Matemaattiset aineet

Kohti uudistuvaa ylioppilastutkintoa

Ma­te­ma­tii­kan tii­min vuo­si­ker­to­mus 2013-14

Olem­me jat­ka­neet äly­tau­lu­jen, sym­bo­lis­ten las­kin­ten ja nii­den oh­jel­mis­to-so­vel­lus­ten käyt­töön­ot­toa ope­tuk­ses­sa. Li­säk­si on ko­keil­tu mui­den ma­te­maat­tis­ten tie­to­kone­oh­jel­mien käyt­töä. OnE­du-ym­pä­ris­töön on luo­tu joi­ta­kin kurs­si­ma­te­ri­aa­le­ja. Joil­la­kin kurs­seil­la (KE, FY) on ko­keil­tu e-kir­jan käyt­töä. Myös äly­pu­he­li­men käyt­töä ope­tuk­ses­sa on ko­keil­tu.

Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton ma­te­maat­tis-luon­non­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan jär­jes­tä­mäs­sä Kes­ki-Suo­men lu­ki­oi­den fy­sii­kan, ke­mi­an ja ma­te­ma­tii­kan kil­pai­lus­sa saa­vut­ti Hen­ri Mo­no­nen nel­jän­nen si­jan ke­mi­a­kil­pai­lus­sa. Tä­ten hän var­mis­ti it­sel­leen opis­ke­lu­pai­kan Jy­väs­ky­län yli­o­pis­tos­sa.

Ma­te­ma­tii­kan tuki­o­pe­tus­ta on jat­ket­tu maa­nan­tai­sin ma­te­ma­tiik­ka­pa­jas­sa ja myös mui­na ajan­koh­ti­na.

Tie­to­tek­niik­ka

Luku­vuo­den ai­ka­na teh­tiin mer­kit­tä­viä lai­te­han­kin­to­ja. Mul­ti-Point-jär­jes­tel­mä kor­vat­tiin All-in-One – työ­a­se­mil­la. Lait­teet (40 kpl) si­joi­tet­tiin tie­to­tek­nii­kan luok­kaan, kir­jas­toon ja luku­sa­liin. Näin ne oli­vat hel­pos­ti opis­ke­li­joi­den käy­tös­sä. Tab­let­ti-lait­tei­ta han­kit­tiin sekä opet­ta­jil­le että opis­ke­li­joil­le. Opet­ta­jat sai­vat va­li­ta iPa­din tai Win­dowsP­ro-tab­le­tin. Ope­tuk­sen käyt­töön han­kit­tiin Win­dows RT tab­let­te­ja 60 kap­pa­let­ta, jot­ka haja­si­joi­tet­tiin kuu­teen eri luok­kaan. Li­säk­si vuo­ro­vai­kut­tei­sia pro­jek­to­rei­ta asen­net­tiin kuu­teen eri luok­kaan. Van­hen­tu­nei­den do­ku­ment­ti­ka­me­roi­den ti­lal­le han­kit­tiin uu­det lait­teet.

Opet­ta­jil­la oli mah­dol­li­suus osal­lis­tua kou­lu­tuk­seen ja saa­da ver­tais­tu­kea luku­vuo­den ai­ka­na. OnE­du-jär­jes­tel­mään teh­tiin en­sim­mäi­siä kurs­si­si­säl­tö­jä. Ope­tuk­ses­sa käy­tet­tiin e-oppi­kir­jo­ja muu­ta­mis­sa oppi­ai­neis­sa. Opis­ke­li­joil­le tar­jot­tiin mah­dol­li­suus yh­teen tie­to­tek­nii­kan kurs­siin, jon­ka ai­ka­na tu­tus­tut­tiin verk­ko­ym­pä­ris­töön ja toi­mis­to-oh­jel­miin. Säh­köi­ses­sä yli­op­pi­las­tut­kin­nos­sa käy­tet­tä­vät oh­jel­mat asen­net­tiin ke­vään ku­lu­es­sa kou­lun tie­to­ko­neil­le.

Toi­min­ta­ker­to­mus 2013-2014Tou­ko­kuu 20148.4.2014