 3A
Ho­lo­pai­nen Elmo 3A
Huus­ko­nen Mii­ka 3C
Hy­nö­nen Joni 3A
Häk­ki­nen Ka­ta­rii­na 3C
Här­kö­nen Suvi 4
Il­mo­nie­mi Kai­sa 3A
Kaart­ti Sa­mu­el 3C
Kip­po­la Vili 3A
Ko­so­nen Tan­ja 3A
Ko­su­nen Kris­ta 3A
Krö­ger Vee­ra 3A
Kärk­käi­nen Niko 3C
Laak­so­nen Pet­ri 3B
Lii­na­kos­ki Lau­ri 3B
Luuk­ko­la Meri 3B
Maja­mäki Ma­ti­as 3C
Man­ni­nen Essi 3B
Mara Mia 3A
Ny­kä­nen Juho 3C
Oja­la Inka 3B
Pa­ka­ri­nen Nina 3B
Poso Pau­lii­na 3B
Pu­ra­nen Jari 3B
Pöy­hö­nen Essi 3B
Rei­jo­nen Ma­ria 3B
Rii­pi­nen Mik­ko 3B
Rin­ki­nen Sini 3A
Sa­vo­lai­nen Saku 3C
Skön Roo­sa 3B
Soi­ni­nen Eve­lii­na 3B
Teit­ti­nen Assi 3C
Tuo­mai­nen To­pi­as 3C
Va­ris Miko 3C
Vir­ta­nen Anni 3B
Väi­sä­nen Mai­ju 3A
Väi­sä­nen Sai­ja 3A
Väi­sä­nen Suvi 3A

Ruot­sin kie­li, kes­ki­pit­kä B

Aut­to Lee­vi 3A
Ek­mark Hen­na-So­fia 4
Hal­len­berg Saa­ra 3C
Ho­lo­pai­nen Elmo 3A
Huh­ta­nen Saa­na 3A
Huus­ko­nen Mii­ka 3C
Hy­nö­nen Joni 3A
Hä­mä­läi­nen Iida 3A
Il­mo­nie­mi Kai­sa 3A
Kip­po­la Vili 3A
Ko­su­nen Kris­ta 3A
Krö­ger Vee­ra 3A
Maja­mäki Ma­ti­as 3C
Man­ni­nen Essi 3B
Oja­la Inka 3B
Part­ti Noo­ra 3A
Pel­to­la Til­da 3B
Poso Pau­lii­na 3B
Rei­jo­nen Ma­ria 3B
Rii­pi­nen Mik­ko 3B
Rin­ki­nen Sini 3A
Ris­sa­nen Eli­na 3B
Räi­sä­nen Oona-Rii­na 3A
Vah­va­sel­kä Sai­ja 3C
Vir­ta­nen Anni 3B
Väi­sä­nen Lau­ra 4
Väi­sä­nen Mai­ju 3A
Väi­sä­nen Suvi 3A

Ope­tus­hal­li­tus on ke­hit­tä­nyt lu­ki­o­dip­lo­mit, jot­ta lu­ki­on opis­ke­li­ja sai­si mah­dol­li­suu­den an­taa eri­ty­sen näy­tön osaa­mi­ses­taan ja har­ras­tu­nei­suu­des­taan tai­to- ja tai­de­ai­neis­sa. Lu­ki­o­dip­lo­mit täy­den­tä­vät mui­den lu­kio- opin­toi­hin liit­ty­vien eril­lis­ten näyt­tö­jen ta­voin lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen ja yli­op­pi­las­tut­kin­to­to­dis­tuk­sen osoit­ta­maa osaa­mis­ta. Ope­tus­hal­li­tus on vah­vis­ta­nut val­ta­kun­nal­li­set lu­ki­o­dip­lo­min suo­rit­ta­mi­sen eh­dot, ar­vi­oin­ti­kri­tee­rit ja to­dis­tuk­sen muo­don. Opis­ke­li­jal­le an­net­ta­va lu­ki­o­dip­lo­mi­to­dis­tus on lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen lii­te, jo­ten opis­ke­li­ja voi saa­da to­dis­tuk­sen suo­ri­te­tus­ta lu­ki­o­dip­lo­mis­ta suo­ri­tet­tu­aan lu­ki­on koko oppi­mää­rän.

KUVA­TAI­TEEN LU­KI­O­DIP­LO­MI

Ho­lo­pai­nen Elmo 3A
Pöy­hö­nen Essi 3B
Väi­sä­nen Mai­ju 3A
Väi­sä­nen Suvi 3A

MU­SII­KIN LU­KI­O­DIP­LO­MI

Ten­hu­nen Jen­ni 3C

LII­KUN­NAN LU­KI­O­DIP­LO­MI

Pel­to­la Til­da 3B
Ris­sa­nen Essi 3B
Sil­ven­noi­nen Neea 3C

Ope­tus­hal­li­tus ke­hit­ti Puh­vi-ko­keen 1990-lu­vul­la Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton vies­tin­tä­tie­tei­den lai­tok­sen ja Äi­din­kie­len opet­ta­jain lii­ton kans­sa. Se on ol­lut val­ta­kun­nal­li­ses­ti käy­tös­sä vuo­des­ta 2000. Kak­si­o­sai­ses­sa äi­din­kie­len puhe­vies­tin­tä­tai­to­jen päät­tö­ko­kees­sa ar­vi­oi­daan puhe­vies­tin­tä­tai­to­ja sekä esiin­ty­mis- että ryh­mä­vies­tin­täti­lan­tees­sa.

PUHE­VIES­TIN­TÄ­TAI­TO­JEN PÄÄT­TÖ­KOE

Huh­ta­nen Saa­na 3A
Ko­su­nen Kris­ta 3A

Essi Pöy­hö­sen kuva­tai­teen dip­lo­mi­työ, jos­sa lau­ta­pe­lin läh­tö­koh­ta­na on skan­di­naa­vi­nen my­to­lo­gia.

Toi­min­ta­ker­to­mus 2013-2014Tou­ko­kuu 20148.4.2014