Opettajat ja muu henkilökunta

Tekijät tuloksen takana

Luku­vuo­den 2013-2014 ai­ka­na opet­ta­ja­kun­ta vaih­tui nor­maa­lia enem­män. His­to­ri­an ja yh­teis­kun­ta­opin, fi­lo­so­fi­an ja us­kon­non leh­to­ri Sei­ja Hie­ta­kan­kaan elä­ke­juh­laa vie­tet­tiin Pöy­hö­län pap­pi­las­sa elo­kuun lo­pus­sa, ja Sei­ja siir­tyi syys­kuun alus­ta eläk­keel­le.

Opet­ta­jat

As­peg­ren Heik­ki, FK, leh­to­ri, (1996); bi­o­lo­gia, maan­tie­de, vir­ka­va­paal­la 12.8.2013 – 31.7.2014.
Es­ke­li­nen Jar­mo, FM, leh­to­ri,(1.8.2013 – 31.1.2014); psy­ko­lo­gia, fi­lo­so­fia, us­kon­to ja elä­män­kat­so­mus­tie­to.
Holk­ko Ari, Opin­to-oh­jaa­ja, (2004).
Jääs­ke­läi­nen Ant­ti, FM, leh­to­ri, (2004); äi­din­kie­li, op­pi­las­kun­nan oh­jaus, 1A.
Kal­lio Ari, KO, TM, apu­lais­reh­to­ri, leh­to­ri, (1986); kuva­tai­de, us­kon­to, 1C.
Kau­nis­to Ilpo, FM, leh­to­ri, (1996); ma­te­ma­tiik­ka, fy­siik­ka, tie­to­tek­niik­ka, 2C.
Kiis­ki-Lah­ti Anna-Lii­sa, FM, leh­to­ri(1.8.2013 -31.7.2014); ruot­si, sak­sa.
Kint­tu Anni, FM, leh­to­ri, (2006); his­to­ria ja yh­teis­kun­ta­oppi,vir­ka­va­paal­la 12.8.2013-31.7.2017.
Lin­na­ran­ta Lau­ra, FM, tun­ti­o­pet­ta­ja, (3.2.2014–31.5.2014); psy­ko­lo­gia, fi­lo­so­fia, us­kon­to ja  elä­män­kat­so­mus­tie­to.
Liuk­ko­nen San­na, FK, leh­to­ri, (1995);(vuo­rot­te­lu­va­paal­la ajal­la 11.11.2013–8.4.2014); eng­lan­ti, ve­nä­jä.
Mak­ko­nen Vir­pi, FK, leh­to­ri, (1993); ruot­si, sak­sa, vir­ka­va­paal­la 12.8.2013 – 31.7.2014.
No­ron­taus Ari, MO, leh­to­ri (Hie­kan­pään kou­lu), (1985); mu­siik­ki.
Ny­kä­nen Mar­ja-Lii­sa, FM, tun­ti­o­pet­ta­ja; his­to­ria, yh­teis­kun­ta­oppi.
Pyy­kö­nen Kir­si-Kaa­ri­na, FM, Vuo­rot­te­lu­va­paan si­jai­nen 11.11.2013–8.4.2014; eng­lan­ti, ve­nä­jä.
Riik­ki­lä Tar­ja, KM, eri­tyis­o­pet­ta­ja.
Ruot­sa­lai­nen Pir­jo, LiTM, leh­to­ri, (1992); lii­kun­ta, ter­veys­tie­to, 1B.
Sa­lo­viin Min­na, FM, tun­ti­o­pet­ta­ja, (2010); ma­te­ma­tiik­ka, tie­to­tek­niik­ka, 3C.
Skantz Pir­jo, FM, tun­ti­o­pet­ta­ja, (2007); rans­ka, ita­lia.
Surk­ka Mari, FM, leh­to­ri, (2005); eng­lan­ti, ruot­si, 2A.
Tans­ka­nen Jo­han­na, FM, (1.8.2013 – 31.7.2014); bi­o­lo­gia, maan­tie­de, 3B.
Tu­ru­nen Heli, FK, leh­to­ri, (1991); ma­te­ma­tiik­ka, ke­mia, 2B.
Tu­ru­nen Ilpo, FK, leh­to­ri, (1984); ma­te­ma­tiik­ka, tie­to­tek­niik­ka.
Tyr­väi­nen Ma­ri­an­ne, FM, leh­to­ri, (1991); äi­din­kie­li, kir­jal­li­suus, 3A.
Vah­ter­mo Vesa, KTM, eko­no­mi, opin­to-oh­jaa­ja, reh­to­ri, (2003); yh­teis­kun­ta­oppi ja opin­to-oh­jaus.

Muu hen­ki­lö­kun­ta

Kans­lia: Väi­sä­nen Eeva-Mai­ja, (2013); kou­lu­sih­tee­ri.
Siis­ti­jä: Neu­vo­nen Tar­ja, (1989).
Keit­ti­ö­hen­ki­lö­kun­ta: To­roi Aira, (2003); emän­tä.
Ter­vey­den­huol­to: Sep­po­nen San­na, (2003); ter­vey­den­hoi­ta­ja.

Op­pi­las­huol­to­ryh­mä

Kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­ja Sep­po­nen San­na
Kou­lu­ku­raat­to­ri Hän­ni­käi­nen Päi­vi
Kou­lu­psy­ko­lo­gi Saa­va­lai­nen Ter­hi
Eri­tyis­o­pet­ta­ja Riik­ki­lä Tar­ja
Opin­to-oh­jaa­ja Holk­ko Ari
Reh­to­ri Vah­ter­mo Vesa
Eri­tyis­nuo­ri­so-oh­jaa­ja Han­ki­la­no­ja Annu (alk. 1/2013)

Toi­min­ta­ker­to­mus 2013-2014Tou­ko­kuu 20148.4.2014