Opetussuunnitelmat, työpäivät, periodit ja viikon työjärjestys

Opetussuunnitelmat

Piek­sä­mäen lu­kio nou­dat­taa val­ti­o­neu­vos­ton hy­väk­sy­mää tun­ti­ja­koa ja Piek­sä­mäen kau­pun­gin lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­maa. Syk­syl­lä 2021 ja sen jäl­keen lu­ki­on aloit­ta­neet opis­ke­le­vat uu­den, vuo­den 2019 ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kaan ja muut opis­ke­le­vat vuo­den 2016 ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kaan.

Piek­sä­mäen lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­ma 2016 (3-4 luo­kan opis­ke­li­joil­le.)

Piek­sä­mäen lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­ma 2019 (Lu­ki­on syk­syl­lä 2021 ja sen jäl­keen aloit­ta­neil­le.)

Uusi ope­tus­suun­ni­tel­ma tuo uu­sia kä­sit­tei­tä.

Mo­duu­lit: Pa­kol­li­set opin­not jä­sen­ne­tään oppi­aine­koh­tai­ses­ti 1–3 opin­to­pis­teen laa­jui­sik­si mo­duu­leik­si. Oppi­ai­neen ta­voit­teet, kes­kei­set si­säl­löt ja ar­vi­oin­ti ku­va­taan mo­duu­leil­la. Va­lin­nai­set opin­not ovat kah­den opin­to­pis­teen laa­jui­sia mo­duu­le­ja.

Opin­to­jak­so: Jat­kos­sa kurs­sin si­jaan pu­hu­taan opin­to­jak­sois­ta, jot­ka koo­taan edel­lä mai­ni­tuis­ta mo­duu­leis­ta. Yksi opin­to­jak­so voi si­säl­tää mo­duu­lei­ta useis­ta eri oppi­ai­neis­ta, ja se voi koos­tua yh­des­tä tai use­am­mas­ta mo­duu­lis­ta.

Opin­to­pis­te: Mo­duu­lei­den ja opin­to­jak­so­jen laa­juus ker­ro­taan jat­kos­sa opin­to­pis­teil­lä. Lu­ki­on oppi­mää­rä on jat­kos­sa 75 kurs­sin si­jaan 150 opin­to­pis­tet­tä. Ope­tuk­sen mää­rään tämä muu­tos ei vai­ku­ta, vaan 2 opin­to­pis­tet­tä si­säl­tää täs­mäl­leen yhtä pal­jon ope­tus­ta kuin yksi kurs­si tä­hän­kin asti.

Laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen: Kai­kis­sa oppi­ai­neis­sa on yh­tei­siä ta­voit­tei­ta laa­ja-alai­ses­ta osaa­mi­ses­ta. Ne liit­ty­vät elä­män­hal­lin­taan, ku­ten vuo­ro­vai­ku­tus- ja op­pi­mis­tai­toi­hin, sekä vas­tuul­li­seen vai­kut­ta­mi­seen, ku­ten ym­pä­ris­töön sekä yh­teis­kun­nal­li­seen ja glo­baa­liin osaa­mi­seen. Ta­voit­tee­na on hyvä yleis­si­vis­tys, kes­tä­vän tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mi­nen ja vah­vat jat­ko-opin­to-, työ­e­lä­mä- ja kan­sain­väli­syys­val­miu­det.

Muis­sa oppi­lai­tok­sis­sa tai oh­ja­tus­sa val­men­nuk­ses­sa suo­ri­tet­ta­vis­ta so­vel­ta­vis­ta kurs­seis­ta ja nii­den hy­väk­sy­mi­ses­tä opis­ke­li­jan koko­nais­kurs­si­mää­rään tu­lee aina neu­vo­tel­la etu­kä­teen opin­to-oh­jaa­jan ja reh­to­rin kans­sa.

Opetuksen rytmittyminen

Piek­sä­mäen lu­ki­on luku­vuo­si ja­e­taan kym­me­neen pe­ri­o­diin. Jo­kai­sel­la pe­ri­o­dil­la on oma luku­jär­jes­tys. Pa­ril­lis­ten pe­ri­o­dien jäl­keen pi­de­tään päät­tö­viik­ko. Opis­ke­li­jal­la on  5-7 oppi­ai­net­ta, ku­ta­kin 5 tun­tia vii­kos­sa, si­ten että 75 mi­nuu­tin ope­tus­ker­to­ja on 3 ker­taa. Yh­den pal­kin ope­tus on ja­et­tu 2 x 90 mi­nuu­tin ja 1 x 45 mi­nuu­tin oppi­tun­neik­si. Työ­päi­vät päät­ty­vät eri ai­koi­hin: maa­nan­tai, kes­ki­viik­ko ja per­jan­tai klo 14.45; tiis­tai klo 15,30 ja tors­tai klo 14.30. Maa­nan­tai­na on tun­nin ruo­ka­tau­ko klo 11-12. Pi­dem­män tauon ai­ka­na voi­daan tar­vit­ta­es­sa pi­tää, ryh­män­oh­jaus­ta tai in­fo­ja opis­ke­li­joil­le ja opet­ta­jil­le.

Piek­sä­mäen lu­ki­ol­le laa­di­taan eril­li­nen suun­ni­tel­ma ja lin­jauk­set sii­tä, mi­ten sekä min­kä­lai­sin to­teut­ta­mis­ta­voin poik­keuk­sel­li­siin ope­tus­jär­jes­te­lyi­hin ja etä­o­pe­tuk­seen mah­dol­li­ses­ti siir­ry­tään ja kuin­ka etä­o­pe­tus­ta ko­ro­na­ti­lan­teen niin vaa­ties­sa jär­jes­te­tään.

Ryh­män­oh­jauk­sel­le ei ole kiin­te­ää ai­kaa, vaan jo­kai­nen ryh­män­oh­jaa­ja so­pii ta­paa­mis­ajan opis­ke­li­joi­den kans­sa eri pe­ri­o­deil­le.

Kun­kin pal­kin oppi­tun­nit si­joit­tu­vat vii­kon luku­jär­jes­tyk­seen ns. kier­to­tun­ti­kaa­vi­on mu­kai­ses­ti.  Ohei­se­na on myös tau­luk­ko päät­tö­viik­ko­jen kier­to­tun­ti­kaa­vi­os­ta. Palk­kien pai­kat kier­to­tun­ti­kaa­vi­os­sa ovat pää­sään­töi­ses­ti sa­mat joka jak­sol­la. Kier­to­tun­ti­kaa­vi­oon voi kui­ten­kin tul­la muu­tok­sia eri pe­ri­o­deil­le, mi­kä­li ope­tus­jär­jes­te­lyt niin edel­lyt­tä­vät. Muu­tok­set nä­ky­vät re­aa­li­ai­kai­ses­ti Wil­mas­sa ole­vas­sa opis­ke­li­jan työ­jär­jes­tyk­ses­sä. Wil­mas­ta nä­kyy päi­vän työ­jär­jes­tyk­set, ar­vi­oin­ti­vii­kon aika­tau­lut, kurs­si­arvo­sa­nat jne.

Luku­vuo­den työ- ja loma-ajat sekä ar­vi­oin­ti­vii­kot ja yli­op­pi­las­tut­kin­non koe­päi­vät on mer­kit­ty ohei­seen työ­päi­vä­tau­luk­koon.

Luku­vuo­si 2022-2023Piek­sä­mäen lu­ki­on opin­to-opas1.8.2022