Opiskelijat ja oppilaskunta

Kouluviihtyvyys tehdään yhdessä

Opis­ke­li­ja­mää­rä syk­syl­lä 2013 oli  260 opis­ke­li­jaa ja tam­mi­kuus­sa 255 opis­ke­li­jaa. Vuo­sit­tain aloit­ta­va ikä­luok­ka ja­e­taan kol­meen pe­rus­ryh­mään, joi­den koko on noin 30 opis­ke­li­jaa. Opis­ke­li­jois­ta 62,7 % on nai­sia. Piek­sä­mäen ulko­puo­lel­ta tu­lee 5,9 % opis­ke­li­jois­ta.

La­taa tie­dos­to tai avaa uu­des­sa ik­ku­nas­sa

Op­pi­las­kun­nan hal­li­tuk­sen toi­mi­hen­ki­löt 2013

Pu­heen­joh­ta­ja: Pet­ri Laak­so­nen
Sih­tee­ri: Enni Kyl­lö­nen
Vara­pu­heen­joh­ta­ja: Samu So­pa­nen
Ra­has­ton­hoi­ta­ja: Vee­ra Ha­po­nen

Op­pi­las­kun­nan hal­li­tus on toi­mi­nut ak­tii­vi­ses­ti lu­ki­on hy­vän ilma­pii­rin ja yh­teis­hen­gen luo­mi­sek­si. Hal­li­tus on ol­lut mu­ka­na jär­jes­tä­mäs­sä tu­tus­tu­mis- ja ryh­mäy­ty­mis­päi­vää lu­ki­o­tu­lok­kail­le. Peli- ja lef­fa­il­lat ovat mah­dol­lis­ta­neet va­paa­muo­toi­sen yh­des­sä­olon oppi­tun­tien ulko­puo­lel­la. Op­pi­las­kun­nan oh­jaa­va­na opet­ta­ja­na on toi­mi­nut Ant­ti Jääs­ke­läi­nen.

Op­pi­las­kun­nan hal­li­tuk­sen toi­mi­hen­ki­löt 2014

Pu­heen­joh­ta­ja: Eli­as Jäm­sä
Sih­tee­ri: Ron­ja Ju­han­pel­to
Vara­pu­heen­joh­ta­ja: Samu So­pa­nen
Ra­has­ton­hoi­ta­ja: Inka Kui­va­lai­nen
Ta­pah­tu­ma­vas­taa­va: Aino Jou­ha
Kah­vi­au­to­maa­tin hoi­ta­ja: Iida Kok­ki­nen

Piek­sä­mäen lu­kio – viih­tyi­sä op­pi­mis­ym­pä­ris­tö

Piek­sä­mäen lu­ki­on toi­sen vuo­den opis­ke­li­jat ovat jo kah­dek­sa­na ke­vää­nä pe­räk­käin teh­neet lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ar­vi­oin­nin. Kou­lu­tuk­sen ar­vi­oin­nin ta­voit­tee­na on alus­ta saak­ka ol­lut lu­ki­o­lain tar­koi­tuk­sen to­teu­tu­mi­nen sekä kou­lu­tuk­sen tu­ke­mi­nen ja op­pi­mis­e­del­ly­tys­ten ke­hit­tä­mi­nen. Opis­ke­li­joil­ta saa­tu pa­lau­te on huo­lel­li­ses­ti käy­ty läpi opet­ta­jain­ko­kouk­ses­sa. Li­säk­si Piek­sä­mäen kou­lu­tus­lau­ta­kun­ta on vuo­sit­tain saa­nut ra­por­tin tu­lok­sis­ta.

Ar­vi­oi­ta­via asi­oi­ta on vuo­sit­tain ol­lut 13. Tu­lok­set ovat luon­nol­li­ses­ti vuo­sit­tain vaih­del­leet, mut­ta koko­nais­kuva Piek­sä­mäen lu­ki­on toi­min­nas­ta on ol­lut opis­ke­li­joi­den ar­vi­oin­nin mu­kaan myön­tei­nen. Eri­tyi­sen ilah­dut­ta­vaa on ol­lut kou­lu­viih­ty­vyy­den ke­hit­ty­mi­nen.

Alla on pyl­väs­dia­gram­mi, joka ku­vaa opis­ke­li­joi­dem­me ar­vi­oi­ta kou­lu­viih­ty­vyy­des­tä. Väit­tee­seen ”Viih­dyn hy­vin kou­lus­sam­me” on pi­tä­nyt ot­taa kan­taa vii­si­por­tai­sel­la as­tei­kol­la: 5 = täy­sin sa­maa miel­tä … 1 = täy­sin eri miel­tä.

Ku­ten dia­gram­mis­ta nä­kyy, kou­lu­viih­ty­vyys on koko kah­dek­san vuo­den tar­kas­te­lu­jak­son ajan ar­vi­oi­tu hy­väk­si, ja ke­hi­tys­tä pa­rem­paan suun­taan on koko ajan ol­lut käyn­nis­sä. Tä­män ke­vään ar­vi­oin­ti­tu­los­ta 4,42 voi­daan pi­tää lä­hes erin­o­mai­se­na. Se ker­too osal­taan sii­tä, että Piek­sä­mäen lu­kio on viih­tyi­sä toi­min­ta­ym­pä­ris­tö, jos­sa on hyvä opis­kel­la.

Op­pi­las­kun­nan hal­lil­tus vuo­del­le 2014: Art­tu Hat­tu­nen, Eli­as Jäm­sä, Ron­ja Ju­han­pel­to, Roo­sa Sor­mu­nen, Samu So­pa­nen, Mil­la Si­pi­nen, Iida Kok­ki­nen, Ma­ri­an­ne Ko­va­nen ja Aino Jou­ha. Kuva: Ari Kal­lio.

Op­pi­las­kun­nan hal­li­tus 2013 ja tu­to­rit eväs­tä­mäs­sä lu­ki­o­tu­lok­kai­ta syk­syl­lä 2013. Kuva: Ari Kal­lio.

Toi­min­ta­ker­to­mus 2013-2014Tou­ko­kuu 20148.4.2014