Järjestyssäännöt

1. Opiskelijan yleinen käyttäytymisvelvoite ja läsnäolovelvollisuus

Opis­ke­li­jan on käyt­täy­dyt­tä­vä mui­ta kiu­saa­mat­ta ja syr­ji­mät­tä sekä toi­mit­ta­va si­ten, ett­ei hän vaa­ran­na mui­den opis­ke­li­joi­den, oppi­lai­tos­yh­tei­sön tai opis­ke­lu­ym­pä­ris­tön tur­val­li­suut­ta tai ter­veyt­tä.

Opis­ke­li­ja on vel­vol­li­nen ole­maan sään­nöl­li­ses­ti läs­nä va­lit­se­mien­sa kurs­sien oppi­tun­neil­la. Opis­ke­li­jan tu­lee osal­lis­tua ope­tuk­seen, joll­ei hä­nel­le ole myön­net­ty sii­tä va­pau­tus­ta..

2. Poissaoloselvitykset ja lomat

Ryh­män­oh­jaa­ja myön­tää va­pau­tuk­sen kou­lu­työs­tä opis­ke­li­jal­le kor­kein­taan kol­mek­si päi­väk­si ja pi­dem­mät lo­mat ano­taan reh­to­ril­ta. Opis­ke­li­jan tai hä­nen huol­ta­jan tu­lee an­taa pois­sa­olo­sel­vi­tys vii­py­mät­tä.

Opis­ke­li­ja anoo lo­maa itse laa­ti­mal­laan va­paa­muo­toi­sel­la ano­muk­sel­la, jos­ta tu­lee käy­dä ilmi ha­ki­jan nimi ja oh­jaus­ryh­mä, lo­man ajan­koh­ta sekä hyvä pe­rus­te­lu lo­man myön­tä­mis­tä var­ten. Opis­ke­li­ja päi­vää ja alle­kir­joit­taa ano­muk­sen itse ja huol­ta­ja var­men­taa ano­muk­sen nimi­kir­joi­tuk­sel­laan. Ala­i­käi­sen opis­ke­li­jan loma-ano­muk­sen voi huol­ta­ja teh­dä myös Wil­man kaut­ta, ja täy­si-ikäi­nen opis­ke­li­ja voi teh­dä sen itse. Äkil­li­sis­sä sai­raus­ta­pauk­sis­sa voi lu­van kou­lus­ta pois­tu­mi­seen an­taa kuka ta­han­sa opet­ta­ja. Opet­ta­ja tie­dot­taa pois­sa­los­ta muil­le opet­ta­jil­le ja ryh­män­oh­jaa­jal­le.

Ala­i­käi­sen opis­ke­li­jan pois­sa­olo­sel­vi­tyk­sen te­kee huol­ta­ja Wil­ma-jär­jes­tel­män vä­li­tyk­sel­lä. Täy­si-ikäi­nen opis­ke­li­ja an­taa pois­sa­o­los­taan sel­vi­tyk­sen itse. Mi­kä­li opis­ke­li­ja jou­tuu ole­maan pois­sa kou­lus­ta pa­kot­ta­vas­ta syys­tä yhtä­jak­soi­ses­ti yli kol­me (3) päi­vää, huol­ta­jan tai täy­si-ikäi­sen opis­ke­li­jan tu­lee il­moit­taa pois­sa­olon jat­ku­mi­ses­ta ryh­män­oh­jaa­jal­le.

Mi­kä­li opis­ke­li­jal­la on jol­ta­kin kurs­sil­ta pois­sa­o­lo­ja nel­jä (4) ker­taa (pit­käs­sä pal­kis­sa kol­me (3) ker­taa), ai­neen­o­pet­ta­ja ot­taa yh­teyt­tä opis­ke­li­jaan pois­sa­o­lois­ta ja in­for­moi asi­as­ta myös ryh­män­oh­jaa­jaa. Mi­kä­li kurs­si­koh­tai­sia pois­sa­o­lo­ja on 7 ker­taa (pit­käs­sä pal­kis­sa vii­si (5) ker­taa), kurs­si kes­key­tyy, ell­ei pois­sa­o­loi­hin ole eri­tyi­sen pai­na­vaa syy­tä ja opis­ke­li­jal­la voi­daan kat­soa ole­van edel­ly­tyk­set suo­rit­taa kurs­si pois­sa­o­lois­ta huo­li­mat­ta. Mi­kä­li opis­ke­li­ja on syy­tä il­moit­ta­mat­ta pois­sa kurs­sil­ta, hä­net voi­daan pois­taa asi­an­o­mai­sel­ta kurs­sil­ta. Lu­va­ton pois­sa­olo alen­taa arvo­sa­no­ja.

3. Välitunnit, vapaatunnit ja liikkuminen

Väli­tun­neil­la on suo­ta­vaa käy­dä ul­koi­le­mas­sa kou­lun piha­maal­la. Sisä­ti­lois­sa on mah­dol­lis­ta viet­tää väli­tun­te­ja ja opis­kel­la hyp­py­tun­neil­la. It­se­näi­seen opis­ke­luun on käy­tet­tä­vis­sä kou­lun ruo­ka­lat ja kol­man­nen ker­rok­sen luku­sa­lit sekä käy­tä­vä­ti­lat.

Op­pi­lai­den au­to­jen ja mo­po­jen park­ki­paik­ka­na toi­mii kou­lu­ra­ken­nuk­sen ete­lä­puo­lel­la ole­va as­fal­toi­tu pai­koi­tus­alue. Läm­mi­tys­tol­pal­li­set park­ki­ruu­dut on va­rat­tu hen­ki­lö­kun­nan käyt­töön.  Pol­ku­pyö­riä var­ten on omat te­li­neet kou­lu­ra­ken­nuk­sen ym­pä­ril­lä ja ka­tok­sis­sa. Kou­lu­mat­koil­la ja siir­ryt­tä­es­sä opin­to­vie­rai­luil­le tai lii­kun­ta­pai­koil­le kul­jet­ta­es­sa on aina nou­da­tet­ta­va  lii­ken­ne­sään­tö­jä.

4. Tupakointi ja päihteiden käyttö

Tu­pa­koin­ti ja päih­tei­den käyt­tö on kiel­let­tyä kou­lus­sa ja kou­lun­käyn­tiin liit­ty­vis­sä ti­lan­teis­sa sekä kou­lu­a­lu­eel­la. Mi­kä­li opis­ke­li­ja esiin­tyy kou­lus­sa tai kou­lun­käyn­tiin liit­ty­vis­sä ti­lan­teis­sa päih­ty­nee­nä, hä­net pois­te­taan ti­lan­tees­ta (opis­ke­li­joi­den tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­di­taan), ja ala­i­käi­sen ol­les­sa ky­sees­sä, täs­tä il­moi­te­taan ko­tiin. Lu­ki­on opis­ke­li­joi­den päih­tei­den käyt­töä sekä tu­pa­koin­tia py­ri­tään vä­hen­tä­mään va­lis­tuk­sel­la sekä tar­vit­ta­es­sa hen­ki­lö­koh­tai­sil­la kes­kus­te­luil­la ryh­män­oh­jaa­jien, ter­vey­den­hoi­ta­jan, opin­to-oh­jaa­jan tai reh­to­rin kans­sa. Piek­sä­mäen lu­ki­on ta­voit­tee­na on edis­tää lu­ki­o­lais­ten ter­veel­lis­ten elä­män­ta­po­jen ja asen­tei­den omak­su­mis­ta.

5. Kouluruokailu

Kou­lu tar­jo­aa päi­vit­täin jo­kai­sel­le opis­ke­li­jal­le kou­lu­a­te­ri­an. Ruo­kai­lu ta­pah­tuu por­ras­te­tus­ti. Ruo­kai­lua edel­tä­vä tun­ti opis­kel­laan yh­des­sä so­vi­tun aika­tau­lun mu­kaan. Ruo­kai­luun meno on por­ras­tet­tu jo­no­jen vält­tä­mi­sek­si. Hy­vis­tä ta­vois­ta ja hy­gie­ni­as­ta huo­leh­ti­mi­nen li­sää yleis­tä viih­ty­vyyt­tä ruo­kai­lus­sa. Pääl­lys­vaat­teet jä­te­tään nau­la­koi­hin, eikä ruo­ka­las­sa pi­de­tä lak­kia pääs­sä.

Ruo­ka­laan men­nes­sä, jo­not­ta­es­sa ja ruo­kail­les­sa pi­de­tään 1-2 met­rin tur­va­väli mui­hin ruo­kai­li­joi­hin. Kä­det pes­tään huo­lel­li­ses­ti ve­del­lä ja saip­pu­al­la tai käsi­de­sil­lä en­nen ruo­ka­laan me­noa. Ruo­ka­laan ei jää­dä ate­ri­oin­nin jäl­keen viet­tä­mään ai­kaa.

Ruo­ka­sa­le­ja voi mui­na kuin ruo­kai­lu­ai­koi­na käyt­tää opis­ke­lu- ja ryh­mä­työ­ti­la­na. Ruo­ka­sa­lis­sa ole­va Ese­dun opis­ke­li­ja­kah­vi­la pal­ve­lee myös lu­ki­o­lai­sia.

6. Lunttaaminen ja plagiointi

Jos opis­ke­li­ja esit­tää omi­na suo­ri­tuk­si­naan mui­ta kuin itse te­ke­mi­ään vas­tauk­sia tai teh­tä­vien suo­ri­tuk­sia, ne ar­vi­oi­daan hy­lät­tyi­nä suo­ri­tuk­si­na. Koe­ti­lan­tees­sa lunt­taa­mi­nen ai­heut­taa koe­suo­ri­tuk­sen hyl­kää­mi­sen.

7. Omien TVT-laitteiden käyttö oppitunneilla, kokeissa ja muissa lukion tilaisuuksissa

Äly­pu­he­li­mia, tab­let­ti-tie­to­ko­nei­ta ja mui­ta TVT-lait­tei­ta saa käyt­tää oppi­tun­neil­la, ko­keis­sa ja muis­sa kou­lun ti­lai­suuk­sis­sa ai­no­as­taan opis­ke­luun ja muu­hun opet­ta­jan oh­jeis­ta­maan toi­min­taan. Suo­si­tel­laan, että pu­he­li­met pi­de­tään oppi­tun­tien ai­ka­na kou­lu­lau­kus­sa.

8. Rike- ja häirintätilanteet

Kou­lun opet­ta­jan tai reh­to­rin tu­lee il­moit­taa tie­toon­sa tul­lees­ta op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä tai kou­lu­mat­kal­la ta­pah­tu­nees­ta häi­rin­näs­tä, kiu­saa­mi­ses­ta, syr­jin­näs­tä tai väki­val­las­ta niis­tä epäil­lyn ja nii­den koh­tee­na ole­van op­pi­laan huol­ta­jal­le tai muul­le lail­li­sel­le edus­ta­jal­le.

Häi­rin­tä-, kiu­saa­mis-, syr­jin­tä- ja väki­val­ta­ti­lan­teet sel­vi­te­tään Piek­sä­mäen kau­pun­gin yh­teis­ten toi­min­ta­oh­jei­den mu­kai­ses­ti. Py­ri­tään saa­maan kaik­ki asi­an­o­sai­set yh­tei­seen kes­kus­te­luun, mis­sä so­vi­taan jat­ko­toi­men­pi­teet, jot­ka kir­ja­taan.

9. Kurinpitotoimet 1.8.2022 alkaen

Jär­jes­tys­sään­nöis­tä ja ku­rin­pito­kei­nois­ta tie­do­te­taan opin­to-op­paas­sa. Opis­ke­li­jat saa­vat tie­don luku­vuo­den alus­sa ja  huol­ta­jia tie­do­te­taan van­hem­pain­il­lois­sa. Tar­vit­ta­es­sa ote­taan yh­teyt­tä ja teh­dään yh­teis­työ­tä eri vi­ran­o­mais­ta­ho­jen ja huol­ta­jien kans­sa. Jär­jes­tys­sään­tö­jen ja ku­rin­pito­toi­mien seu­ran­ta sekä nii­den to­teu­tu­mi­sen ja vai­kut­ta­vuu­den ar­vi­oin­ti ta­pah­tuu ope­tus­suun­ni­tel­man seu­ran­nan ja ar­vi­oin­nin yh­tey­des­sä.

 

“Opis­ke­li­ja anoo lo­maa itse laa­ti­mal­laan ja huol­ta­jan alle­kir­joit­ta­mal­la va­paa­muo­toi­sel­la ano­muk­sel­la jos­ta tu­lee käy­dä ilmi lo­man ajan­koh­ta sekä hyvä pe­rus­te­lu lo­man myön­tä­mis­tä var­ten.”

“Ylei­nen käyt­täy­ty­mis­ohje voi­daan tii­vis­tää seu­raa­vas­ti: Ol­laan ih­mi­sik­si – kiu­saa­mat­ta ja syr­ji­mät­tä!”

Luku­vuo­si 2022-2023Piek­sä­mäen lu­ki­on opin­to-opas1.8.2022