Vieraat kielet

Hi! Tjäna! Hallo! Salut! Privet!

KIEL­TEN TII­MI

Hi! Tjä­na! Hal­lo! Sa­lut! Pri­vet!

Luku­vuo­den 2013-2014 ai­ka­na kou­lus­sam­me opis­kel­tiin eng­lan­nin ja toi­sen ko­ti­mai­sen kie­len li­säk­si pit­kä­nä kie­le­nä sak­saa sekä ly­hyi­nä kie­li­nä sak­saa ja ve­nä­jää.

Kurs­si­suo­ri­tus­ten mää­rä eri kie­lis­sä

Va­lin­nais­ten kiel­ten suo­ri­te­tut kurs­sit 2013-14

Va­lin­nai­set kie­let Opis­ke­li­ja­mää­rä
SA1 6
SB3.1 7
SB3.7 9
SB3.8 6
VB3.1 21
VB3.2 10
VB3.5 9
VB3.6 7
VB3.8 8
VB3.3 (kes­ken) (11)
VB3.7 (kes­ken) (8)

Va­ki­nai­sis­ta opet­ta­jis­ta Vir­pi Mak­ko­nen oli vir­ka­va­paal­la. Hä­nen si­jai­se­naan luku­vuo­den ajan toi­mi Anna-Lii­sa Kiis­ki-Lah­ti. San­na Liuk­ko­nen viet­ti osan jak­so­jen 3-5 vuo­rot­te­lu­va­paas­taan bon­gai­le­mal­la Eu­roo­pan suur­kau­pun­kien por­tai­ta. Si­jai­se­na tä­män ajan toi­mi Kir­si-Kaa­ri­na Pyy­kö­nen. Kii­täm­me si­jai­sia.

Kou­lu osal­lis­tui edel­leen ak­tii­vi­ses­ti val­ta­kun­nal­li­seen ISO-vers­tas –hank­kee­seen. Verk­ko-opis­ke­lun  ja tie­to­tek­nii­kan va­kiin­nut­ta­mis­ta osak­si kiel­ten opis­ke­lua jat­ket­tiin myös kou­lun si­säl­lä ja kou­lum­me opet­ta­jat tar­jo­si­vat myös mui­den oppi­lai­tos­ten opis­ke­li­joil­le verk­ko­kurs­se­ja ita­li­an, rans­kan, eng­lan­nin ja ruot­sin kie­lis­sä. Verk­ko-opin­toi­na opis­ke­li­jam­me suo­rit­ti­vat kou­lun omien kurs­sien li­säk­si es­pan­jan kie­len opin­to­ja.

Luku­vuo­den 2013-2014 ai­ka­na suo­ri­tet­tu­jen verk­ko­kurs­sien mää­rä eri kie­lis­sä

ISO­vers­taan ulos­myy­dyt kurs­sit
Ruot­si (Mari) 61
Eng­lan­ti (Mari) 5
Rans­ka (Pir­jo) 16
Ita­lia (Pir­jo) 1
ISO­vers­taan os­te­tut kurs­sit
Es­pan­ja 10
Sak­sa, pit­kä oppi­mää­rä 8

Tu­le­vaa säh­köis­tä yli­op­pi­las­ko­et­ta en­na­koi­den eng­lan­nin kie­len koe­teh­tä­viä on suo­ri­tet­tu Soc­ra­ti­ve -ym­pä­ris­tös­sä sekä osa sak­san A-oppi­mää­rän opin­nois­ta on teh­ty verk­ko-opin­toi­na. Kou­lum­me tie­to- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan ke­hit­tä­mis­hank­keen tii­moil­ta opet­ta­jat osal­lis­tui­vat usei­siin kou­lu­tus­ti­lai­suuk­siin ja iPa­dien li­säk­si uu­det Win­dows -tab­let­lait­teet saa­tiin jo tun­ti­käyt­töön. Kie­li­luok­kien va­rus­tus­ta on edel­leen nyky­ai­kais­tet­tu ja in­ter­ak­tii­vis­ten kos­ke­tus­tau­lu­jen käyt­tö­jär­jes­tel­mä on päi­vi­tet­ty. Myös kou­lum­me tie­to­kone­oh­jat­tu kie­li­stu­dio on päi­vit­täi­ses­sä käy­tös­sä.

EA 8 ja RB 6 ovat val­ta­kun­nal­li­sis­sa ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teis­sa suul­li­sen kie­li­tai­don kurs­se­ja (Puhu ja ym­mär­rä pa­rem­min). Kurs­sien päät­teek­si jär­jes­tet­tiin Ope­tus­hal­li­tuk­sen laa­ti­mat val­ta­kun­nal­li­set suul­li­sen kie­li­tai­don ko­keet. Opis­ke­li­jat osal­lis­tui­vat kurs­seil­le in­nol­la ja ah­ke­ra opis­ke­lu nä­kyi myös kurs­si­arvo­sa­nois­sa. Eng­lan­nin kurs­se­ja to­teu­tui kak­si ja päät­tö­ko­keen suo­rit­ti noin 40 opis­ke­li­jaa. Ruot­sin opis­ke­li­jat opis­ke­li­vat kurs­sin­sa yh­des­sä suu­res­sa ryh­mäs­sä, jos­sa oli opis­ke­li­joi­ta yh­teen­sä noin 30.

Opis­ke­li­ja Mik­ko Rii­pi­nen (3A) aloit­ti luku­vuo­den opin­not jo hei­nä­kuun lo­pul­la osal­lis­tu­mal­la ruot­sin kie­len kesä­kurs­sil­le Poh­jo­la-Nor­de­nin sti­pen­di­aat­ti­na Gren­nas­ko­la­nis­sa. Mik­ko ker­toi kurs­sin ol­leen sekä haus­ka että an­toi­sa.

Bye! Hejdå! Tschüs! Au re­voir! Poka!

Toi­min­ta­ker­to­mus 2013-2014Tou­ko­kuu 20148.4.2014