Taito- ja taideaineet

Arjen aherrusta ja juhlahumua!

Kuvataide

Kuva­tai­teen ope­tuk­ses­sa on tänä luku­vuon­na otet­tu käyt­töön säh­köis­tä ym­pä­ris­töä OnE­du:n alus­tan avul­la. Kurs­seil­le liit­ty­viä ma­te­ri­aa­le­ja, teh­tä­viä ja opis­ke­li­joi­den töi­tä sekä mui­ta tuo­tok­sia on esil­lä täl­lä lu­ki­om­me uu­del­la alus­tal­la. Pa­pe­ri­sis­ta mo­nis­teis­ta on luo­vut­tu lä­hes ko­ko­naan. Edel­li­si­nä luku­vuo­si­na al­ka­nut­ta säh­köi­sen me­di­an moni­puo­lis­ta käyt­töä ope­tuk­ses­sa ja opis­ke­lus­sa on py­rit­ty ke­hit­tä­mään edel­leen. Kuva­tai­de­o­pet­ta­ja on ol­lut luku­vuo­den ai­ka­na Ope­tus­hal­li­tuk­sen ra­hoit­ta­mas­sa täy­den­nys­kou­lu­tuk­ses­sa yh­teen­sä seit­se­mä­nä päi­vä­nä (12 OP). Tämä kou­lu­tus on tuo­nut uu­sia ide­oi­ta ja vi­rik­kei­tä oppi­tun­neil­le. Lu­ki­on kuva­tai­teen dip­lo­mi­työn teki tänä luku­vuon­na yh­teen­sä nel­jä opis­ke­li­jaa. Työt oli­vat erit­täin mie­len­kiin­toi­sia ja arvo­sa­nat var­sin hy­viä. Kuva­tai­de on vas­tan­nut tä­nä­kin luku­vuon­na tär­keim­pien juh­lien tal­ti­oin­nis­ta (sep­pe­leen­las­ku san­ka­ri­hau­dal­le it­se­näi­syys­päi­vä­nä, abien po­lo­nee­si, van­ho­jen tans­sit ja viih­de­kon­sert­ti). Po­lo­nee­sin ja van­ho­jen­tans­sin vi­de­oi­ta voi kat­soa  lin­keis­tä, jot­ka ovat lii­kun­nan teks­tin jäl­keen. Viih­de­kon­ser­tin vi­de­o­ta voi kat­soa mu­sii­kin teks­tin jäl­jes­sä ole­vas­ta lin­kis­tä.

Kuva­tai­teen KU3 kurs­sin si­säl­tö­nä oli me­dia. Opis­ke­li­joi­den töi­tä on koot­tu blo­giin, jo­hon pää­set tu­tus­tu­maan täs­tä lin­kis­tä.

KU3 BLO­GI

Liikunta

Lu­ki­os­sa on py­rit­ty liik­ku­maan moni­puo­li­ses­ti luku­vuo­den ai­ka­na ja opis­ke­li­jat ovat­kin osal­lis­tu­neet lii­kun­nan kurs­seil­le ja lii­kun­ta­ker­hoon ah­ke­ras­ti. Pa­kol­li­sel­la lii­kun­ta­kurs­sil­la lii­kut­tiin pe­rin­tei­sim­pien lii­kun­ta­muo­to­jen pa­ris­sa kun taas va­lin­nais­lii­kun­ta on va­paa­eh­toi­sem­paa.  Yk­kö­sil­lä on yksi pa­kol­li­nen lii­kun­ta­kurs­si ja toi­nen pa­kol­li­nen kurs­si suo­ri­te­taan kak­ko­sel­la.  Pe­rin­tei­set po­lo­nee­si ja wan­hat tans­sit ovat lii­kun­nas­sa koho­koh­tia opis­ke­li­joil­le. Tä­nä­vuon­na wan­hois­sa tans­seis­sa Pir­jo Ruot­sa­lai­sen kans­sa tans­se­ja oli opet­ta­mas­sa reh­to­ri Vesa Vah­ter­mo. Piek­sä­mäen lu­ki­on ak­tii­vi­set ur­hei­li­jat ovat har­joi­tel­leet ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an har­joi­tuk­sis­sa. Aka­te­mi­an yh­teis­har­joi­tuk­sia on ol­lut len­to­pal­los­sa ja jää­kie­kos­sa. Kou­lu­lii­kun­ta­lii­ton kil­pai­lu­toi­min­nas­sa olim­me mu­ka­na sali­ban­dys­sä. Lii­kun­ta­ker­ho on ol­lut maa­nan­tai-il­tai­sin ja oh­jel­mas­sa on ol­lut sali­ban­dyä, sul­ka­pal­loa tai muu­ta lii­kun­taa opis­ke­li­joi­den har­ras­tu­nei­suu­den mu­kaan. Lii­kun­nan lu­ki­o­dip­lo­min suo­rit­ti kol­me opis­ke­li­jaa. PO­LO­NEE­SI VAN­HO­JEN­TANS­SIT

Musiikki

Mu­sii­kin opis­ke­lu ku­lu­nee­na luku­vuon­na on su­ju­nut ta­van­o­mai­seen ta­paan. Pe­rus­kurs­seil­la on opis­kel­tu mu­siik­ki­tie­tout­ta ja käy­tän­nön tai­to­ja. Sy­ven­tä­vil­lä kurs­seil­la syn­tyi mm. pi­a­no­sä­vel­lyk­siä Si­be­lius-nuo­tin­nus­oh­jel­mal­la to­teu­tet­tu­na ja nuo­tin­net­tu­na. So­vel­ta­vil­la kurs­seil­la on kes­ki­tyt­ty or­kes­te­ri- ja kuo­ro­toi­min­taan. Syk­syl­lä teh­tiin opin­to­mat­ka Jy­väs­ky­län kau­pun­gin te­at­te­riin, jos­sa kat­sot­tiin mu­si­kaa­li­ko­me­dia Shrek. Ke­vään viih­de­kon­sert­ti ”20-vuo­tis­juh­la­kon­sert­ti” pi­det­tiin Po­lee­nis­sa huh­ti­kuun 26. päi­vä­nä. So­lis­te­ja sekä or­kes­te­rin soit­ta­jia oli vuo­sien var­rel­ta tul­lut mu­kaan esiin­ty­mään. Omat op­pi­laat so­lis­tei­na har­joi­tus­kon­sert­ti pi­det­tiin Po­lee­nis­sa per­jan­tai­na 25.4.. Mu­sii­kin lu­ki­o­dip­lo­min suo­rit­ti Jen­ni Ten­hu­nen. VIIH­DE­KON­SERT­TI

Ku­vien muok­kaus­ta, vi­de­oi­den edi­toin­tia, tie­don ha­kua ja esi­tys­ten te­koa Mac-ko­neil­la ku­vis­luo­kas­sa. Kuva: Ari Kal­lio

Ran­ta­lu­ki­on Mies­lau­la­jat ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen Kesä­lei­ri­roc­kin tun­nel­mis­sa. Kuva: Ju­ha­ni Ro­mu­nen

Mira Nie­me­läi­nen ja ”Li­ving On A Pray­er”. Kuva: Ju­ha­ni Ro­mu­nen

Tä­män ke­vään yli­op­pi­las Sai­ja Vah­va­sel­kä tul­kit­see Bond-tee­maa ”Sky­fall”. Kuva: Ju­ha­ni Ro­mu­nen

Toi­min­ta­ker­to­mus 2013-2014Tou­ko­kuu 20148.4.2014