Yleiskatsaus

Kohtaamisia

Tä­nään päät­ty­vä luku­vuo­si on ol­lut täyn­nä eri­lai­sia koh­taa­mi­sia: het­kiä ar­jes­sa ja juh­las­sa. Ar­jen koh­taa­mi­set liit­ty­vät päi­vit­täi­seen ope­tus­työ­hön luo­kas­sa ja väli­tun­neil­la. Kou­lum­me ilma­pii­ris­tä saa­mam­me po­si­tii­vi­sen pa­laut­teen pe­rus­teel­la us­kal­lan sa­noa että men­neen luku­vuo­den koh­taa­mi­set ovat ol­leet on­nis­tu­nei­ta.

Kou­lu­vuo­den lo­puk­si on muu­ten­kin miel­lyt­tä­vää to­de­ta sen su­ju­neen erin­o­mai­ses­ti. Eri­tyi­ses­ti sy­dän­tä­ni läm­mit­tää tie­to sii­tä, että kaik­ki val­mis­tu­vas­ta ikä­luo­kas­ta lä­päi­si­vät yli­op­pi­las­tut­kin­non.

Kou­lum­me his­to­ria ja pe­rin­teet her­kis­ti­vät mi­nut lop­pu­vuo­des­ta 2013 kun sain suru­vies­tin Aihi Jout­se­non kuo­le­mas­ta. Koh­taa­mi­set siu­naus- ja muis­to­ti­lai­suu­des­sa oli­vat kos­ket­ta­via ja läm­min­hen­ki­siä. Lu­ki­om­me his­to­ria ja ta­pah­tu­mat ajal­ta en­nen syn­ty­mää­ni oli­vat läs­nä. Aihi toi­mi reh­to­ri­na vuo­si­na 1957 – 1969. Piek­sä­mäen yh­teis­ly­se­on 60-vuo­tis­his­to­rii­kis­sa 28.2.1970 hän kir­joit­ti mm. seu­raa­vas­ti:

”Yli­voi­mai­nen teh­tä­vä on ar­vi­oi­da, mitä kou­lu on si­säi­ses­ti mer­kin­nyt sen tu­han­sil­le op­pi­lail­le. Onko se tie­to­jen, oppi­mää­rien suo­ri­tuk­sen ja pääs­tö­to­dis­tuk­sen li­säk­si pys­ty­nyt nuo­rel­le ih­mi­sel­le tar­jo­a­maan si­säi­siä ra­ken­nus­ai­nek­sia va­kaan per­soo­nal­li­suu­den muo­dos­tu­mi­sek­si niin yk­si­lön kuin yh­teis­kun­nan ja isän­maan hyö­dyk­si? …

Us­kon ja toi­von, ett­ei tu­le­van nuo­ri­som­me lei­ma­na oli­si ly­hyt­nä­köi­nen it­sek­kyys tai juu­re­ton ha­pui­lu, vaan se vel­vol­li­suu­den­tun­to, nöy­ryys ja uhri­mie­li, joka lois­taa vas­taam­me san­ka­ri­tau­lu­jen nuo­ris­ta ni­mis­tä, ta­kee­na sii­tä, että nyt ja vast­edes saam­me va­pai­na viet­tää juh­li­am­me.”

Kun huo­mi­oi­daan, että reh­to­ri Jout­se­no oli so­dan käy­nyt mies, hä­nen vies­tin­sä ydin so­pii lu­ki­om­me toi­min­ta-aja­tuk­seen vie­lä 2010 –lu­vul­la­kin: kou­lum­me pyr­kii kas­vat­ta­maan vas­tuul­li­sia, ah­ke­ria, tie­don­ha­lui­sia ja tasa­pai­noi­sia nuo­ria. Ta­ka­na on 105 vuot­ta ja maa­il­mal­le on läh­te­nyt 7147 yli­oppi­las­ta.

Mu­siik­ki­kär­pä­sen pu­re­ma on vuo­sien var­rel­la jät­tä­nyt py­sy­vät jäl­ken­sä mo­neen kou­lum­me op­pi­laa­seen. Mu­sii­kin­o­pet­ta­ja Ari No­ron­tauk­sen joh­ta­mas­sa lu­ki­on viih­de­kon­ser­tis­sa esiin­ty­neet soit­ta­jat ja lau­la­jat 20 vuo­den ajal­ta täyt­ti­vät Po­lee­nin sa­lin kah­des­ti ää­ri­ään myö­ten. Piek­sä­mäen lu­ki­on mu­sii­kin­har­ras­ta­jien juh­la­kon­sert­ti oli tänä ke­vää­nä ker­ras­saan hui­kea elä­mys. En­ti­siä opis­ke­li­joi­ta koh­da­tes­sa­ni ja esi­tyk­sis­tä naut­ties­sa­ni en voi­nut vält­tyä ajat­te­le­mas­ta sitä, että vas­ta­han he läh­ti­vät! Mikä tär­kein­tä – hy­vin tun­tu­vat pär­jää­vän.

Mis­tä tul­leet tän­ne on
nämä aka­tee­mi­kot?
Pit­kän mat­kaa kul­ke­neet
kau­kaa tän­ne mat­kan­neet,
yh­teen ker­ran vie­lä pääs­täk­seen.
(Gau­de­a­mus igi­tur, sä­keis­tö 8, suom. Jus­si Jun­ni 2014.)

Pe­rin­tei­ses­ti ke­vääl­lä koh­taa­vat kou­lus­tam­me 50 vuot­ta ai­kai­sem­min val­mis­tu­neet rie­mu­yli­op­pi­laat. En voi kuin toi­voa, että lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen iden­ti­teet­ti säi­lyi­si myös seu­raa­vat 50 vuot­ta. Lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen si­vis­tys- ja kas­va­tus­teh­tä­vä ei saa olla uhat­tu­na vaik­ka tu­le­vai­suus yllä­pi­tä­jän osal­ta on­kin epä­var­ma. Kou­lum­me mer­ki­tys saa ke­väi­sin sie­lun ja kas­vot rie­mu­yli­op­pi­lai­den koh­taa­mi­ses­sa. Kum­mas­ti he vai­kut­ta­vat mi­nun sil­mis­sä­ni joka vuo­si nuo­rem­mil­ta.

Kesä­lo­man koh­taa­mi­sia odot­ta­en 31.5.2014

Vesa Vah­ter­mo, reh­to­ri

Ope­tus ja vies­tin­tä­mi­nis­te­ri Kris­ta Kiu­run ter­veh­dys val­mis­tu­vil­le.

Reh­to­rit Aihi Jout­se­no, Mik­ko Laak­so ja Vesa Vah­ter­mo, yh­teen­sä 57 vuot­ta reh­to­ri­vuot­ta ke­vääl­lä 2014. Ku­van on ot­ta­nut Mat­ti Tu­ru­nen ke­vääl­lä 2003 Mi­kon elä­ke­juh­las­sa.

Toi­min­ta­ker­to­mus 2013-2014Tou­ko­kuu 20148.4.2014