Opintojen suorittamistavat, matematiikan vaihto, opintojen arviointi ja etenemiseste

Opintojen suorittamistavat

Pää­sään­töi­ses­ti opin­not suo­ri­te­taan oppi­tun­neil­la läs­näol­len. Opis­ke­li­ja voi kui­ten­kin suo­rit­taa opin­to­jaan it­se­näi­ses­ti, muis­sa lu­ki­ois­sa ja muis­sa toi­sen as­teen oppi­lai­tok­sis­sa tai kor­ke­a­kou­luis­sa. Opis­ke­li­jan eri­lai­sis­sa jär­jes­töis­sä ja muu­al­la suo­ri­te­tut opin­not voi­daan myös lu­kea hy­väk­si opis­ke­li­jan lu­kio-opin­toi­hin.

Muis­sa oppi­lai­tok­sis­sa tai oh­ja­tus­sa ur­hei­lu­val­men­nuk­ses­sa suo­ri­tet­ta­vis­ta so­vel­ta­vis­ta kurs­seis­ta ja nii­den hy­väk­sy­mi­ses­tä opis­ke­li­jan koko­nais­kurs­si­mää­rään tu­lee aina neu­vo­tel­la etu­kä­teen opin­to-oh­jaa­jan ja reh­to­rin kans­sa.

Itsenäinen opiskelu

Osa opin­nois­ta voi­daan edel­lyt­tää opis­kel­ta­van it­se­näi­ses­ti. Opis­ke­li­jal­le voi­daan ha­ke­muk­ses­ta myön­tää lupa suo­rit­taa opin­to­ja ope­tuk­seen osal­lis­tu­mat­ta. Opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus suo­rit­taa kurs­si tai sen osa it­se­näi­ses­ti opet­ta­jan oh­jauk­ses­sa tai verk­ko­kurs­si­na seu­raa­vin eh­doin ja edel­ly­tyk­sin:

Toi­min­ta­oh­jeet:

  1. Opis­ke­li­ja kes­kus­te­lee opet­ta­jan kans­sa mah­dol­li­suu­des­ta suo­rit­taa kurs­si it­se­näi­ses­ti.
  2. Opet­ta­ja ja opis­ke­li­ja täyt­tä­vät it­se­näi­sen opis­ke­lun suun­ni­tel­ma­lo­mak­keen.
  3. It­se­näi­sen opis­ke­lun lo­ma­ke esi­te­tään opin­to-oh­jaa­jal­le, joka kir­jaa suun­ni­tel­man tie­dok­seen sekä pri­muk­seen ja vah­vis­taa lo­mak­keen nimi­kir­joi­tuk­sel­laan.
  4. Opis­ke­li­ja osal­lis­tuu kurs­sin lop­pu­kuu­lus­te­luun opet­ta­jan kans­sa so­vit­tu­na ai­ka­na.
  5. Kurs­si­arvo­sana mää­räy­tyy nii­den suo­ri­tus­ten pe­rus­teel­la, jot­ka opet­ta­ja on suo­ri­tus­oh­jees­sa opis­ke­li­jal­le mää­rän­nyt.
Pitkän ja lyhyen matematiikan kurssien vastaavuudet

Siir­ryt­tä­es­sä pit­käs­tä ma­te­ma­tii­kas­ta ly­hy­el­le on opin­to-oh­jel­man muu­tok­ses­ta kes­kus­tel­ta­va opin­to-oh­jaa­jien kans­sa. Vaih­dos­ta ja kor­vaa­vuuk­sis­ta teh­dään eril­li­nen lo­ma­ke jon­ka opis­ke­li­ja ja hä­nen huol­ta­jan­sa alle­kir­joit­ta­vat.

Kurs­sien kor­vaa­vuu­det siir­ryt­tä­es­sä pit­käs­tä ma­te­ma­tii­kas­ta ly­hy­el­le ope­tus­suun­ni­tel­ma 2016:

Mui­den pit­kän ma­te­ma­tii­kan kurs­sien suo­rit­ta­mi­ses­ta tu­lee suo­ri­tus­mer­kin­tä kou­lu­koh­tai­se­na so­vel­ta­va­na kurs­si­na. Mi­kä­li opis­ke­li­ja ha­lu­aa ko­rot­taa pit­kän ma­te­ma­tii­kan kurs­sin arvo­sa­naa siir­ryt­tä­es­sä ly­hy­el­le ma­te­ma­tii­kal­le, hä­nen tu­lee suo­rit­taa eril­li­nen näyt­tö­koe.

Opintojen arviointi

Jo­kai­sen kurs­sin alus­sa opis­ke­li­jal­le sel­vi­te­tään ar­vos­te­lun ja arvo­sa­nan muo­dos­ta­mi­sen pe­rus­teet. Opet­ta­jal­la on ol­ta­va riit­tä­väs­ti arvo­sa­nan mää­rää­mi­sen poh­jak­si opis­ke­li­jan an­ta­mia näyt­tö­jä op­pi­mi­ses­taan ja osaa­mi­ses­taan. Opis­ke­li­jan kurs­si­arvo­sana voi­daan mää­ri­tel­lä vas­ta kun ar­vi­oin­nin edel­ly­tyk­sen täyt­ty­vät. Myös arvo­sana nel­jä edel­lyt­tää aina riit­tä­vää näyt­töä. Pois­sa­olo ope­tuk­ses­ta ja tyh­jä vas­taus­pa­pe­ri kurs­si­ko­kees­sa ei­vät osoi­ta opet­ta­jal­le opis­ke­li­jan osaa­mis­ta­soa.

Opis­ke­li­ja voi saa­da kurs­si­arvo­sa­nak­si P-mer­kin­nän. Tämä tar­koit­taa, että ar­vi­oin­nin edel­ly­tyk­set ei­vät ole täyt­ty­neet. Pää­sään­tö­nä on, että puut­teel­li­set osa­suo­ri­tuk­set on sel­vi­tet­tä­vä kurs­sia seu­raa­van jak­son ai­ka­na.

Arvo­sana K tar­koit­taa, että opis­ke­li­jan kurs­si­suo­ri­tus on kes­key­ty­nyt esim. lii­an suu­ren pois­sa­olo­mää­rän vuok­si. Täl­löin kurs­si on suo­ri­tet­ta­va myö­hem­min uu­del­leen, mi­kä­li sii­tä ai­koo saa­da mer­kin­nän to­dis­tuk­seen­sa. Hy­väk­sy­tyn kurs­sin voi uu­sia ai­no­as­taan suo­rit­ta­mal­la kurs­si uu­del­leen.

Kun­kin oppi­ai­neen oppi­mää­rän arvo­sana muo­dos­tuu pa­kol­lis­ten ja ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teis­sa mää­ri­tel­ty­jen val­ta­kun­nal­lis­ten sy­ven­tä­vien kurs­sien arit­meet­ti­se­na kes­ki­ar­vo­na. Tätä arvo­sa­naa on mah­dol­lis­ta ko­rot­taa eril­li­ses­sä kuu­lus­te­lus­sa saa­dun näy­tön, opet­ta­jan har­kin­nan tai opis­ke­li­jan an­ta­mien mui­den lisä­näyt­tö­jen pe­rus­teel­la. Lisä­näy­töt voi­vat olla esim. oppi­ai­nee­seen liit­ty­viä kou­lu­koh­tai­sia so­vel­ta­via kurs­se­ja. Päät­tö­ar­vi­oin­nis­ta päät­tä­vät reh­to­ri ja opis­ke­li­jan opet­ta­jat yh­des­sä.

Opis­ke­li­jal­la voi olla to­dis­tuk­ses­saan yh­des­sä ai­nees­sa hy­lät­ty­jä kurs­se­ja (tai opin­to­pis­tei­tä) pa­kol­lis­ten ja sy­ven­tä­vien kurs­sien yh­teis­mää­räs­tä enin­tään seu­raa­vas­ti:

Opis­ke­li­jal­le muo­dos­tuu ete­ne­mis­este, ell­ei hy­väk­syt­ty­jä kurs­se­ja ole riit­tä­väs­ti. Opis­ke­li­ja ei myös­kään saa päät­tö­to­dis­tus­ta mi­kä­li jos­sa­kin ai­nees­sa on ete­ne­mis­este.

Uusi opetussuunnitelma 2021 monipuolistaa arviointia

Lu­ki­os­sa arvo­sa­no­jen tu­lee pe­rus­tua moni­puo­li­seen näyt­töön ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­ta. Tuo­tos­ten li­säk­si ha­vain­noi­daan itse op­pi­mis­pro­ses­sia ja työs­ken­te­lyä, ja pe­rin­tei­sen ar­vi­oin­nin rin­nal­la voi­daan pi­tää opet­ta­jan ja opis­ke­li­jan kes­kus­te­lu­ja. Opis­ke­li­joi­den itse­tun­te­mus­ta ke­hi­te­tään ja opis­ke­lu­tai­to­jen ar­vi­oin­tia to­teu­te­taan itse- ja ver­tais­ar­vi­oin­nil­la.

Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ta­voit­tei­den to­teu­tu­mis­ta ar­vi­oi­daan opin­to­jak­soit­tain.

“Opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus suo­rit­taa kurs­si tai sen osa it­se­näi­ses­ti opet­ta­jan oh­jauk­ses­sa tai verk­ko­kurs­si­na”

“Opis­ke­li­jal­le muo­dos­tuu ete­ne­mis­este, ell­ei hy­väk­syt­ty­jä kurs­se­ja ole riit­tä­väs­ti. Opis­ke­li­ja ei myös­kään saa päät­tö­to­dis­tus­ta mi­kä­li jos­sa­kin ai­nees­sa on ete­ne­mis­este.”

Luku­vuo­si 2022-2023Piek­sä­mäen lu­ki­on opin­to-opas1.8.2022