Reaaliaineet

Monipuolista opiskelua ja tekemistä

Re­aa­li­tii­min pu­heen­joh­ta­ja­na on toi­mi­nut tänä luku­vuon­na Mar­ja-Lii­sa Ny­kä­nen ja ryh­mäm­me on ko­koon­tu­nut tänä vuon­na uu­del­la ko­koon­pa­nol­la. Uu­sia opet­ta­jia ovat ol­leet Jo­han­na Tans­ka­nen, Jar­mo Es­ke­li­nen sekä Lau­ra Lin­na­ran­ta. Li­säk­si van­hois­ta opet­ta­jis­ta tii­miin on tul­lut Ari Kal­lio, sekä Pir­jo Ruot­sa­lai­nen. Tii­mim­me on ko­koon­tu­nut luku­vuo­den ai­ka­na sään­nö­li­ses­ti poh­ti­maan tu­le­vien yo-ko­kei­den haas­tei­ta sekä pe­da­go­gi­sia uu­dis­tuk­sia. Olem­me myös pe­reh­dyt­tä­neet uu­sia opet­ta­jia ta­lon käy­tän­tei­siin sekä ja­ka­neet tie­to­tai­toa kes­ke­näm­me.

His­to­ria

His­to­ri­an yo-kir­joi­tuk­siin osal­lis­tu­mi­nen on jo muu­ta­ma­na vuon­na to­teu­tu­nut syk­syyn pai­not­tu­en, niin myös tänä luku­vuon­na. Syk­syn en­sim­mäi­ses­sä jak­sos­sa jär­jes­tet­tiin his­to­ri­an ker­taus­kurs­si ja syk­syl­lä 2013 his­to­ri­an päät­tö­ko­kee­seen osal­lis­tui 18 kir­joit­ta­jaa. Ke­vään 2014 re­aa­li­ko­kee­seen osal­lis­tui vii­si yo-ko­ke­las­ta. Tä­män vuo­den tu­lok­set yo-kir­joi­tus­ten suh­teen oli­vat erin­o­mai­set. His­to­ri­an tu­lok­sis­sa kou­lum­me on val­ta­kun­nan ver­tai­lus­sa kym­me­nen par­haan lu­ki­on jou­kos­sa!

Luku­vuon­na 2013-2014 pi­det­tiin nel­jän pa­kol­li­sen kurs­sin li­säk­si myös Suo­mi esi­his­to­ri­as­ta au­to­no­mi­an ai­kaan -kurs­si HI5 ja Kult­tuu­rien koh­taa­mi­nen HI6. Tänä luku­vuon­na his­to­ri­aa opet­ti Mar­ja-Lii­sa Ny­kä­nen.

Yh­teis­kun­ta­oppi

Yh­teis­kun­ta­o­pis­sa yo-kir­joi­tuk­siin val­men­ta­va ker­taus­kurs­si jär­jes­tet­tiin 3.jak­sos­sa. Yo-kir­joi­tus­ten tu­los­taso sekä syk­syl­lä että ke­vääl­lä oli erit­täin hyvä. Luku­vuon­na 2013-2014 jär­jes­tet­tiin kah­den pa­kol­li­sen kurs­sin li­säk­si Laki­tie­don kurs­si YH3 sekä Eu­roop­pa­lai­suus ja Eu­roo­pan Uni­o­ni -kurs­si YH4. Tou­ko­kuun alus­sa kou­lus­sam­me kävi myös Eu­roop­pa­lai­nen Suo­mi ry:n pro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri Mar­lee­na Holm­berg pi­tä­mäs­sä EU-info­päi­vän. Ta­pah­tu­man tar­koi­tuk­se­na oli li­sä­tä EU-tie­toi­suut­ta sekä kan­nus­taa nuo­ria käyt­tä­mään ääni­oi­keut­taan niin ke­vään EU- kuin muis­sa­kin tu­le­vis­sa vaa­leis­sa. Verk­ko­kir­ja ja oppi­ma­te­ri­aa­lia tuo­tet­tiin ker­taus­kurs­sil­le, laki­tie­don kurs­sil­le ja ta­lous­tie­don kurs­sil­le. Yh­teis­kun­ta­opin ope­tuk­ses­ta ku­lu­va­na luku­vuon­na vas­ta­si­vat Mar­ja-Lii­sa Ny­kä­nen (YH1, Ta­lous­tie­to sekä Eu­roop­pa-kurs­si) ja reh­to­ri Vesa Vah­ter­mo (Ta­lous­tie­to, Ker­taus­kurs­si sekä Laki­tie­don kurs­si).

Bi­o­lo­gia ja maan­tie­de

Bi­o­lo­gi­an ja maan­tie­teen kurs­seil­la niin opis­ke­li­jat kuin opet­ta­ja Jo­han­na Tans­ka­nen­kin tu­tus­tui­vat ak­tii­vi­ses­ti Piek­sä­mäen alu­ee­seen. Maan­tie­tees­sä drum­lii­nien syn­ty­me­ka­nis­mit, Piek­sä­mäen kau­pun­ki­ra­ken­ne ja kaa­voi­tus sekä kau­pun­kim­me ris­ki­a­na­lyy­si oli­vat tar­kas­te­lun alla. Bi­o­lo­gi­an kurs­seil­la teh­tiin lähi­eko­sys­tee­min syys­seu­ran­taa sekä tut­kit­tiin mm. Kes­kus­ka­dun il­man­laa­tua jä­kä­lä­kar­toi­tuk­sel­la.
Ih­mis­bi­o­lo­gi­an kurs­si teki jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­neen vie­rai­lun Kuo­pi­on yli­o­pis­ton lää­ke­tie­teel­li­seen tie­de­kun­taan, mis­sä on­nis­tut­tiin mm. muo­vi­nu­ken in­tu­boin­nis­sa. Lää­ke­tie­teel­li­sen ret­ken suo­sio oli taat­tu, ja opet­ta­jal­ta vie­lä ker­ran eri­tyis­kii­tos ret­kel­le osal­lis­tu­neil­le opis­ke­li­joil­le ak­tii­vi­suu­des­ta.

Bi­o­lo­gi­an ja maan­tie­teen kurs­seis­ta jär­jes­tet­tiin luku­vuo­den ai­ka­na la­hes kaik­ki pa­kol­li­set (ei bi2) ja so­vel­ta­vat kurs­sit. Bi­o­lo­gi­an kir­joit­ta­jia oli syk­syl­lä run­saas­ti ja syk­syn ker­taus­kurs­sil­la opis­kel­tiin­kin erit­täin ak­tii­vi­ses­ti. Maan­tie­teen kir­joi­tuk­set pai­not­tu­vat vas­taa­vas­ti ke­vää­seen, opis­ke­li­jan jouk­ko oli pie­ni mut­ta si­tä­kin pip­pu­ri­sem­pi. Piek­sä­mäen lu­kio osal­lis­tui myös sekä bi­o­lo­gi­an että maan­tie­teen kan­sal­li­seen kil­pai­luun, mo­lem­mis­sa ki­sois­sa pis­te­kes­ki­arvo oli val­ta­kun­nal­li­sen kes­ki­ar­von pa­rem­mal­la puo­lel­la.

Kat­so­mus­ai­neet

Evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen us­kon­non ope­tuk­ses­ta on tänä luku­vuon­na vas­tan­nut Ari Kal­lio, nel­jäl­lä jak­sol­la Jar­mo Es­ke­li­nen ja kah­del­la vii­mei­sel­lä jak­sol­la Lau­ra Lin­na­ran­ta. Ope­tuk­ses­sa on py­rit­ty hyö­dyn­tä­mään li­sään­ty­väs­sä mää­rin tie­to- ja vies­tin­tä­tek­no­lo­gi­aa. Tätä on to­teu­tet­tu eri­tyi­ses­ti UE2 (Kirk­ko­his­to­ria) kurs­sil­la, jos­sa pai­no­pis­tet­tä on edel­li­sen vuo­den ko­ke­mus­ten tu­ke­ma­na siir­ret­ty opis­ke­li­ja­läh­töi­seen op­pi­mi­seen. Opis­ke­li­joi­ta on py­rit­ty ak­ti­voi­maan itse ha­ke­maan ja omak­su­maan tie­toa hyö­dyn­tä­en tie­to- ja vies­tin­tä­tek­niik­kaa. OnE­du op­pi­mis­a­lus­taa on otet­tu ak­tii­vi­ses­ti käyt­töön, jol­loin pa­pe­ris­ten mo­nis­tei­den mää­rää on vä­hen­net­ty. En­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­jat ovat voi­neet hank­kia joko pa­pe­ri­sen tai digi­kir­jan. Pe­rin­tei­nen kir­ja on vie­lä ol­lut yli­voi­mai­ses­ti suo­si­tum­pi, mut­ta omien tie­to­ko­nei­den, tab­let­tien ja äly­pu­he­li­mien käy­tön li­sään­ty­mi­nen li­sää var­maan myös digi­kir­jan suo­si­o­ta tu­le­vai­suu­des­sa. Kol­men pa­kol­li­sen us­kon­non kurs­sin li­säk­si emme ole voi­neet jär­jes­tää täs­sä ai­nees­sa sy­ven­tä­viä kurs­se­ja vä­häis­ten opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen vuok­si. UE4-6 kurs­se­ja ovat opis­ke­li­jat suo­rit­ta­neet it­se­näi­se­nä opis­ke­lu­na, jos­ta osa on ol­lut myös oppi­tun­ti­työs­ken­te­lyä. Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa on us­kon­non kir­joit­ta­nut edel­lis­ten vuo­sien ta­paan vain muu­ta­mat abi­tu­rien­tit.
Elä­män­kat­so­mus­tie­don opis­ke­lu on ta­pah­tu­nut it­se­näi­se­nä opis­ke­lu­na opet­ta­jien an­ta­mien oh­jei­den mu­kaan. Elä­män­kat­so­mus­tie­dos­ta ovat vas­tan­neet aluk­si Jar­mo Es­ke­li­nen ja lop­pu­vuo­des­ta Ari Kal­lio. Or­to­dok­sis­ta us­kon­toa on opis­kel­tu ver­ko­kurs­seil­la.

Psy­ko­lo­gia

Psy­ko­lo­gi­an pa­kol­li­nen, nel­jä sy­ven­tä­vää sekä kak­si so­vel­ta­vaa kurs­sia to­teu­tui­vat tänä luku­vuo­te­na. Psy­ko­lo­gi­an kir­joit­ti syk­syl­lä 2013 4 ja ke­vääl­lä 2014 23 abi­tu­rient­tia. Opis­ke­li­joi­den lu­ki­o­ajan uu­ras­tus opin­nois­sa näyt­täy­tyi po­si­tii­vi­ses­ti yli­op­pi­las­kir­joi­tus tu­lok­sis­sa. Ke­vään ke­hi­tys­psy­ko­lo­gi­an kurs­sil­la opis­ke­li­joi­den hy­myi­le­vät kas­vot sekä ah­ke­ruus opin­nois­sa ovat vies­ti­neet po­si­tii­vis­ta asen­net­ta ja mie­len­kiin­toa ai­net­ta koh­taan. Luku­vuo­den nel­jäs­sä en­sim­mäi­ses­sä jak­sos­sa ope­tuk­ses­ta opet­ta­ja­na toi­mi Jar­mo Es­ke­li­nen ja kah­des­sa vii­mei­ses­sä jak­sos­sa Lau­ra Lin­na­ran­ta.

Fi­lo­so­fia

Fi­lo­so­fi­an pa­kol­li­sel­la kurs­sil­la oli tänä vuon­na sekä en­sim­mäi­sen että toi­sen vuo­den opis­ke­li­joi­ta. Kurs­sin pai­no­tuk­sia oli­vat fi­lo­so­fi­an his­to­ri­aan tu­tus­tu­mi­nen sekä omien fi­lo­so­fis­ten ajat­te­lu­tai­to­jen ke­hit­ty­mi­nen. Ajat­te­lun ja kes­kus­te­lun tai­to­ja har­joi­tet­tiin poh­din­to­jen ja väit­te­ly­jen avul­la. Väit­te­lyis­sä et­sit­tiin pe­rus­te­lui­ta omil­le mie­li­pi­teil­le vä­lil­lä kii­vaa­seen ja vä­lil­lä myös hu­mo­ris­ti­seen sä­vyyn. Sy­ven­tä­vien kurs­sien suo­rit­ta­mi­nen on to­teu­tet­tu it­se­näi­se­nä opis­ke­lu­na. Luku­vuo­den nel­jä­nä en­sim­mäi­se­nä jak­so­na opet­ta­ja­na toi­mi Jar­mo Es­ke­li­nen ja kah­des­sa vii­mei­ses­sä jak­sos­sa Lau­ra Lin­na­ran­ta.

Ter­veys­tie­to

Ter­veys­tie­don ope­tuk­ses­ta on vas­tan­nut Pir­jo Ruot­sa­la­nen. Lu­ki­os­sam­me on tar­jol­la kol­me ter­veys­tie­don kurs­sia pa­kol­li­sen li­säk­si. Tänä luku­vuon­na ter­veys­tie­dos­sa otet­tiin käyt­töön TE1- kurs­sil­la digi­kir­ja, Vita 1. Näin opis­ke­li­joil­la ei ole ol­lut pa­pe­ri­kir­jaa en­sim­mäi­sel­lä ter­veys­tie­don kurs­sil­la, vaan opis­ke­lus­sa on käy­tet­ty kou­lun iPa­de­ja, kan­net­ta­via tie­to­ko­nei­ta ja tie­tys­ti omat lait­teet ovat ol­leet sal­lit­tu­ja opis­ke­lus­sa aina äly­pu­he­li­mia myö­ten. Li­säk­si TE2-kurs­sil­la on ol­lut käy­tös­sä opet­ta­jan te­ke­mä di­gi­taa­li­nen ”teh­tä­vä­kir­ja”, ja ta­voit­tee­na oli opis­kel­la asi­oi­ta opis­ke­li­ja­läh­töi­ses­ti ts. opis­ke­li­jat ovat itse ha­ke­neet, muo­kan­neet yh­des­sä sekä ja­ka­neet omia tuo­tok­si­aan muil­le. Kai­kil­la kurs­seil­la on ko­ros­tu­nut yh­des­sä­te­ke­mi­nen pie­nis­sä ryh­mis­sä.

Toi­min­ta­ker­to­mus 2013-2014Tou­ko­kuu 20148.4.2014