Kurssivalinnat, kieliohjelma, oppikirjaluettelo ja yliopistoyhteistyö

Kurssivalintojen tekeminen

Lu­ki­o­tu­lok­kai­den en­sim­mäis­ten kah­den pe­ri­o­din aine­va­lin­nat on teh­ty val­miik­si. Näi­tä ei suo­si­tel­la muu­tet­ta­vak­si. Lu­ki­o­tu­lok­kaat pää­se­vät te­ke­mään va­lin­to­ja kol­man­nes­ta pe­ri­o­dis­ta al­ka­en. Tu­to­rit opas­ta­vat uu­det opis­ke­li­jat WIL­MAN käyt­töön. Neu­vo­ja saa myös opin­to-oh­jaa­jal­ta, reh­to­ril­ta ja ryh­män­oh­jaa­jil­ta.

2-4 vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jat ovat teh­neet uu­den luku­vuo­den opin­to-oh­jel­man ja va­lin­nat tou­ko­kuus­sa. Va­lin­to­ja on mah­dol­li­suus tar­kis­taa en­nen luku­vuo­den al­kua ja en­nen kun­kin pe­ri­o­din al­ka­mis­ta. WIL­MAN avoin­na ole­mi­ses­ta il­moi­te­taan erik­seen. Kurs­si­tar­jo­tin­ta päi­vi­te­tään pit­kin luku­vuot­ta, va­lin­to­jen mah­dol­li­sim­man hy­vää to­teu­tu­mis­ta var­ten.

Mi­kä­li kurs­si­tar­jot­ti­mel­la on on­gel­mia, kan­nat­taa niis­tä käy­dä ker­to­mas­sa reh­to­ril­le, jot­ta hän voi sel­vit­tää onko on­gel­maan saa­ta­vis­sa rat­kai­sua.

Kurs­si­tar­jot­ti­men opin­noil­la on väri­koo­dit: pa­kol­li­set opin­not ovat vä­ril­tään pu­nai­sia, val­ta­kun­nal­li­set muut opin­not vih­rei­tä ja kou­lu­koh­tai­set opin­not ovat si­ni­siä. En­sim­mäi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­joil­le tar­koi­te­tun kurs­sin ly­hen­teen vii­mei­nen nu­me­ro desi­maa­li­pis­teen jäl­keen tar­koit­taa oh­jaus­ryh­mää: .1 = A ja .2 = B. On suo­si­tel­ta­vaa opis­kel­la kai­kil­le yh­tei­set pa­kol­li­set opin­not oman oh­jaus­ryh­män mu­ka­na. Yleen­sä kurs­sit/mo­duu­lit kan­nat­taa suo­rit­taa nu­me­ro­jär­jes­tyk­ses­sä, suo­ri­tus­jär­jes­tyk­ses­tä saa tie­toa ai­neen­o­pet­ta­jil­ta ja Wil­mas­sa nä­ky­vil­lä ole­vas­ta ope­tus­suun­ni­tel­mas­ta.

Vieraiden kielten opetus

Kie­li­oh­jel­ma pää­te­tään kun­ta­ta­sol­la. Piek­sä­mäen lu­ki­os­sa kie­li­oh­jel­maan kuu­lu­vat pe­rus­kou­lun ylä­luo­kil­ta jat­ku­va toi­nen ko­ti­mai­nen kie­li B1 ruot­si ja seu­raa­vat vie­raat kie­let: pe­rus­kou­lun ala­luo­kil­ta jat­ka­vi­na kie­li­nä A1 eng­lan­ti ja A2 sak­sa, pe­rus­kou­lun ylä­luo­kil­ta jat­ka­vi­na B2-kie­li­nä sak­sa, rans­ka ja ve­nä­jä sekä lu­ki­os­sa al­ka­vi­na B3-kie­li­nä sak­sa, rans­ka ja ve­nä­jä. Opin­to-oh­jel­maan voi­daan si­säl­lyt­tää myös mui­ta vie­rai­ta kie­liä tai nii­den joh­dan­to-opin­to­ja mah­dol­li­suuk­sien ja re­surs­sien mu­kaan. B2- ja B3- kie­liä ope­te­taan omi­na ryh­mi­nään aina ta­lou­del­li­sen ti­lan­teen niin sal­lies­sa. Kie­li­va­lin­to­jen lop­puun vien­ti mah­dol­lis­te­taan etä-, moni­muo­to- ja vir­tu­aa­li­o­pe­tuk­sen sekä it­se­näi­sen opis­ke­lun kei­noin.

Toi­sen kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän, esim. Seu­tu­o­pis­ton tar­jo­a­maa kiel­ten ope­tus­ta voi­daan lu­ki­os­sa lu­kea kurs­si­suo­ri­tuk­sek­si. Lu­ki­on vie­ras­kie­lis­ten opis­ke­li­joi­den oman äi­din­kie­len ke­hit­ty­mi­nen py­ri­tään tur­vaa­maan. Ope­tuk­ses­sa voi­daan hyö­dyn­tää kau­pun­gin eri kou­lu­as­tei­den op­pi­lail­le tar­jot­ta­via yh­tei­siä kurs­se­ja, joi­ta opet­taa äi­din­kie­le­nään vie­ras­ta kiel­tä pu­hu­va hen­ki­lö.

Oppikirjaluettelo lukuvuodelle 2022-2023

Uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kaan opis­ke­le­vien oppi­kir­ja­lu­et­te­lo. 

Lu­ki­on aloit­ta­vil­le ja oppi­vel­vol­li­suut­taan suo­rit­ta­vil­le oppi­ma­te­ri­aa­lit ovat mak­sut­to­mia. Oppi­kir­jat han­ki­taan kou­lun puo­les­ta. Kol­man­nen vuo­den opis­ke­li­joi­den kir­joi­hin ei ole tul­lut muu­tok­sia edel­li­ses­tä luku­vuo­des­ta.

La­taa tie­dos­to tai avaa uu­des­sa ik­ku­nas­sa

Koulun ulkopuolella tapahtuva opetus

Eri oppi­ai­neis­sa osal­lis­tu­taan vuo­sit­tain usei­siin lu­ki­o­lai­sil­le jär­jes­tet­tä­viin kil­pai­lui­hin. Vii­me vuo­si­na täl­lai­sia kil­pai­lu­ja ovat ol­leet mm. val­ta­kun­nal­li­set kiel­ten kir­joi­tus­kil­pai­lut sekä  MAOL:n ja Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton ma­te­maat­tis­ten ai­nei­den kil­pai­lut.

Kurs­si­si­säl­tö­jä on mah­dol­lis­ta sy­ven­tää eri­lais­ten opin­to­ret­kien ja tu­tus­tu­mis- ja vie­rai­lu­käyn­tien avul­la lähi­seu­dun yh­teis­työ­kump­pa­nei­den luok­se sekä tar­vit­ta­es­sa val­ta­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­viin koh­tei­siin. Esim. bi­o­lo­gi­an opis­ke­li­jat ovat usein teh­neet ret­ken Kuo­pi­oon Itä-Suo­men yli­o­pis­ton lää­ke­tie­teel­li­seen tie­de­kun­taan. Kaik­ki ret­ket to­teu­te­taan kou­lu­tus­lau­ta­kun­nan hy­väk­sy­mien oh­jei­den mu­kai­ses­ti. Luku­vuon­na 2022-2023 on suun­nit­teil­la opin­to­ret­ki Mik­ke­liin, koh­tee­na so­dan ja rau­han kes­kus Muis­ti.

Kak­kos­luok­ka­lai­set te­ke­vät ke­vät­ret­ken ryh­män­oh­jaa­jien ja op­pi­lai­den yh­des­sä päät­tä­mään koh­tee­seen koti­maas­sa. Kou­lu mak­saa ret­ken lin­ja-auto­kyy­dit. Muus­ta kou­lun ulko­puo­li­ses­ta ope­tuk­ses­ta laa­di­taan eril­li­nen suun­ni­tel­ma, koti­maas­sa ta­pah­tu­vis­ta mat­kois­ta päät­tää reh­to­ri ja ulko­mail­le suun­tau­tu­vis­ta mat­kois­ta kou­lu­tus­lau­ta­kun­ta.

Opis­ke­li­jat ja opet­ta­jat osal­lis­tu­vat kou­lu­tus­lau­ta­kun­nan hy­väk­sy­män han­ke­suun­ni­tel­man mu­kai­siin Eras­mus+ -hank­keen ta­paa­mi­siin ulko­mail­la.

Yliopistoyhteistyö

Vi­deo opis­ke­li­joil­le avoi­men yli­o­pis­ton opin­nois­ta; link­ki vi­de­oon.

Piek­sä­mäen lu­kio on teh­nyt  yh­teis­työ­so­pi­muk­sen Itä-Suo­men yli­o­pis­ton Avoi­men yli­o­pis­ton kans­sa. Lu­ki­on opis­ke­li­jat voi­vat va­li­ta opin­to­jak­so­ja Avoi­men yli­o­pis­ton tar­jon­nas­ta. Avoi­men yli­o­pis­ton opin­not ovat osa yli­o­pis­to­tut­kin­toa joi­ta voi suo­rit­taa jo lu­kio-opis­ke­lun ai­ka­na. Opin­not ovat verk­ko-opin­to­ja tai kir­ja­tent­te­jä. Tu­tus­tu ope­tus­tar­jon­taan.

Kun olet tu­tus­tu­nut ope­tus­tar­jon­taan ja löy­tä­nyt siel­tä so­pi­van opin­to­jak­son, va­raa aika opin­to-oh­jaa­jal­le tai reh­to­ril­le ja sovi hä­nen kans­saan opin­to­jak­son si­joit­tu­mi­nen luku­jär­jes­tyk­seen. Opin­to-oh­jaa­jal­ta tai reh­to­ril­ta saat myös tar­kem­mat il­moit­tau­tu­mis­oh­jeet.

“Kurs­si­tar­jot­ti­mel­la ole­vat pa­kol­li­set opin­not ovat vä­ril­tään pu­nai­sia, val­ta­kun­nal­li­set muut opin­not vih­rei­tä ja kou­lu­koh­tai­set opin­not ovat si­ni­siä.”

Luku­vuo­si 2022-2023Piek­sä­mäen lu­ki­on opin­to-opas1.8.2022