Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli - ajassa mukana

Äi­din­kie­li ja kir­jal­li­suus -oppi­ai­nees­sa on ku­lu­nee­na luku­vuon­na otet­tu kurs­seis­sa AI1 – AI3 käyt­töön Verk­ko-e-oppi­kir­ja. Se on ol­lut op­pi­lail­le mak­su­ton. Kos­ka äi­din­kie­li on pa­kol­li­nen kir­joi­tet­ta­va aine, jota kat­so­taan lä­hes kaik­ki­al­le jat­koon ha­et­ta­es­sa, olem­me vie­lä pi­tä­neet  myös  pai­ne­tun Äi­din­kie­li.Käsi­kir­ja -te­ok­sen. Op­pi­las­pa­laut­teen mu­kaan va­lit­se­mam­me käy­tän­tö on ol­lut hyvä.

Uusi oppi­kir­ja ra­ken­tuu val­ta­osin eri­lai­sel­le pe­da­go­gii­kal­le kuin pe­rin­tei­nen. Op­pi­las­läh­töi­syys on toki aina ol­lut äi­din­kie­len vah­vuus oppi­ai­nee­na, mut­ta nyt myös te­o­ri­a­tie­don­hank­ki­mis­vai­heet oh­jau­tu­vat enim­mäk­seen ns. uu­den nä­ke­myk­sen mu­kai­ses­ti. Si­ten Verk­ko-kir­jaa käy­tet­tä­es­sä on opis­kel­tu tie­toi­ses­ti eri­lais­ta pe­da­go­giik­kaa so­vel­ta­en. AI3B- ja AI3C-ryh­mil­le laa­dit­tu Wil­ma-ky­se­ly an­toi pa­lau­tet­ta niin säh­köi­ses­tä oppi­kir­jas­ta kuin sii­hen lii­te­tys­tä ope­tus- ja käyt­tö­ta­vas­ta­kin. Pa­lau­te oli myön­teis­tä. Suo­raan ky­sy­myk­seen, jat­ke­taan­ko uut­ta, tuli näil­tä ryh­mil­tä myön­tä­vä vas­taus.

Tii­mim­me luku­vuot­ta luon­neh­ti­nee par­hai­ten tie­to­tek­niik­ka­pai­no­tus: mo­nen­moi­siin oh­jel­mis­toi­hin on teh­ty tut­ta­vuut­ta, jo­ku­nen Zine-jul­kai­su­kin on näh­nyt päi­vän­va­lon. Muu­ta­kin on ta­pah­tu­nut: Ant­ti Jääs­ke­läi­nen esit­te­li oppi­ai­net­ta 9. lk:n tu­tus­tu­mis­päi­vä­nä 16.1.,  osal­lis­tuim­me AI3A:n ja AI3C:n kans­sa 17.4. Po­lee­nin te­at­te­ri-tors­tai­hin kat­so­mal­la nuo­ri­so­te­at­te­ri Pun­tin päi­vä­näy­tök­sen  Mas­ter­sin Spoon Ri­ver An­to­lo­gi­an poh­jal­ta.  Po­lee­nin te­at­te­rin joh­ta­ja Jari Tuo­no­nen esit­te­li 22.4. luku­sa­lis­sa nyky­te­at­te­ria ja ke­vään oh­jel­mis­ton klas­sik­koa, Fran­ken­stei­nin hir­vi­ö­tä 75 lu­ki­o­lai­sel­le mo­lem­pien ryh­mis­tä. Yh­teis­työ­hön liit­ty­en Ma­ri­an­ne Tyr­väi­nen kävi  AI3B:n ja AI62:n kans­sa kat­so­mas­sa Saku Hei­no­sen tuo­rees­ti oh­jaa­man klas­si­kon.

Val­ta­kun­nal­lis­ta Me­di­a­tai­to­viik­koa vie­tet­tiin hel­mi­kuus­sa, meil­lä me­di­a­tai­to­ja kä­si­tel­tiin luku­vuo­den ai­ka­na kes­ki­te­tys­ti kurs­seis­sa AI4 (Kie­li ja vai­kut­ta­mi­nen) ja  AI11 (Me­di­a­kurs­si). Toi­mit­ta­ja Vee­ra Jär­ven­pää pe­reh­dyt­ti Me­di­a­kurs­sia (AI11) leh­den­tait­toon Piek­sä­mäen Leh­des­sä 1.4. il­lal­la. Näim­me leh­den upo­uu­den tait­to-oh­jel­man ja sen pil­vi-omi­nai­suu­det.

Me­di­a­kurs­si (AI11) vie­rai­li ju­tun­teko­mat­kal­la 27.3. Vaa­li­ja­las­sa Ne­non­pel­los­sa, jos­sa Vaa­li­ja­lan kun­ta­yh­ty­män joh­ta­ja Ilk­ka Jo­ki­nen ker­toi par­hail­laan elet­tä­vän yh­teis­kun­nal­li­sen muu­tok­sen nä­ky­vyy­des­tä ja vai­ku­tuk­sis­ta ke­hi­tys­vam­mais­ten huol­toon. Vie­rai­lut Tai­de­pe­su­laan ja Päi­vä­tu­paan ko­et­tiin mer­kit­tä­vik­si ja op­pi­lai­den ryh­mi­nä kir­joit­ta­ma re­por­taa­si Muu­tos­ten Vaa­li­ja­la – lai­tos­a­su­mi­nen lak­kaa, va­paa­eh­tois­työn mah­dol­li­suu­det pa­ra­ne­vat il­mes­tyi Piek­sä­mäen Leh­des­sä 23.4. koko au­ke­a­ma­na. Osa me­di­a­kurs­si­lai­sis­ta vie­rai­li Vaa­li­ja­lan kun­ta­yh­ty­män Sa­vo­set Luo­ti­si-pal­ve­luun tu­tus­tu­mas­sa 28.3. ja kir­joit­ti sii­tä ns. kai­na­lo­ju­tun edel­li­sen yh­tey­teen. Vie­rai­lus­ta jul­kais­taan myös me­di­a­kurs­sin si­vuil­la Mil­la Rosc­hie­rin, AI3B, Tai­de­pe­su­las­sa kuva­tai­de­o­pet­ta­ja Aleks Kää­ri­äi­sen oh­jauk­ses­sa te­ke­mä vei­keä vi­deo. Sen kat­so­mal­la pää­see mu­kaam­me ju­tun­teko­mat­kal­le.

Me­di­a­kurs­si­lais­ten ko­lum­ni­sa­toa näh­dään Piek­sä­mäen Leh­des­sä ke­vään ai­ka­na. Teks­ti­tai­don yli­op­pi­las­ko­kees­sa­han on myös tuot­to­teh­tä­viä, usein me­dia-ai­hei­sia.

Äi­din­kie­len Me­di­a­kurs­si AI11 (alk. ra­dio- ja tv-kurs­si) tuli tänä luku­vuon­na toi­mi­neek­si 20 vuot­ta. Vuo­den 1994 ope­tus­suun­ni­tel­man mah­dol­lis­ta­ma, tar­peel­li­nen kurs­si on elä­nyt ajan myö­tä. Me­di­a­tai­to­ja ky­sy­tään uu­dis­tu­nees­sa lu­ki­on äi­din­kie­len yli­op­pi­las­ko­kees­sa, ja ne ovat kes­kei­siä seu­raa­vas­sa­kin ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa. Myös uusi, säh­köis­ty­vä äi­din­kie­len yli­op­pi­las­koe tes­taa me­di­a­si­säl­tö­jen tai­ta­mis­ta. Nyky­tek­nii­kan myö­tä meis­sä jo­kai­ses­sa asuu pie­ni toi­mit­ta­ja – si­säl­lön­tuot­to­tai­dot rat­kai­se­vat, mil­lai­nen.

Läm­min kii­tos kai­kil­le yh­teis­työs­sä ol­leil­le!

Puhe­vies­tin­tä­tai­to­jen  val­ta­kun­nal­li­sen päät­tö­ko­keen suo­rit­ti­vat  Huh­ta­nen Saa­na ja Ko­su­nen Kris­ta. On­nea !

Kova työm­me kurs­seil­la pal­kit­tiin: Yli­op­pi­las­ko­kees­sa tu­lok­set oli­vat jäl­leen yli val­ta­kun­nal­li­sen kes­ki­ar­von,  ek­si­mia-arvo­sa­no­ja oli yli 20, mut­ta lau­da­tu­re­ja vii­me vuot­ta huo­mat­ta­vas­ti niu­kem­min. ON­NEA !

Ma­ri­an­ne Tyr­väi­nen, leh­to­ri, äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den tii­min pj.

Toi­min­ta­ker­to­mus 2013-2014Tou­ko­kuu 20148.4.2014