Tuntijako

Jokaiselle jotakin

Lu­kio-opin­not muo­dos­tu­vat val­ti­o­neu­vos­ton an­ta­man ase­tuk­sen mu­kai­ses­ti pa­kol­li­sis­ta, sy­ven­tä­vis­tä ja kou­lu­koh­tai­sis­ta so­vel­ta­vis­ta kurs­seis­ta. Pa­kol­li­set kurs­sit ovat kai­kil­le opis­ke­li­joil­le pa­kol­li­sia, sy­ven­tä­vät kurs­sit ovat val­ta­kun­nal­li­ses­ti mää­ri­tel­ty­jä sy­ven­tä­viä kurs­se­ja, opis­ke­li­jal­le va­lin­nai­sia oppi­ai­nei­den pa­kol­li­siin kurs­sei­hin liit­ty­viä kurs­se­ja.

Kou­lu­koh­tai­set so­vel­ta­vat kurs­sit ovat opis­ke­li­jal­le va­lin­nai­sia esim. eri oppi­ai­nei­den ker­taus­kurs­se­ja sekä lu­ki­o­dip­lo­mi­kurs­se­ja. Luku­vuo­den 2013-2014 ai­ka­na aloit­ta­nut ikä­luok­ka ko­ko­nai­suu­des­saan opis­ke­li so­vel­ta­va­na kurs­si­na tie­to­tek­niik­kaa.

La­taa tie­dos­to tai avaa uu­des­sa ik­ku­nas­sa

Luku­vuo­den 2013-2014 wan­hat aloit­ta­mas­sa omaa tans­sia. Kuva: Ari Kal­lio.

Toi­min­ta­ker­to­mus 2013-2014Tou­ko­kuu 20148.4.2014