Toiminta-ajatus

Piek­sä­mäen lu­kio on Piek­sä­mäen kau­pun­gin yllä­pi­tä­mä laa­ja-alai­nen yleis­lu­kio. Aloi­tus­paik­ko­ja on 100 ja pää­sy­kri­tee­ri­nä on pe­rus­o­pe­tuk­sen luku­ai­nei­den kes­ki­arvo 7,0. Piek­sä­mäen lu­kio tar­jo­aa seu­tu­kun­nan nuo­ril­le hy­vät val­miu­det jat­kaa opin­to­ja kor­ke­a­kou­luis­sa ja yli­o­pis­tois­sa.

Piek­sä­mäen lu­kio on ai­kuis­tu­van nuo­ren yk­si­löl­li­nen kas­vu­paik­ka. Tar­jo­am­me tur­val­li­sen ja hy­väk­sy­vän op­pi­mis­ym­pä­ris­tön nuo­ren iden­ti­tee­tin ke­hit­ty­mi­sel­le. Opis­ke­lus­sa ja ope­tuk­ses­sa hyö­dyn­ne­tään tut­ki­mi­seen, ko­kei­le­mi­seen ja on­gel­man­rat­kai­suun pe­rus­tu­via ope­tus­me­ne­tel­miä sekä di­gi­taa­li­sia opis­ke­lu­ym­pä­ris­tö­jä ja -vä­li­nei­tä. Eri oppi­ai­nei­den vä­lis­tä yh­teis­työ­tä ke­hi­te­tään ak­tii­vi­ses­ti.

Pieksämäen lukiossa:

“Piek­sä­mäen lu­kio on ai­kuis­tu­van nuo­ren yk­si­löl­li­nen kas­vu­paik­ka.”

Luku­vuo­si 2022-2023Piek­sä­mäen lu­ki­on opin­to-opas1.8.2022