Laatutavoitteet ja painopistealueet

Piek­sä­mäen lu­ki­on ope­tus­jär­jes­te­lyt ovat moni­muo­toi­set ja tur­vaa­vat op­pi­lail­le mah­dol­li­suu­den suo­rit­taa lu­kio-opin­not 3 vuo­des­sa. Lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­set val­ta­kun­nal­li­set sy­ven­tä­vät/va­lin­nai­set kurs­sit ja opin­to­jak­sot py­ri­tään to­teut­ta­maan kai­kis­sa ai­neis­sa. Ope­tus­ryh­mien koot pi­de­tään sa­man ko­kois­ten lu­ki­oi­den kes­ki­mää­räi­sel­lä ta­sol­la.

Luku­vuo­den 2022-2023 yli­op­pi­las­tut­kin­non tu­lok­sis­sa py­ri­tään saa­vut­ta­maan val­ta­kun­nan kes­ki­arvo. Jat­ko-opin­to­kel­poi­suu­den suh­teen ta­voit­tee­na on, että 90% yli­op­pi­las­tut­kin­non suo­rit­ta­neis­ta ha­kee sa­ma­na vuon­na kou­lu­tuk­seen ja vä­hin­tään 10% ke­vään yli­oppi­lais­ta saa kor­ke­a­kou­lu­pai­kan to­dis­tus­va­lin­nal­la.

Uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man käyt­töön­otto jat­kuu 

Luku­vuo­den 2022-2023 ai­ka­na ote­taan käyt­töön uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man opin­not toi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­joil­le ja ke­hi­te­tään en­sim­mäi­sen vuo­den opin­to­jak­so­ja edel­li­sen vuo­den ko­ke­mus­ten ja pa­laut­teen poh­jal­ta.  Uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man su­ju­va käyt­töön­otto ja ope­tuk­sen ke­hit­tä­mi­nen ope­tus­suun­ni­tel­man ta­voit­tei­den mu­kai­ses­ti on luku­vuo­den tär­kein toi­min­nal­li­nen ta­voi­te.

Ope­tus­suun­ni­tel­ma on laa­dit­tu kou­lu­koh­tais­ten va­lin­nais­ten opin­to­jen osal­ta jous­ta­vak­si. Tun­ti­ja­koon on va­rat­tu mah­dol­li­suus eri oppi­ai­nei­den va­lin­nai­sil­le opin­noil­le ja yh­teis­työ­opin­noil­le. Va­lin­nai­sia opin­to­ja ja ope­tus­suun­ni­tel­maa ke­hi­te­tään opis­ke­li­joil­ta saa­dun pa­laut­teen ja tar­pei­den mu­kai­ses­ti vuo­si­luok­ka ker­ral­laan.

Ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teis­sa on mää­ri­tel­ty myös opis­ke­li­jan oi­keus eri­tyis­o­pe­tuk­seen lu­kio-opin­nois­sa sekä li­säk­si oi­keus jat­ko-oh­jauk­seen lu­ki­on suo­rit­ta­mis­vuot­ta seu­raa­van vuo­den ai­ka­na. Luku­vuo­den 2022-2023 ai­ka­na ke­hi­te­tään oh­jauk­sen ja eri­tyis­o­pe­tuk­sen käy­tän­tö­jä saa­tu­jen ko­ke­mus­ten ja pa­laut­teen poh­jal­ta.

Lu­kio-ope­tus on jär­jes­tet­tä­vä niin, että jo­kai­sel­la lu­ki­o­lai­sel­la on ha­lu­tes­saan mah­dol­li­suus saa­da ko­ke­mus­ta kor­ke­a­kou­lu­o­pis­ke­lus­ta ja mah­dol­li­suus ke­hit­tää kan­sain­vä­lis­tä osaa­mis­taan sekä työ­e­lä­mä- ja yrit­tä­jyys­o­saa­mis­taan. Yh­teis­työ­muo­to­ja näi­den osaa­mis­ten to­teut­ta­mi­sek­si ke­hi­te­tään luku­vuo­den 2022-2023 ai­ka­na kaik­kien oppi­ai­nei­den ope­tuk­ses­sa mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan.

Val­ta­kun­nal­li­sis­sa ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teis­sa muu­te­taan lu­kio-opin­to­jen ra­ken­net­ta si­ten, että opin­not on ja­et­tu eri­mit­tai­siin mo­duu­lei­hin (1-3 opin­to­pis­tet­tä), jois­ta ra­ken­ne­taan eri­mit­tai­sia opin­to­jak­so­ja joko oppi­ai­neen si­säl­lä tai use­an eri oppi­ai­neen yh­tei­se­nä opin­to­jak­so­na. Luku­vuo­den ai­ka­na ke­hi­te­tään oppi­ai­nei­den vä­lis­tä yh­teis­työ­tä ja yh­tei­siä opin­to­jak­so­ja opis­ke­li­joil­ta saa­dun pa­laut­teen, tar­peen, ko­kei­lu­jen sekä toi­sis­ta lu­ki­ois­ta saa­tu­jen hy­vien käy­tän­tö­jen pe­rus­teel­la. Sa­moin ke­hi­te­tään te­maat­ti­sia opin­to­ja sekä lu­ki­o­dip­lo­me­ja.

Oppi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­tu­mi­nen tuo muu­tok­sia toi­min­ta­kult­tuu­riin

Syk­syl­lä 2022 lu­ki­on­sa aloit­ta­vat ovat pää­sään­töi­ses­ti oppi­vel­vol­li­sia, ku­ten edel­li­se­nä luku­vuon­na aloit­ta­neet. Oppi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­tu­mi­nen tuo oppi­lai­tok­sel­le uu­sia teh­tä­viä oppi­vel­vol­lis­ten oh­jaus- ja val­von­ta­vas­tuun muo­dos­sa. Huol­ta­jien kans­sa teh­tä­vän yh­teis­työn muo­to­ja ja käy­tän­tei­tä ke­hi­te­tään yh­teis­työs­sä ko­tien ja opis­ke­li­joi­den kans­sa. Pe­rin­tei­ses­ti lu­ki­os­ta ol­laan oltu yh­tey­des­sä huol­ta­jiin, kun tu­lee on­gel­mia. Jat­kos­sa ko­tei­hin ol­laan yh­tey­des­sä riit­tä­vän ajois­sa, ett­ei tule on­gel­mia. ”Oppi­vel­vol­li­suus­lu­ki­on” toi­min­ta­kult­tuu­rin ke­hit­tä­mi­nen on toi­nen luku­vuo­den ke­hit­tä­mis­koh­de.

Luku­vuo­den ai­ka­na tul­laan toi­mi­maan hy­väs­sä yh­teis­työs­sä TUVA-kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jien kans­sa. Ta­voit­tee­na on var­mis­taa jous­ta­vat ja sau­mat­to­mat siir­ty­mät oppi­lai­tos­ten vä­lil­lä, niin että jo­kai­nen oppi­vel­vol­li­nen löy­tää ky­ky­jen­sä ja vah­vuuk­sien­sa mu­kai­sen opis­ke­lu­pai­kan. Yh­teis­työ­tä ja toi­min­ta­kult­tuu­ria Ete­lä-Sa­von am­mat­ti­o­pis­ton kans­sa yh­tei­sis­sä ti­lois­sa ra­ken­ne­taan pie­nin as­ke­lin kou­lun ar­jes­sa mm. eri­lai­sil­la tee­ma­päi­vil­lä jne.

Han­ke­toi­min­ta

Piek­sä­mäen lu­ki­on kan­sain­vä­li­nen han­ke­toi­min­ta jat­kuu luku­vuon­na 2022-2023 kah­del­la uu­del­la hank­keel­la. HOPE-Hel­ping our Pla­net Earth -pro­jek­tis­sa tu­tus­tu­taan kump­pa­ni­mai­den par­haim­piin ym­pä­ris­tö­kas­va­tuk­sen käy­tän­töi­hin ja ope­tel­laan te­ke­mään ym­pä­ris­tön kan­nal­ta par­hai­ta va­lin­to­ja sekä yk­si­lön että kou­lun ta­sol­la. Ym­pä­ris­tö­tee­maa poh­di­taan ja tut­ki­taan mm. ener­gi­an, ve­den ja ruo­ka­va­li­on näkö­kul­mis­ta sekä koko kou­lun toi­min­nan ta­sol­la. Piek­sä­mäen lu­kio koor­di­noi HOPE -pro­jek­tia. Suo­men li­säk­si pro­jek­tis­sa on mu­ka­na Es­pan­ja, Turk­ki ja Ro­ma­nia.

Mah­dol­li­ses­ti syk­syl­lä 2022 käyn­nis­tyy myös toi­nen ym­pä­ris­tö­ai­hei­nen Eras­mus+ -pro­jek­ti STEPs To­wards Eco­lo­gi­cal Pla­net, mis­sä mu­ka­na on Suo­mi, Turk­ki, Kro­a­tia ja Es­pan­ja. Pro­jek­tis­sa sy­ven­ne­tään ym­mär­rys­tä il­mas­ton­muu­tok­sen syis­tä ja seu­rauk­sis­ta. STEP -pro­jek­tiin liit­tyy myös opet­ta­jil­le suun­nat­tua kou­lu­tus­ta ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to­ai­heis­ta.

Ko­ro­nan kans­sa on tul­ta­va toi­meen

Luku­vuo­den 2022-2023 ta­voit­tee­na on saa­da kou­lu­työ su­ju­maan mah­dol­li­sim­man nor­maa­lis­ti lähi­o­pe­tuk­ses­sa huo­mi­oi­den vi­ran­o­mais­ten suo­si­tuk­set ja oh­jeet kul­loi­ses­sa­kin ko­ro­na­ti­lan­tees­sa.

Poik­keus­o­lois­sa mah­dol­li­ses­ti syn­ty­neen op­pi­mis- ja hy­vin­voin­ti­va­jeen jäl­ki­hoi­toa jat­ke­taan Ope­tus­hal­li­tuk­sen ra­hoit­ta­mil­la moni­puo­li­sil­la tuki­toi­mil­la. Luku­vuo­den mit­taan py­ri­tään vah­vis­ta­maan yh­tei­söl­li­syyt­tä ja pa­nos­te­taan ryh­mäy­ty­mi­seen sekä py­ri­tään to­teut­ta­maan opin­to­ret­kiä ja mah­dol­lis­ta­maan eri­lai­set vie­rai­li­jat oppi­tun­neil­la. Opis­ke­li­joi­den opin­to­jen ete­ne­mis­tä ja pois­sa­o­lo­ja seu­ra­taan sys­te­maat­ti­ses­ti sekä tar­vit­ta­via tuki­toi­mia ke­hi­te­tään ja tar­jo­taan ak­tii­vi­ses­ti.

“Ta­voit­tee­na on olla ko­tei­hin yh­tey­des­sä riit­tä­vän ajois­sa, ett­ei tule on­gel­mia.”

Luku­vuo­si 2022-2023Piek­sä­mäen lu­ki­on opin­to-opas1.8.2022